ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЗОВНІШТОРГВИДАВ УКРАЇНИ"

НАКАЗ 
м. Київ

13.04.2016                                                                                                                           N 35      

Про затвердження Порядку
здійснення допорогових закупівель

З  метою  виконання  вимог  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 24.02.2016  N 166  "Про  затвердження  Порядку  функціонування   електронної системи  закупівель  та  проведення  авторизації  електронних  майданчиків"  та Наказу Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі  України  від 18.03.2016 N 473 "Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити  Порядок  здійснення  допорогових  закупівель  (далі - Порядок), що додається.

2.  Заступнику  Генерального  директора  Бігун  Н.В  забезпечити оприлюднення Порядку на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

З. Фахівцю відділу нових проектів Матвійчук В.М. проінформувати авторизовані електронні майданчики про необхідність врахувати умови цього Порядку при затвердженні власних регламентів.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Генеральний директор     О.І. Наход

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом ДП “Зовнішторгвидав України”
13.04.2016   N 35

Порядок здійснення допорогових закупівель

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено на підставі абзацу 4 частини 1 статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон) та абзацу 21 пункту 12 Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 N 166 (далі - Порядок функціонування Системи).
Порядок здійснення допорогових закупівель (далі - Порядок) застосовується у разі проведення замовником відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель (далі - Системи) під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону. 
Умови цього Порядку мають бути враховані Операторами при затвердженні власних регламентів.
1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
допорогова закупівля (далі - Закупівля) - закупівля замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону;
замовник допорогових закупівель (далі - Замовник) - це замовник у розумінні Закону, а також державні, комунальні, казенні підприємства, їхні дочірні підприємства, господарські товариства чи об’єднання, в яких державна чи комунальна частка у статутному капіталі складає 50 і більше відсотків; 
переможець - учасник, що пройшов етап кваліфікації та був визначений Замовником як переможець Закупівлі;
процедура закупівлі - здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг), виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель для укладення договору про Закупівлю;
пропозиція учасника - пропозиція щодо предмета Закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає для участі у Закупівлі відповідно до вимог, визначених Замовником;
учасник - фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, яка подала в електронному вигляді пропозицію для участі в Закупівлях, оголошених Замовником відповідно до цього Порядку.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Порядку функціонування Системи.
1.3. Уся інформація розміщується в Системі українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі “Інтернет”, адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів і послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських слів не допускається. За бажанням Користувачі можуть дублювати розміщену інформацію англійською мовою за наявності відповідного функціонала на Авторизованому електронному майданчику. При цьому інформація, що розміщена українською мовою, є визначальною.
1.4. Система працює за датою та часом часового поясу, в якому розташоване місто Київ (за київським часом). Формат позначення дати в Системі - день. місяць. рік, формат часу - години: хвилини і години: хвилини: секунди. мілісекунди (де години вказуються в 24-годинному форматі).
1.5. Усі Користувачі Системи на будь-якому етапі Закупівлі мають право знайти і переглянути інформацію про Закупівлю. Сервіс пошуку та перегляду закупівель надають Авторизовані електронні майданчики та веб-портал Уповноваженого органу.
1.6. Користування Системою автоматично означає, що Користувачі та Оператори ознайомились із Порядком та/або з будь-якими його змінами (доповненнями).
1.7. Усі документи і відомості, пов'язані з проведенням закупівель, у тому числі з поданням пропозицій, надаються в електронному вигляді через Систему. 
1.8. Замовник може вимагати копії документів у паперовому вигляді, що були надані в електронному вигляді, лише в Учасника, який перебуває у статусі “Кваліфікація” або “Переможець”.
1.9. Суб’єкти, визначені п. 1.2 цього Порядку, які не є замовниками в розумінні Закону, можуть використовувати Систему з метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт, а також оприлюднення звітів відповідно до Господарського кодексу України незалежно від суми закупівлі.

2. Тарифна політика
2.1. Вартість деяких послуг, що надаються Операторами авторизованих електронних майданчиків (далі - Оператори), визначається Порядком функціонування Системи. Оператор може надавати додаткові послуги, не визначені у Порядку функціонування Системи, та встановлювати їхню вартість. 
2.2. Розрахунки між Оператором та Адміністратором здійснюються відповідно до підписаних між ними договорів.

3. Зміна (доповнення) Порядку
3.1. Внесення змін (доповнень) до Порядку, включаючи додатки до нього, здійснюється Адміністратором в односторонньому порядку.
3.2. Цей Порядок в електронній формі розміщується Адміністратором у вільному доступі на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал Уповноваженого органу). 
3.3. Усі зміни (доповнення), що вносяться до цього Порядку, набувають чинності та є обов'язковими для всіх користувачів із моменту оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу.
Зміни (доповнення) до цього Порядку можуть набувати чинності пізніше строку, зазначеного в абзаці 1 цього пункту, у разі встановлення більш пізнього строку в самих змінах (доповненнях).
3.4. У разі незгоди зі змінами (доповненнями) до Порядку Оператор має право на розірвання договору з Адміністратором відповідно до умов договору.

4. Права, обов'язки та відповідальність Користувачів, Операторів та Адміністратора Системи
4.1. Оператор зобов'язаний:
4.1.1. Для Операторів, які отримали 1-й рівень акредитації відповідно до Порядку функціонування Системи, забезпечити Замовнику можливість щодо:

 1. оприлюднення інформації про проведення Закупівлі;
 2. встановлення строків подання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації з урахуванням норм, визначених в абзаці 2 п. 6.4. цього Порядку;
 3. надання відповіді на запит щодо уточнення оприлюдненої інформації та на вимогу щодо усунення порушень;
 4. встановлення строків подання пропозицій з урахуванням норм, визначених в абзаці 2 п. 6.4. цього Порядку;
 5. застосування електронного аукціону (далі - Аукціон) з метою оцінки поданих пропозицій;
 6. оприлюднення результатів відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) або виконавця робіт;
 7. оприлюднення звіту про укладені договори та скан-копії договору про Закупівлю.

4.1.2. Для Операторів, які отримали 2-й рівень акредитації відповідно до Порядку функціонування Системи, забезпечувати технічну можливість участі у Закупівлях, а також рівний доступ Користувачів до інформації про проведення Закупівель.
4.1.3. Своєчасно розміщувати інформацію, яка може вплинути на права та обов'язки Користувачів Системи, на Авторизованому електронному майданчику.
4.1.4. Перевіряти достовірність ідентифікаційної інформації (для українських юридичних та фізичних осіб - правильність ЄДРПОУ, назви, адреси та контактної інформації), наданої Користувачем Системи.
4.2. Оператор має право:
4.2.1. Вимагати від Користувачів Системи під час здійснення закупівель дотримуватися вимог Порядку та регламенту Авторизованого електронного майданчика, затвердженого Оператором.
4.2.2. Перевіряти достовірність інформації, наданої Користувачем Системи.
4.2.3. Припиняти доступ Користувача Системи до роботи в “Особистому кабінеті” у Системі за недотримання положень регламенту відповідного Авторизованого електронного майданчика до повного усунення допущених порушень.
4.3. Користувач Системи зобов'язаний:
4.3.1. Дотримуватися Порядку та діяти у процесі здійснення Закупівлі відповідно до регламенту Авторизованого  електронного майданчика.
4.3.2. Здійснювати оновлення інформації, поданої при реєстрації, у разі зміни такої інформації.
4.3.3. Забезпечувати нерозголошення та конфіденційність логіна та пароля, що надаються під час реєстрації. У разі виникнення підозр про їхнє несанкціоноване використання третіми особами, негайно повідомляти про це Оператора.
4.4. Користувач Системи несе відповідальність за достовірність інформації, що розміщується ним у Системі, за розміщення некоректної інформації, у тому числі такої, що має образливий характер, за некоректні дії, що спричинили шкоду іншим особам, а також зобов'язаний відшкодувати всі заподіяні такими діями збитки. 
4.5. Усі дії, вчинені Користувачем Системи, належним чином ідентифікованим у Системі, визнаються діями такого Користувача Системи і накладають для нього відповідні права та обов'язки.
4.6. Користувач Системи несе відповідальність за нерозголошення та конфіденційність логіна (імені Користувача) і пароля, наданих йому для роботи в Системі, та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, в тому числі за всі дії третіх осіб із використанням логіна та пароля Користувача Системи.
4.7. Адміністратор зобов’язаний: 
4.7.1. Забезпечувати рівний доступ усіх Користувачів Системи та Операторів до веб-порталу Уповноваженого органу в межах їхніх повноважень.
4.7.2. Своєчасно та у повному обсязі розміщувати інформацію, яка може вплинути на права та обов'язки Користувачів Системи, на веб-порталі Уповноваженого органу.
4.8. Адміністратор має право:
4.8.1. Перевіряти достовірність інформації, наданої Користувачем Системи та/або Авторизованим електронним майданчиком, Оператором.
4.8.2. Проводити модернізацію Системи та вносити зміни до функціонала Системи, а також до Порядку.
4.9. У разі невиконання або неналежного виконання цього Порядку Оператор, Адміністратор і Користувач Системи несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5. Порядок проведення Закупівель
5.1. Закупівля передбачає такі етапи:

 1. оголошення Закупівлі
 2. період уточнень
 3. подання пропозицій
 4. аукціон
 5. кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі

Алгоритм проведення Закупівлі наведено у Додатку 1 до цього Порядку.

6. Оголошення Закупівлі, період уточнень та подання пропозицій
6.1. Закупівлі проводяться з метою відбору постачальників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг для потреб Замовника та укладення з ними відповідних договорів.
6.2. Під час здійснення Закупівель Замовники повинні дотримуватися таких принципів здійснення закупівель:

 1. добросовісна конкуренція серед учасників;
 2. максимальна економія та ефективність;
 3. відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
 4. недискримінація учасників;
 5. об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій;
 6. запобігання корупційним діям і зловживанням.

6.3. Під час оголошення Закупівлі Замовник розміщує в Системі інформацію про предмет, очікувану вартість Закупівлі, умови договору, порядок і умови проведення Закупівлі, строк подання пропозицій, а також вимоги до Учасника та іншу інформацію, яка, на його думку, є необхідною для проведення Закупівлі. Інформація, зазначена під час оголошення Закупівлі, повинна збігатися з інформацією, що зазначена у прикріплених документах (за наявності). У разі невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена Замовником під час оголошення Закупівлі.
Замовникам забороняється вказувати потенційним Учасникам, який з Авторизованих електронних майданчиків вони мають використовувати для подання своїх пропозицій. 
Усі файли, що прикріплені під час оголошення Закупівлі, а також до пропозицій Учасників повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpeg, .png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Забороняється додавати документи, що безпосередньо не стосуються Закупівлі.
6.4. Вимоги до предмета Закупівлі можуть встановлюватися Замовником у доданих файлах або в екранних формах Закупівлі. У вимогах до предмета Закупівлі, що містять посилання на певну торговельну марку (знак для товарів і послуг) або виробника, Замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти прийматимуться у пропозиціях Учасників.
При визначенні умов Закупівлі Замовник має визначити такі параметри Закупівлі:

 1. очікувану вартість Закупівлі, що не може бути меншою, ніж 3 000 гривень;
 2. тривалість періоду уточнень, що має становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість Закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 3-х робочих днів, якщо очікувана вартість Закупівлі перевищує 50 000 гривень;
 3. тривалість періоду подання пропозицій, що має становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість Закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 2-х робочих днів, якщо очікувана вартість Закупівлі перевищує 50 000 гривень;
 4. крок аукціону, який зазначається у гривнях і вираховується як відсоткове відношення до очікуваної вартості Закупівлі, та має знаходитись у діапазоні від 0,5% до 3% від очікуваної вартості Закупівлі;
 5. нецінові критерії та їхню питому вагу, що сумарно не може перевищувати 30%, якщо Замовник має намір застосувати процедуру оцінки за критеріями іншими, ніж ціна.

Замовник може додатково вимагати забезпечення Пропозиції, у вигляді гарантії виконання зобов’язань Учасника перед Замовником. Розмір забезпечення Пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 % від очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3 % - у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених Документацією.
6.5. У період уточнень Користувачі Системи мають можливість звернутися до Замовника з питаннями щодо встановлених вимог. Усі питання/відповіді зберігаються в Системі та є доступними всім Користувачам Системи для перегляду незалежно від статусу Закупівлі.
Питання Учасників є анонімними до закінчення аукціону. З метою збереження анонімності Система не надає можливості приєднання файлів до питання. Питання має бути сформульовано лише в текстовому вигляді.
Замовник відповідає на питання, за потреби завантажує додаткові файли в такому ж порядку, як у випадку розміщення/зміни оголошення Закупівлі.
6.6. Подати пропозицію може будь-який Учасник, зареєстрований у Системі. Інформація, зазначена Учасником в електронних документах та документах, що додаються до пропозиції, повинна відповідати інформації, зазначеній ним в екранних формах Системи при подачі пропозиції. У разі невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена в екранних формах Системи.
6.7. Для участі в Закупівлі Учасник подає пропозицію шляхом заповнення екранної форми в Системі, доступ до якої здійснюється через Авторизовані електронні майданчики, і, за потреби, завантаження в Систему електронних документів та документів у електронному вигляді.
6.8. Один Учасник має право подати лише одну пропозицію до кожної окремої Закупівлі.
6.9. Пропозиція повинна відповідати вимогам, зазначеним Замовником під час оголошення Закупівлі.
6.10. Учасник має право подати пропозицію до закінчення терміну її подання, встановленого Замовником під час оголошення Закупівлі.
6.11. Будь-яка інформація про Учасників та їхні пропозиції є закритою до закінчення електронного аукціону, крім початкових цінових пропозицій, які залишаються закритими лише до початку Аукціону для всіх осіб, крім Учасника, який подав пропозицію. До завершення Аукціону переглянути пропозицію можна лише за наявності ID пропозиції та коду доступу, виданого Авторизованим електронним майданчиком при створенні пропозиції. Виконати такий запит API зможе лише Авторизований електронний майданчик, через який пропозицію було подано.

7. Внесення змін до інформації про Закупівлю
7.1. Замовник має право вносити зміни в інформацію та документи щодо оголошеної Закупівлі до початку прийому пропозицій. Уся історія змін документів, внесених у цей період, зберігається і доступна для перегляду Користувачам Системи. Якщо Замовник вносить зміни до документів, він зобов'язаний дозавантажити такі зміни у вигляді окремого файлу.

8. Порядок проведення Аукціону
8.1. У ході Аукціону Учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до встановлених правил роботи Системи. Учасник може протягом одного раунду Аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
8.2. Для участі в Аукціоні Учасник за допомогою інтерфейсу Авторизованого електронного майданчика отримує індивідуальне посилання на сторінку Аукціону. Авторизований електронний майданчик повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, тому що воно є єдиним ідентифікатором Учасника.
8.3. Дата та час Аукціону призначаються Системою автоматично. Авторизовані електронні майданчики мають право інформувати Користувачів Системи про наближення дати старту Аукціону.
Якщо на Закупівлю подано більше однієї пропозиції, Система активує єдиний модуль “Аукціон”. 
В Аукціоні можуть брати участь лише Учасники, що подали пропозиції. Всі інші Користувачі Системи, у тому числі Замовник цієї Закупівлі, мають можливість у режимі онлайн (on-line) спостерігати за ходом Аукціону.
Якщо зареєстрований один Учасник, то Система автоматично переходить до процесу “Оцінка”, а Закупівлі присвоює статус “Кваліфікація”.
8.4. Авторизовані електронні майданчики забезпечують доступ зареєстрованих Учасників до єдиного модуля “Аукціон”. Для кожного Учасника Адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку. Адміністратор відстежує підключення до веб-сторінки Учасників і виводить на них інформацію про кількість підключень та IP-адреси, з яких відбулося підключення до індивідуальної сторінки Учасника. Це дає можливість Учаснику контролювати відсутність несанкціонованих підключень до його сторінки.
8.5. Для інших Користувачів Адміністратор створює одну загальну сторінку, на якій немає можливості подати цінову пропозицію.
У момент старту модуля “Аукціон” Авторизовані електронні майданчики отримують доступ до веб-сторінки Аукціону для забезпечення сервісу доступу Учасників до Аукціону. На веб-сторінці відображаються:

 1. номер Аукціону;
 2. предмет Закупівлі;
 3. “номер учасника в Аукціоні”, що забезпечує анонімність участі;
 4. початкова цінова пропозиція кожного з учасників або початкова приведена ціна, якщо Замовник використовує нецінові критерії оцінки;
 5. час до початку Аукціону та/або ходу учасника.

Після старту Аукціону Система робить паузу 5 хвилин і оголошує раунд.
8.6. Після закінчення паузи Система автоматично оголошує раунд. У кожному раунді Учасники в порядку, що визначається від пропозиції з найвищої до найнижчої ціни/приведеної ціни, а для пропозицій з однаковими цінами/приведеними цінами - першою наданою пропозицією, протягом 2 хвилин мають право зробити ставку на пониження своєї попередньої ставки на суму, не меншу за крок Аукціону, визначений Замовником.
Якщо Учасник зробив вибір раніше, Система надає йому можливість внести зміни до завершення відведеного часу. Якщо Учасник не діяв протягом 2 хвилин, Система приймає попередню ставку і передає хід наступному Учаснику.
Якщо всі Учасники зробили ставки в раунді, Система робить паузу 2 хвилини і оголошує наступний раунд. 
8.7. Аукціон проводиться в 3 раунди за однаковими правилами.

9. Кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі
9.1. Замовник розглядає Учасника, який надав за результатами Аукціону найнижчу пропозицію, та приймає рішення щодо відповідності пропозиції вимогам, зазначеним у період оголошення Закупівлі.
9.2. У разі дискваліфікації Учасника, який запропонував найменшу ціну, Замовник публікує в Системі скан-копію документа з відповідним аргументованим рішенням.
Виключними підставами дискваліфікації є:

 1. пропозиція Учасника, який запропонував найменшу ціну, не відповідає умовам Закупівлі;
 2. Учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від підписання договору.

Якщо Учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до Замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам Закупівлі, а Замовник зобов’язаний надати йому відповідь із такою інформацією не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня надходження такої вимоги.
У випадку дискваліфікації Система автоматично визначає наступного Учасника Аукціону з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових за величиною цінових пропозицій - поданою раніше, як Учасника з найкращою пропозицією, яка має розглядатися Замовником.
9.3. Якщо пропозиція Учасника відповідає умовам Закупівлі, Замовник визначає такого Учасника Переможцем та публікує в Системі скан-копію документа з відповідним рішенням. Наступним етапом Закупівлі є підписання договору.
9.4. Договір за результатами проведення Закупівлі підписується між Замовником та Переможцем поза Системою згідно чинного законодавства не раніше ніж через 2 робочих дні після оприлюднення рішення про Переможця Закупівлі. Договір між Замовником та Переможцем має бути підписаний на суму, що не перевищує ціну останньої пропозиції, поданої Переможцем в Аукціоні.
Договір розміщується в Системі Замовником протягом 2 робочих днів з дня його укладання та перебуває у вільному доступі для перегляду Користувачами Системи.
9.5. Замовник зобов’язаний завершити Закупівлю шляхом підписання договору або відміни Закупівлі протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій.

10. Редагування та анулювання пропозицій
10.1. Учасник має право вносити зміни та уточнення до поданої ним пропозиції до закінчення періоду прийому пропозицій, визначених Замовником. Уся історія змін, внесених у цей період, зберігається і стає доступною для перегляду всім Користувачам Системи після закінчення Аукціону.
10.2. Учасник може анулювати свою пропозицію лише в період прийому пропозицій.

11. Скасування Закупівлі
11.1. Скасувати Закупівлю може виключно Замовник із зазначенням аргументованих підстав прийняття такого рішення.
11.2. Якщо в момент закінчення прийому пропозицій жоден Учасник не зареєстрував пропозицію, Система автоматично присвоює Закупівлі статус “Закупівля не відбулася”.
11.3. У разі, якщо всі Учасники Закупівлі були дискваліфіковані, Закупівля автоматично переводиться Системою у статус “Закупівля не відбулась”.

12. Режим роботи Системи
12.1. Система працює в безперервному режимі (цілодобово, протягом семи днів на тиждень) за винятком часу проведення планових профілактичних робіт та позапланових технічних перерв.
12.2. Повідомлення про час і терміни проведення планових профілактичних робіт, під час яких не здійснюється робота Системи, надсилаються Адміністратором Авторизованим електронним майданчикам (для подальшого розміщення такого повідомлення на цих майданчиках) не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати початку проведення таких робіт.
12.3. Адміністратор здійснює консультаційну підтримку Операторів. Оператори мають забезпечити необхідну підтримку зареєстрованих Користувачів, у тому числі за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти. 
12.4. Адміністратор, Оператор у виключних випадках можуть відходити від вимог Порядку, зокрема у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), з оперативним повідомленням усіх зацікавлених осіб, а також подальшим оперативним приведенням дій у відповідність до Порядку та/або приведення Порядку у відповідність до нових обставин, що настали.

13. Вирішення спорів, пов'язаних із проведенням Закупівлі
13.1. Усі спори між Учасником та Замовником, що виникли при проведенні Закупівлі, вирішуються згідно з положеннями, наведеними у цьому Порядку, або згідно діючого законодавства України.

14. Усунення порушення
14.1. У випадку виявлення порушення Користувач може звернутися до Замовника із Вимогою про усунення порушення у процесі проведення Закупівлі (далі - Вимога) через відповідну електронну форму. 
Вимога повинна містити таку інформацію:

 1. найменування Замовника, рішення, дії або бездіяльність, щодо якого (яких) ініціюється Вимога;
 2. номер повідомлення про проведення Закупівлі, щодо якого ініціюється Вимога;
 3. підстави подання Вимоги, посилання на порушення у процесі проведення закупівель, фактичні обставини, що можуть це підтверджувати;
 4. зміст вимог до Замовника та їхнє обґрунтування;
 5. дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка звернулася (для юридичних осіб - найменування, код ЄДРПОУ (за наявності) та місцезнаходження або місце реєстрації юридичної особи, для фізичних осіб - ПІБ, ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та місце проживання або місце реєстрації особи). Для забезпечення рівних умов для всіх Учасників зазначені дані до моменту розкриття пропозицій недоступні Замовнику і відображаються після розкриття пропозицій.

Вимога може містити також іншу інформацію про особу, що звернулася.
Уся інформація щодо процесу звернення доступна всім Користувачам з усіх Авторизованих електронних майданчиків та на веб-порталі Уповноваженого органу. 
14.2. Замовник протягом 3 днів розглядає Вимогу, приймає і оприлюднює рішення щодо неї. За цей період Замовник повинен опублікувати відповідь на Вимогу і (у випадку задоволення Вимоги) внести відповідні зміни до умов Закупівлі або переглянути рішення про дискваліфікацію та/або рішення про визначення Переможця. Перегляд таких рішень можливий лише в період до підписання договору. Після обрання статусу рішення щодо Вимоги “Задоволено”, “Відхилено” або “Не задоволено” Замовник в обов'язковому порядку оприлюднює обґрунтування щодо свого рішення. 
Після розміщення відповіді щодо Вимоги Замовником Вимога набуває статусу “розглянуто Замовником”, та ініціатор Вимоги протягом 2 днів оцінює відповідь “Задовільно”/“Незадовільно”:
- “Задовільно” - відповідь ініціатора Вимоги задовольнила, Вимога набуває статусу  “вичерпано”;
- “Незадовільно” - відповідь ініціатора не задовольнила, Вимога автоматично набуває статусу “Звернення” та направляється на розгляд до Комісії з розгляду звернень (далі - Комісія).
Вимога автоматично набуває статусу “вичерпано”, якщо ініціатор Вимоги не оцінив відповіді Замовника протягом 3 днів після розміщення такої відповіді.
Вимоги, за якими відсутні відповіді Замовника, автоматично набувають статусу “Звернення” та підлягають розгляду Комісією. Розгляд Звернення Комісією припиняється у разі відміни Закупівлі або визначення її Системою такою, що не відбулася. Рішення Комісії розміщуються в Системі протягом 5 робочих днів із моменту їхнього прийняття і повинні бути загальнодоступними для перегляду на веб-порталі Уповноваженого органу.
Комісія має розглянути Звернення протягом 14 днів із моменту його надходження на розгляд. Після розміщення рішення Комісії в Системі Вимога переходить у статус “Розглянуто Комісією”.
14.3. Рішення Комісії має рекомендаційний характер. Замовник на підставі такого рішення може залишити попереднє рішення без змін, переглянути рішення або скасувати Закупівлю.
14.4. Розгляд Вимоги та Звернення не зупиняє процесу проведення Закупівлі.
15. Зберігання документів, відомостей та інформації
15.1. Усі документи, відомості, інформація, пов'язані з організацією та проведенням Закупівель за Порядком, зберігаються Адміністратором з урахуванням таких вимог:

 1. документи, відомості, інформація повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їхню цілісність на цих носіях;
 2. інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;
 3. має бути забезпечена можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений у Системі.

15.2. Строк зберігання документів, відомостей, інформації на електронних носіях повинен бути не меншим за строк, встановлений законодавством для відповідних документів на папері.

 Заступник Генерального директора                                         Н.В. Бігун

  

Додаток 1
До Порядку здійснення допорогових закупівель

Алгоритм проведення Закупівлі

 

 1. тривалість Періоду уточнень - не менше 1-го робочого дня (якщо очікувана вартість Закупівлі від 3 000 гривень до 50 000 гривень) та не менше    3-х робочих днів (якщо очікувана вартість перевищує 50 000 гривень);
 2. тривалість Періоду подання пропозицій - не менше 1-го робочого дня (якщо очікувана вартість становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень) та не менше 2-х робочих днів (якщо очікувана вартість перевищує 50 000 гривень);
 3. Аукціон має три етапи (раунди);
 4. договір з Переможцем укладається не раніше ніж через 2 робочих дні після оприлюднення рішення про Переможця Закупівлі. Підписаний договір оприлюднюється протягом 2 робочих днів з дня його укладання;
 5. Замовник зобов’язаний завершити Закупівлю шляхом підписання договору або відміни Закупівлі протягом 30 днів з кінцевого строку подання пропозицій.

 Заступник Генерального директора                                                         Н.В. Бігун

(http://www.ua-tenders.com/legislation/orders/248043/)

            Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) суб’єктами декларування є особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларації відповідно до цього Закону. Відповідно до частини першої статті 3 такими суб’єктами є:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови; в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

Детальніше: Подання Е- декларацій для керівників навчальних закладів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 16, ст.109)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 679-VIII від 15.09.2015, ВВР, 2015, № 46, ст.414}

Цей Закон визначає умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної власності, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів та сфера застосування Закону

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування - страхові внески, бюджетні надходження та кошти з інших джерел, що надходять для здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до закону;

2) публічні кошти - кошти державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, кошти Національного банку України, державних банків, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України (далі - Пенсійний фонд), фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також кошти суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, отримані ними від їхньої господарської діяльності;

3) суб’єкти господарювання державної і комунальної власності (далі - підприємства) - підприємства, утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому числі державні, казенні, комунальні підприємства, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їхні дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об’єднання таких підприємств.

2. Терміни "бюджетне асигнування""бюджетне призначення""бюджетна програма","головний розпорядник бюджетних коштів""розпорядник бюджетних коштів" і "одержувач бюджетних коштів" вживаються у значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України, термін "кошти Пенсійного фонду" - у значенні, наведеному в Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", термін "кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування" - у значенні, наведеному в законах про окремі види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

3. Цей Закон поширюється на відносини, пов’язані з підготовкою і оприлюдненням розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, підприємствами, Національним банком України, державними банками, державними цільовими фондами, а також фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та органами Пенсійного фонду інформації про заплановане і фактичне використання публічних коштів.

Стаття 2. Єдиний веб-портал використання публічних коштів

1. Інформація, що оприлюднюється згідно з цим Законом, готується розпорядниками та одержувачами коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, органами Пенсійного фонду, підприємствами, а також фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та подається ними для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів.

Відповідальність за недостовірність і неповноту інформації, оприлюдненої згідно з цим Законом, несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, органів Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Відомості, що оприлюднюються згідно з цим Законом, повинні бути повними, правдивими, точними та реально відображати фактичні дані станом на відповідну дату або за відповідний період часу.

2. Єдиний веб-портал використання публічних коштів є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація згідно з цим Законом. Доступ до інформації, оприлюдненої на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, є вільним та безоплатним.

3. Адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів та затвердження форм, за якими надається інформація про заплановане і фактичне використання публічних коштів для оприлюднення, здійснюється суб’єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Фінансування витрат на утримання єдиного веб-порталу використання публічних коштів здійснюється за рахунок державного бюджету.

Стаття 3. Зміст інформації про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, та строки її оприлюднення

1. Інформація про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, надається за встановленими законодавством України формами та має містити такі відомості:

1) у разі використання коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів:

розпорядник (одержувач) бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);

головний розпорядник бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);

обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період - всього та в розрізі бюджетних програм;

обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період - всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету);

інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору);

інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності);

кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження.

Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щоквартально, не пізніш як за 35 днів після закінчення звітного кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення;

2) у разі використання коштів підприємств, отриманих ними від їхньої господарської діяльності:

підприємство (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);

орган управління майном підприємства (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);

обсяг платежів за договорами за звітний період - у розрізі товарів, робіт і послуг;

відомості про договори, укладені за звітний період, загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), строк дії договору);

відомості про стан виконання договорів, укладених за попередні звітні періоди, які продовжують виконуватися, загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності).

Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення;

3) у разі використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування та коштів Пенсійного фонду:

підприємство, установа, організація (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), що використовує кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування та/або кошти Пенсійного фонду;

обсяги надходжень та витрат, затверджені на відповідний рік;

обсяги надходжень та витрат за звітний період;

інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору);

інформація про стан виконання договорів (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності);

кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження.

Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щоквартально, не пізніш як за 35 днів після закінчення звітного кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.

2. Інформація, зазначена в цій статті, оприлюднюється на єдиному веб-порталі використання публічних коштів безоплатно та окремо за такими розділами:

1) інформація про використання коштів державного і місцевих бюджетів;

2) інформація про використання коштів підприємств, отриманих ними від їхньої господарської діяльності;

3) інформація про використання коштів Пенсійного фонду;

4) інформація про використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

3. На єдиному веб-порталі використання публічних коштів у режимі реального часу оприлюднюється також інформація про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку. Порядок оприлюднення зазначеної інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Інформація на єдиному веб-порталі використання публічних коштів оприлюднюється у спосіб, що забезпечує вільний безоплатний доступ до неї, можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації.

Інформація, зазначена в цій статті, оприлюднюється також шляхом розміщення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів у вигляді наборів даних (електронних документів), організованих у форматі, що дозволяє їх автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.

Стаття 4. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, органів Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Зазначені особи несуть відповідальність за такі порушення:

1) неоприлюднення інформації відповідно до цього Закону;

2) оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

3) несвоєчасне оприлюднення інформації.

2. У разі вчинення порушень, зазначених у частині першій цієї статті, з вини суб’єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів, відповідальність несе керівник такого уповноваженого суб’єкта.

Розділ II 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) абзац перший частини першої статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після слів "законами України "Про доступ до публічної інформації" доповнити словами "Про відкритість використання публічних коштів".

{Підпункт 2 пункту 3 розділу II виключено на підставі Закону № 679-VIII від 15.09.2015}

{Підпункт 3 пункту 3 розділу II виключено на підставі Закону № 679-VIII від 15.09.2015}

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

вжити вичерпних заходів для створення і функціонування єдиного веб-порталу використання публічних коштів;

затвердити порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів;

прийняти рішення про визначення суб’єкта, уповноваженого адмініструвати єдиний веб-портал використання публічних коштів;

подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
11 лютого 2015 року 
№ 183-VIII

 

 

Вміст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ. 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОРТАЛУ Є-DATA.. 

Пакет документів які регламентують створення та функціонування веб-порталу використання публічних коштів  

ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ОПРИЛЮДНЮЄТЬСЯ НА ПОРТАЛІ: 

Інформація про кошти державного та місцевого бюджетів: 

Інформація про кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду: 

Інформація про кошти державних та комунальних підприємств: 

ПОЧАТОК РОБОТИ З ПОРТАЛОМ.. 

Загальна структура Порталу.

Особливості внесення даних. 

Загальні покрокові підходи до використання Порталу. 

ЯК ОТРИМАТИ КЛЮЧ ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ?. 

Центру сертифікації ключів Державної Фіскальної служби України (ДФС) 

ключі безкоштовні; у разі виникнення питань  щодо отримання ЕЦП ви можете зателефонувати до АЦСК ІДД за номером (044) 284-00-10

АЦСК органів юстиції України

у разі виникнення питань перейдіть за посиланням https://ca.informjust.ua/  або зателефонуйте за номером 0-800-50-85-84  

ЦСК «MasterKey» ТОВ «Арт-Мастер»

 Акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК) "Україна".

для використання ключів АЦСК «Україна» перейдіть за посиланням uakey.com.ua/index.php?num_text=7458&lang=ukr. У разі виявлення помилок з ключами «Україна» звертайтесь за телефоном (044) 206-72-30 (31)) 

 АЦСК ТОВ «Ключові Системи»

РЕЄСТРАЦІЯ «СЛУЖБОВОГО КАБІНЕТУ». 

Вхід до Порталу авторизованого користувача

РОБОТА З ПОРТАЛОМ.. 

Заповнення даних про відкритість використання публічних коштів. 

УПРАВЛІННЯ ЗВІТАМИ.. 

Структура DBF: 

УПРАВЛІННЯ ДОГОВОРАМИ.. 

Завантаження\внесення специфікації (в розрізі товарів, робіт та послуг із зазначенням кількості, ціни за одиницю та розмірності) 

Додаткова угода. 

Акт/Накладна. 

 ПАКЕТНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОГОВОРІВ, ДОДАТКОВИХ УГОД, АКТІВ. 

ПАКЕТНЕ ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ. 

На порталі працює пакетне підписання договорів: вибираєте кнопочку «пакетне підписання». 

Далі вибираєте «ВСІ» або ж ті документи, які ви хочете підписати (проставляєте галочки). 

КОНТАКТИ..

Таблиця. Перелік умовних позначень та скорочень

 

Позначення

Опис

Є-Data,Портал

Єдиний веб-портал використання бюджетних коштів

Службовий кабінет

Профіль розпорядника\одержувача бюджетних коштів

ГРБК

Головний розпорядник бюджетних коштів

РБК

Розпорядник бюджетних коштів

ОДК

Одержувач бюджетних коштів

ДП

Державні підприємства

КП

Комунальні підприємства

НБУ

Національний банк України

ДБ

Державні банки

ДЦФ

Державні цільові фонди

ЕЦП

Електронний цифровий підпис

ЄДР

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

КВЕД

Код виду економічної діяльності

ОПФ

Організаційно-правова форма

ПІБ

Прізвище, ім’я, по батькові

ФОП

Фізична особа-підприємець

ФО

Фізична особа

ЮО

Юридична особа

URL

Uniform Resource Locator – стандарт запису адреси ресурсу в мережі Інтернет

ЕЦП

Електронно-цифровий підпис

ДФС

Державна фіскальна служба України

АЦСК ДФС

Акредитований центр сертифікації ключів ДФС

КФК

Коди функціональної класифікації

КОПФГ

Класифікатор організаційно-правових форм господарювання

КОАТУУ

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОРТАЛУ Є-DATA

Є-Data – це  офіційний державний інформаційний портал у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея прозорого бюджету згідно з Законом «Про відкритість використання публічних коштів».

Портал призначений для вільного та безоплатного задоволення публічного інтересу до інформації щодо контролю, утворення, розподілу та використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, органами Пенсійного фонду, підприємствами, а також фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

URL адреса Порталу: http://e-data.gov.ua

 Портал складатиметься з двох основних компонентів:

1) модуля «Використання публічних коштів», на якому будуть оприлюднюватись транзакцій Казначейства та звіти, договори, акти про використання публічних коштів;

2) модуля «Прозорий бюджет», на якому відображатиметься інформація щодо прозорості бюджетних процедур та працюватимуть інструменти аналізу та контролю бюджету громадянами.

 

Пакет документів які регламентують створення та функціонування веб-порталу використання публічних коштів

 

 • Згідно Закону України від 11 лютого 2015 р. № 183-VIII «Про відкритість використання публічних коштів» Кабінет Міністрів України має вжити вичерпних заходів для створення і функціонування єдиного веб-порталу використання публічних коштів (другий абзац пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону).

 

 • Створення єдиного веб-порталу використання публічних коштів також передбачено Планом заходів з виконання рекомендацій ЄС, які містяться у п’ятій доповіді ЄС щодо прогресу України у виконанні Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму (завдання № 24), затвердженого Прем'єр-міністром України 28 травня 2015 року (доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 28.05.2015 №20609/15/1-15

 

Перелік документів:

 

I. «Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів» (постанова КМУ від 14 вересня 2015 р. № 694)

 

II. «Порядок оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку» (постанова КМУ від 14 вересня 2015 р. № 676)

 

III. «Порядок реєстрації суб'єктів надання інформації про використання публічних коштів» - проект наказу  Міністерства  фінансів України

 

IV. «Про проведення дослідницької експлуатації веб-порталу» (наказ Міністерства фінансів України від 29.10.2015 р. №972)

 

ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ОПРИЛЮДНЮЄТЬСЯ НА ПОРТАЛІ:

 

Інформація про кошти державного та місцевого бюджетів:

-                     обсяги бюджетних призначень;

-                     обсяги видатків та наданих бюджетних кредитів;

-                     інформація про укладені договори (вартість, ціна, кількість, обсяг платежів, строк дії тощо);

-                     інформація про стан виконання договорів (предмет, виконавець, вартість, ціна, обсяг платежів тощо);

-                     кількість службових відряджень та обсяг витрат на них.

 

Інформація про кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду:

-                     обсяги та надходження витрат;

-                     інформація про стан виконання договорів (предмет, виконавець, вартість, ціна за одиницю, обсяг і т.д.);

-                     інформація про укладені договори за звітний період (вартість, ціна за одиницю, обсяг платежів, кількість, строк дії тощо);

-                     кількість службових відряджень та обсяг витрат на них.

 

Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щоквартально, не пізніш як за 35 днів після закінчення звітного кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.

Оприлюднення інформації розпочинається відповідно до закону за ІІІ квартал 2015 року, а надалі щоквартально.

Інформація про кошти державних та комунальних підприємств:

-         обсяг платежів за договорами за звітний період - у розрізі товарів, робіт і послуг (форма доопрацьовується);

-         договори вартістю більше 1 млн грн (предмет, виконавець, вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), строк дії договору)

-         стан виконання договір більше 1 млн грн (предмет, виконавець, вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), обсяг платежів, наявність або відсутність претензій, акти)

 

Державні та комунальні підприємства звітують раз на рік про власні кошти не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком.

ПОЧАТОК РОБОТИ З ПОРТАЛОМ

Для роботи з порталом Є-Data необхідно вміти працювати з веб-браузерами.

Загальна структура Порталу

Веб-сторінка Порталу складається з області заголовка та робочої області, які різняться для авторизованих та неавторизованих користувачів.

Область заголовка для неавторизованого користувача містить кнопки [Пошук за розпорядниками], [Пошук за транзакціями] та посилання [Службовий вхід] на вхід до Службового кабінету для авторизованого користувача.

В робочій області, що розташована нижче, відображається вміст активної сторінки за вибором користувача.

 

Після входу до «Службового кабінету» користувача Порталу заголовок містить:

 • найменування авторизованого користувача;
 • інструкції;
 • посилання [Профіль], [Звіти], [Договори] введення інформації про використання публічних коштів у систему Порталу;
 • посилання [Допомога] для отримання довідкових даних щодо роботи Порталу та звернення за допомогою до адміністрації Порталу через інтерфейс Порталу;
 • посилання [Вихід] для виходу з Службового кабінету.

Для авторизованого користувача у правій області екрану на вкладці [Профіль] відображаються посилання на довідкову інформацію щодо роботи на порталі у Службовому кабінеті.

У  поля  «Код» та т.п., можна вводити лише цифри.

Дату можна вводити вручну у відповідному полі через крапку (лише цифри) або вибрати значення з випадного меню календаря.

При збереженні даних виконується перевірка правильності заповнення полів. Неправильно заповнені поля виділяються червоним кольором.

Загальні покрокові підходи до використання Порталу

Робота з Порталом може відбуватися в такій  послідовності:

Для неавторизованого користувача:

Крок 1. Отримати ключ ЕЦП в Центрі сертифікації ключів:  ключів Державної Фіскальної служби України (ДФС), органів юстиції України, «MasterKey» ТОВ «Арт-Мастер», «Україна», «Ключові Системи»

Крок 2. Зареєструватись в Системі. Реєстрація в Системі описана в інструкції та увійти в Службовий кабінет (авторизуватись)

Крок 3. Ввести дані про договір або звіт з використання публічних коштів, що підлягають оприлюдненню

Крок 4. Підписання ключем ЕЦП, внесених даних на портал

Відкриття веб-сторінки та вхід до Порталу

Для відкриття веб-сторінки Порталу, необхідно у веб-браузері (рекомендуємо Chrome) в полі адреси ввести URL адресу Порталу http://edata.gov.ua та натиснути клавішу <Enter>. У робочому полі веб-браузера відобразиться головна сторінка порталу для неавторизованого користувача.

Вхід до службової частини Порталу може здійснити тільки зареєстрований користувач:

 1. Якщо користувач не зареєстрований у Системі, йому необхідно виконати реєстрацію. Для переходу до реєстрації необхідно натиснути посилання [Службовий вхід] у верхньому правому кутку сторінки, далі посилання [Реєстрація] у віконці, що з’явиться.
 2. Якщо користувач вже зареєстрований у Системі та його реєстрацію підтверджено, для входу до Системи необхідно натиснути посилання «Логін» і «Пароль».

 

ЯК ОТРИМАТИ КЛЮЧ ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ?

Для того, щоб внести дані на Єдиному веб-портал публічних фінансів E-Data потрібно зареєструвати власний профіль «службовий кабінет». Для реєстрації «службового кабінету» у вас має бути наявний ключ електронно-цифрового підпису (ЕЦП).

 

Увага! На сьогодні на порталі Є-Дата працюють ключі електронно-цифрового підпису (ЕЦП)

 1. 1.        Центру сертифікації ключів Державної Фіскальної служби України (ДФС) 

 

ключі безкоштовні; у разі виникнення питань  щодо отримання ЕЦП ви можете зателефонувати до АЦСК ІДД за номером (044) 284-00-10

 

Центр сертифікації ключів Державної Фіскальної служби України (ДФС)

Якщо у вас є ключ ЕЦП, який ви вже використовуєте для електронного обміну інформації з ДФС, дозволено його використання також для підпису інформації, яку ви публікуватимете на Єдиному веб-порталі публічних фінансів E-Data.

Окремий ключ не потрібен.

У разі відсутності ключа ЕЦП, для його отримання необхідно звернутися в акредитований Центр сертифікації ключів (АЦСК) ДФС.

Послуги АЦСК ДФС надаються БЕЗОПЛАТНО.

Для отримання ключа потрібно:

1. Підготувати необхідні документи відповідно до переліку, вказаного на сайті. АЦСК – Реєстрація користувачів -  http://acskidd.gov.ua/r_kor.

Зразки заповнення документів можна отримати там само.

2. Зареєструватися в найближчому Центрі сертифікації ключів.

Адреси центрів вказані тут  http://acskidd.gov.ua/contacts.

3. З’явитися в Центр з чистими електронними носіями інформації (флеш-пам'ять або DVD-R) з розрахунку – по одному на ключ.

4. За допомогою фахівців АЦСК згенерувати ключі, записати їх на електронні носії та отримати інструкції з використання.

5. Опісля отримання ключів електронно-цифрового підпису, ви можете зареєструвати «службовий кабінет».

 

2.       АЦСК органів юстиції України 

  у разі виникнення питань перейдіть за посиланням https://ca.informjust.ua/  або зателефонуйте за номером 0-800-50-85-84

 3.        ЦСК «MasterKey» ТОВ «Арт-Мастер»

 4.        Акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК) "Україна" 

5.     АЦСК ТОВ «Ключові Системи»

 

Увага! Щодо можливості використання ключів інших центрів сертифікації звертайтесь до адміністрації Порталу на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або натисніть кнопку  [ДОПОМОГА] для формування звернення через інтерфейс Порталу, або зателефонуйте на гарячу лінію (044) 206 56 96

 

РЕЄСТРАЦІЯ «СЛУЖБОВОГО КАБІНЕТУ»

 

Для отримання можливості розміщення інформації на порталі www.e-data.gov.ua про використання публічних коштів відповідно до вимог Закону України «Про відкритість користування публічними коштами» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/183-19) необхідно зареєструватися на порталі Є-Дата. Ідентифікація користувачів здійснюється за допомогою електронно-цифрового підпису (ЕЦП), тому у вас мають бути наявні ключі ЕЦП.

 

 

 

Покрокова реєстрація на Порталі:

 

   1. Заходите на портал e-data.gov.ua і вибираємо «Службовий вхід».

  2.  Вибираєте «Реєстрація»

3. Заходите на сторінку «Реєстрація користувача» і починаєте заповнювати поля (всі поля мають бути заповненні, якщо ж немає інформації, то ставимо прочерки «  - » або «нулі» (коли йдеться про цифри))

 Вибираєте «категорію суб’єкта» (можна декілька), яка підходить вашій організації:

        Головний розпорядник бюджетних коштів

 

         Розпорядник бюджетних коштів

ü                 Одержувач бюджетних коштів

ü                 Державні підприємства

ü                 Комунальні підприємства

ü                 Національний банк України

ü                 Державні банки

ü                 Державні цільові фонди

 

Потім потрібно ввести обов’язкові для реєстрації дані (всі поля мають бути заповненні, якщо ж немає інформації, то ставимо прочерки «  - » або «нулі» (коли йдеться про цифри)):

 

 • найменування повне, скорочене,
 • ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ),
 • місцезнаходження;
 • керівник: прізвище, ім’я, по батькові
 • Електронна адреса 
 • Контактний телефон 
 • Пароль,підтвердження паролю  (пароль має бути не менше 8  символів, використовуєте латинські літери або\та  цифри, цей пароль стане доступом до вашого профілю службового кабінету)

 

4.      Далі обираєте Центр сертифікації та завантажуєте ключ ЕЦП і вводите пароль захисту ключа, який ви отримали в Центрі сертифікації ключів.

 Зверніть увагу, що для успішної реєстрації має бути статус бібліотеки “ініціалізовано” та доступний вибір із списку центра сертифікації. Інакше потрібно або оновити браузер до останньої версії, або ж спробувати інший браузер.

 

*Повідомляємо, що Ваш секретний ключ завантажується лише до оперативної пам’яті Вашого комп’ютера і далі не передається. Ніде і ніяк він не зберігається, до жодної бази даних він (ключ) не записується. Більш того, всі операції з ЕЦП виконуються спеціальною сертифікованою бібліотекою програм, по якій є відповідний висновок і сертифікат.

 5.      Перевірити дані та натиснути кнопку «Зчитати\Підписати».

 

Після успішної реєстрації ви заходите  у свій зареєстрований кабінет, де бачите меню:

«Профіль», «Звіти», «Договір»,  «Вихід»

 

Після реєстрації Кабінету ви можете починати вносити інформацію про використання публічних коштів – розділи «Звіти» та «Договори».

 

Якщо вам потрібно внести зміни у профіль, у вас помінявся керівник, місцезнаходження тощо, то ви заходите в розділ «Профіль» вносите потрібні зміни, а далі підписуєте ключем електронно-цифрового підпису (ЕЦП).

 

Вхід до Порталу авторизованого користувача

Для входу на Портал необхідно натиснути посилання [Службовий вхід] в правому верхньому кутку сторінки Порталу, ввести ЄДРПОУ вашої організації та заданий вами при реєстрації пароль у поля «код ЄДРПОУ» та «пароль» відповідно.

Авторизація - вхід до Службового кабінету для зареєстрованого користувача

Якщо вами належно проведена реєстрація у Службовому кабінеті для авторизованого користувача відобразиться сторінка Службового кабінету.

РОБОТА З ПОРТАЛОМ

Заповнення даних про відкритість використання публічних коштів

УПРАВЛІННЯ ЗВІТАМИ

Оприлюднення інформації прообсяги бюджетних призначень, обсяги видатків та наданих бюджетних кредитів, кількість службових відряджень та обсяг витрат на них здійснюється у розділі «Звіти»  на порталі у вашому профілі «Службового кабінету». Оприлюднюємо звіти щоквартально, починаючи з ІІІ кварталу 2015 року.

 

 1. Заходите на портал e-data.gov.ua, далі «Службовий вхід»
 2. Вводите логін  (код ЄДРПОУ), пароль (ви прописали його під час реєстрації профілю користувача кабінету), авторизуєтесь
 3. Для роботи зі звітами обираєте в Кабінеті вкладку «Звіти»
 4. У полі «Звітний період», вибираєте, за який період - «квартал» звітуєте (починаєте з ІІІ кварталу 2015 р.)
 5. Далі натиснути на кнопку «+Звіт»
 6. Далі вибираєте «тип звітів» (форма звітів):

 

 • Про надходження і використання коштів загального фонду (форма № 2д, 2м) - зведена форма звітів
 • Про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м, № 4-3д) 
 • Відрядження спеціального фонду (форма № 4-3м, № 4-3д) 

 

За виключенням відряджень, звіти вносяться наростаючим з початку року (аналогічно тим, що подаєте в Казначейство). По відрядженнях дані — окремо за квартал.

 

Увага! Інші форми звітів (4-1, 4-2, 7, додаток 13 для фондів соціального страхування, звіт для Пенсійного фонду) будуть оприлюднені пізніше, про це вас буду повідомлено додатково, ведуться проектні роботи

7.  Далі у полі  «виберіть файл» завантажуєте зі свого електронного носія файл формату  dbf. Якщо у вас немає такого файлу, то заповніть форму звіту вручну.

При цьому звертаємо увагу, що в табличній частині цифри вносяться через крапку.

Структура DBF:

Транспортні файли  звітних даних

Дані по всіх формах звітності  передаються у грн з копійками

 ( з двома десятковими знаками після крапки) .

Форма 2 – Звіт про виконання загального фонду кошторису установи

Fxxxppk.dbf, де:

       xxx – код відомчої класифікаціїї;

       рр – дві останні цифри звітного року;

       k  - звітний квартал

   Дані по підсумковим кодам  економічної класифікації не вводяться.

N п/п

 

Ім’я

Формат

Призначення

1

KPK

N7

Код програмної класифікації

2

KEKV

N4

Код економічної класифікації

3

SUM_ZAT

N16.2

Затверджено кошторисом на рік

4

SUM_LIM

N16.2

Затверджено на відповідний період

5

SUM_OSTN

N16.2

Залишок на початок року

6

SUM_FIN

N16.2

Надійшло коштів за звітний період

7

SUM_KAS

N16.2

Касові видатки

8

SUM_FAK

N16.2

Фактичні видатки

9

SUM_OSTK

N16.2

Залишок на кінець звітного періоду

Форми 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 – Звіт про надходження і використання коштів спеціального фонду.

Форма 4-1 – RKxxxppк.dbf,

Форма 4-2 – DKxxxppк.dbf,

Форма 4-3 – SKxxxppк.dbf ,

де:

       xxx – код відомчої класифікаціїї;

       рр – дві останні цифри звітного року;

       к  - звітний квартал

Для введення даних по надходженням використовуються технічні коди (КЕК) :

0 – всього видатки та надходження;

2 – за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з функціональними повноваженнями;

3 – від господарської та/або виробничої діяльності;

4 – за оренду майна бюджетних установ;

5 – від реалізації майна;

6 – від отримання грантів та дарунків;

7 – отримані на виконання окремих доручень;

8 – фінансування;

9 – субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

11 - надходження вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право.

 

 Дані по підсумковим кодам  економічної класифікації не вводяться. 

N п/п

 

Ім’я

Формат

Призначення

1

KPK

N7

Код програмної класифікації

2

KEKV

N4

Код економічної класифікації

3

ZAT

N16.2

Затверджено кошторисом на рік

4

ZATVP

N16.2

Затверджено на відповідний період

5

OSTN

N16.2

Залишок на початок року

6

PZAL

N16.2

Перераховано залишок

7

OZAL

N16.2

Отримано залишок

8

NDOCH

N16.2

Нараховано доходів

9

FINANS

N16.2

Надійшло коштів

10

RASX

N16.2

Касові видатки усього

11

KVPZ

N16.2

Касові видатки, що спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

12

FAKT

N16.2

Фактичні видатки усього

13

FAKTZ

N16.2

Фактичні видатки, що проведені за видатками загального фонду

14

OSTK

N16.2

Залишок на кінець звітного періоду

Після завантаження звіту на даний час потрібно вручну внести значення по підсумкових КЕКВ. Згодом підсумки будуть підраховуватися автоматично.

 

Увага! Якщо ви звіт вносите вручну, то вводите лише зведений звіт,  цифри вводите через крапку.

 

При заведені звіту також заповнюєте такі поля:

 

 • Організаційно-правова форма господарювання
 • Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
 • Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (Якщо організація працює по декількох кодах, то їх вводите переліком через кому)
  • Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
  • Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)(Якщо організація працює по декількох кодах, то їх вводите переліком через кому)
  • Код за КОАТУУ 
  • Код за КОПФГ 

  Якщо у вас відсутня інформація якогось з полів  - проставляєте «-» або «нулі» (КВК — 2 символи, КФК/КПК — 3-4 символи).

   

  Якщо відсутні значення в певних полях табличної частини звіту, то залишаєте там 0.00

 

 1. Далі натискаєте «зберегти зміни» (після зберігання документ підлягає редагуванню і зберігається у вашому «службовому кабінеті» аж до підписання);

Можливий функціонал для роботи:

 - підписати документ

- редагувати документ

 - видалити документ

УВАГА! Після підписання документ оприлюднюється на порталі.

 1. Далі вибираєте категорію «Відрядження» (аналогічно вищезначеному) і вносите дані:

ü     Про кількість службових відряджень

ü     Обсяг витрат на службові відрядження

ü     Зокрема і закордонні службові відрядження і витрати на них.

Відрядження вносяться окремо.

Якщо відряджень не було – проставляєте нулі «0», порожніх полів не залишаєте. Цифри також вносять через крапку.

УПРАВЛІННЯ ДОГОВОРАМИ 

Для внесення інформації про укладені договори (вартість, ціна, кількість, обсяг платежів, строк дії тощо), інформації про стан виконання договорів (предмет, виконавець, вартість, ціна, обсяг платежів тощо), заходите в «Службовий кабінет» (службовий вхід) на Офіційному порталі публічних фінансів України e-data.gov.ua

 

Увага! Інформацію по договорах починаємо вносити за ІІІ квартал 2015 року, а також вносимо ті договори, по яких були підписані акти(накладні) в ІІІ кварталі. А надалі щоквартально відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».

*Тестовий режим роботи порталу передбачає редагувати, видаляти підписані документи.

Натискаєте «+Договір» і потрапляєте на сторінку «Створення договору».

Заповняєте всі поля:

 • номер договору,
 • від якого числа,
 • виконавець,
 • предмет договору,
 • місце знаходження виконавця,
 • керівник,
 • код ЄДРПОУ
 • строк дії договору,
 • вартість договору,
 • інформація щодо процедури закупівлі (якщо процедури закупівлі не було, то пояснити чому – посилання на закон та статтю)

Завантаження\внесення специфікації (в розрізі товарів, робіт та послуг із зазначенням кількості, ціни за одиницю та розмірності)

Державний класифікатор - державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП), систематизоване зведення назв угруповань продукції та послуг, кодування яких побудовано на ієрархічній системі класифікації (чинний).

Державний класифікатор (CPV) – єдиний закупівельний словник згармонізований з європейським закупівельним словником Common Procurement Vocabulary (CPV), чинний з 1 січня з 2016 року.

 

Якщо у паперових документах (договорах, додаткових угодах, актах/накладних), відсутні дані для полів «Державний класифікатор» та «Державний класифікатор (CPV)», то проставляєте прочерки

У полі «Розмірність» за замовчуванням проставлені штуки (шт.), їх можна змінювати на будь –які  величини: Гкал, кВт, кг, л, м кв., м. куб.

Щоб завантажити зразок файлу натискаємо на значок завантаження (обведений колом на малюнку).

Завантажений файл можливо відкрити в Excel.

В Excel необхідно заповнити данні в розрізі найменувань (товарів, робіт та послуг), державних класифікаторів, кількості (товарів, робіт та послуг), ціни за одиницю та розмірності. Починаєте вносити дані з 2 строки.

Далі цей файл необхідно зберегти в форматі *.csv

Вибираємо меню «Файл», «Зберегти як»

У вікні збереження:

 1. Вводимо назву файлу (назва файлу може бути будь якою )
 2. В меню «Тип файлу» необхідно вибрати тип файлу «CSV (Текст, розділений комами)». Файл можна відкрити тільки в Microsoft Office. Кодування Windows Cyrillic 1251. Розподільник ";"
 3. Зберігаємо файл 

Коректно заповнений та правильно збережений файл можна завантажити на Портал. В разі відсутності подібного файлу вводите інформацію вручну з допомогою кнопки «Додати».

В «Додаткових угодах» чи «Акти\Накладні» завантажуєте специфікації лише в тому випадку, якщо вартість (кількість) змінена і не відповідає вартості (кількості) основного договору.

Опісля внесення даних ви натискаєте «Зберегти зміни».

Ви потрапите на основну сторінку внесення договорів, вибираєте ваш внесений договір, а також можливий функціонал для роботи:

 - підписати документ

- редагувати документ

 - видалити документ

Допоки документ не буде підписаний, він може зберігатись у вашому службовому кабінеті,  в нього можна вносити зміни, редагувати, як тільки ви підпишете документ електронними ключами, інформація оприлюднюється на порталі.

 

Вибираєте «Підписати».

! На період роботи порталу в тестовому режимі буде можливість редагувати або видаляти підписані договори. Також є можливість вносити додаткові угоди та акти(накладні) без підписання основного договору.

 

Після підписання (а в тестовому режимі — і після збереження) договору у вас з’явиться можливість внести «+Додаток» (Додаткова угода), «+Акт» (акти виконаних робіт, накладні, підтверджуючі документи про виконання договору). Для цього потрібно в списку договорів натиснути на рядок потрібного договору. Після підписання договору завантажуєте інформацію про інші документи.

Після підписання у вас на екрані з’явиться кнопки

- «Додатки» (Додаткова угода), «Акти\Накладні».

- Перевірити дані та натиснути кнопку «Зчитати\Підписати».

Додаткова угода

Якщо до договору є додаткова угода обов’язково завантажуємо (+Додаток).

Натискаєте «+ Додаток» і заповнюєте всі поля: номер додаткової угоди, дата, предмет договору, керівник (виконавець), строк дії договору, ціна за одиницю, процедура закупівлі (була проведена чи ні, якщо ні, то потрібно надати обґрунтування). Далі зберігаєте дані (ви матимете можливість редагувати) та за потреби підписуєте документ (після підпису інформація оприлюднюється на порталі).

Акт/Накладна

Додаєте акти в розділ «+Акти», заповнюєте всі поля: номер акту, від якого числа, вартість послуг,  ціна за одиницю тощо.

Заповнивши всі поля, необхідно натиснути кнопку «Зберегти дані»  (дані зберігаються у вашому кабінеті і ви їх можете редагувати).

Далі «Підписати». Після підпису інформація оприлюднюється на порталі.

ПАКЕТНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОГОВОРІВ, ДОДАТКОВИХ УГОД, АКТІВ

 

Для пакетного завантаження вам потрібно сформувати три файли:

 

1. Договори

2. Додаткові угоди

3. Акти

 

1 - Завантаження договорів

 

У Службовому кабінеті є можливість пакетного завантаження договорів. Їх ви можете завантажити, сформувавши відповідний файл (так як показано в шаблоні) в excel і зберегти в  *.csv форматі

 

Заходите в Cлужбовий кабінет, далі у розділ оговори]. Натискаєте кнопку [завантажити].

На сторінці «Завантаження договорів» завантажуєте шаблон *.csv файлу.

Формуєте файл ( * .csv з полями зазначеними нижче ) з договорами для завантаження на портал. Файл містить шапку (1 рядок) з описом полів / даних договору. Починаючи з другого рядка йдуть договори, в кожному рядку новий договір.

1

№ договору

2

Дата укладання договору

3

Контрагент (назва)

4

Код ЄДРПОУ (контрагента)

5

Предмет договору

6

Місцезнаходження контрагента

Область, регіон (код)

7

Район

8

Місто

9

Район міста (не обов'язкове)

10

Вулиця

11

Будинок

12

Корпус (не обов'язкове)

13

офіс/кв. (не обов’язкове)

14

Керівник контрагента (П.І.П.)

Прізвище

15

Ім'я

16

По батькові

17

Строк дії договору

дата з

18

дата по

19

Загальна вартість договору

 

Вартість з ПДВ (так/ні)

20

Інформація щодо процедури закупівлі

так/ні

21

обґрунтування в разі відсутності

 

Строк дії безстроковий

так/нi

Увага!

У розділ [регіон]проставляєте коди, які берете з таблиця нижче:

1

 

АР Крим

 

2

 

Вінницька обл

3

 

Волинська обл

4

 

Дніпропетровська обл

5

 

Донецька обл

6

 

Житомирська обл

7

 

Закарпатська обл

8

 

Запорiзька обл

9

 

Iвано-Франкiвська обл

10

 

Київська обл

11

 

Кіровоградська обл

12

 

Луганська обл

13

 

Львiвська обл

14

 

Миколаївська обл

15

 

Одеська обл

16

 

Полтавська обл

17

 

Рiвненська обл

18

 

Сумська обл

19

 

Тернопільська обл

20

 

Харківська обл

21

 

Херсонська обл

22

 

Хмельницька обл

23

 

Черкаська обл

24

 

Чернiвецька обл

25

 

Чернігівська обл

26

 

м.Київ

 

27

 

м. Севстополь

28

 

ДКСУ

 

Під час завантаження файлу на портал аналізуються поля 1 , 2 і 4 (номер договору, дата укладення та ЄДРПОУ контрагента). Якщо на порталі і в завантаженні вже є запис з такими полями, то даний запис не завантажується на портал.

 

Після того як ви сформували файл .csv з договорами, збережіть його на електронному носії чи комп’ютері.

Потім на сторінці «Завантаження договорів натисніть кнопку «вибрати» - і виберіть потрібний файл для завантаження.

Підсумком завантаження файлу .csv є завантаження на портал договорів з відповідними полями, опісля  програма видає звіт про стан файлу.  Наприклад: «10 Завантажено успішно документів». Якщо в полях  є помилки - вони описуються в звіті завантаження.

Натискаєте [Продовжити] – на портал завантажаться лише ті договори, які без помилок.

Після завершення опрацювання документа ви можете переглянути договори або ж повтори операцію завантаження.

За таким самим алгоритмом завантажуєте додаткові угоди та акти

Вибираєте кнопку завантажити. Далі завантажуєте шаблон документу, формуєте .csv і завантажуєте у відповідний розділ.

2 - Додаткові угоди

Формуєте  файл ( * .csv з полями зазначеними нижче ) з додатковими угодами  для завантаження на портал 

 

1

№ договору

2

Дата укладання договору

3

Контрагент (назва)

4

Код ЄДРПОУ (контрагента)

13

№ додаткової угоди

14

Дата укладання додаткової угоди

15

Предмет додаткової угоди

16

Керівник контрагента (П.І.П.)

Прізвище

17

Ім'я

18

По батькові

19

Строк дії додаткової угоди

дата з

20

дата по

21

Загальна вартість договору (додаткова угода)

22

Вартість з ПДВ (так/ні)

 

Під час завантаження файлу на портал аналізуються поля 1 , 2 , 4 , 13 і 14 (номер договору,  дата укладення,  ЄДРПОУ контрагента, номер доповнення та дата укладення) . Якщо на порталі і в завантаження вже є запис з такими полями, то даний запис не завантажується на портал. Підсумком завантаження файлу є завантаження на портал доповнень до відповідних договорів з відповідними полями і видача звіту про завантаження. Наприклад: 50 Завантажено успішно документів. Додаткові угоди з помилками не будуть завантажені.
 
3 - Акти/Накладні

Формуєте файл ( *.csv з полями зазначеними нижче ) з актами \ накладним для завантаження на портал
 

1

№ договору

2

Дата укладання договору

3

Контрагент (назва)

4

Код ЄДРПОУ (контрагента)

13

№ Акту/накладної

14

Дата акту/накладної

15

Вартість послуг (сума акту)

16

Вартість з ПДВ (так/ні)

 

Під час завантаження файлу на портал аналізуються поля 1, 2, 4, 13 і 14 (номер договору, дата укладення, ЄДРПОУ контрагента, номер акта і дата акта) . Якщо на порталі і в завантаження вже є запис з такими полями, то даний запис пропускається (не завантажується на портал) . Підсумком завантаження файлу є завантаження на портал актів до відповідних договорів з відповідними полями і видача звіту про завантаження.

ПАКЕТНЕ ПІДПИСАННЯДОГОВОРІВ

 На порталі працює пакетне підписання договорів: вибираєте кнопочку [пакетне підписання]

Далі вибираєте «ВСІ» або ж вибираєте лише ті документи (акти, додаткові угоди, договори), які ви хочете підписати (проставляєте галочки).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділом освіти Любомльської районної державної адміністрації проводяться закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).  Відповідно до ст. 2 Закону, забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону. Згідно із ст. 10 Закону, замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб – порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом  та Законом;  Доступ до інформації, оприлюдненої на  веб – порталі Уповноваженого органу, є безоплатним та вільним.

У відділу освіти відповідно до ст. 11 Закону, створений тендерний комітет, куди входять 9 працівників відділу.

ст.12 Закону, передбачає, що замовник здійснює процедури закупівлі шляхом використання електронної системи закупівель та може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур:

-         відкриті торги;

-         конкурентний діалог;

-         переговорна процедура закупівлі

Станом на грудень 2017 року відділом освіти  проведено 60 закупівель, з них:

-         15 – відкриті торги, з яких 7 закінчились переговорною процедурою (ст. 35 Закону)

-         45 – допорогові закупівлі

Відкриті торги стосувались  електричної енергії, палива, продуктів харчування та навчального обладнання. Допорогові закупівлі – оздоровлення учні та ремонтів навчальних закладів району.

Розпочато закупівлю на очікувану вартість на 2018 рік палива.

Усі закупівлі проводяться із дотриманням вимог чинного законодавства.

 

© 2020 Відділ освіти Любомльської РДА