Документи школи

Відповідальним за своєчасне розслідування й облік нещасних випадків, що сталися з учнями/вихованцями, розроблення і виконання заходів з усунення причин нещасних випадків є керівник навчального закладу. Що саме має входити до пакета документів про нещасний випадок, який стався з учнем, і як скласти акт Н-Н, розповідає фахівець

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ
НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ З УЧНЕМ

Порядок організації роботи щодо розслідування нещасних випадків, які сталися з вихованцями і учнями навчальних закладів, визначає Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2001 р. № 616. Розслідуванню підлягають нещасні випадки, які трапилися з вихованцями і учнями під час навчально-виховного процесу і призвели до погіршення стану здоров’я (втрати працездатності) не менш як на один день згідно з медичним висновком.

 

ДІЇ ДИРЕКТОРА ПІД ЧАС
НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

Про кожний нещасний випадок, який стався з вихованцем, учнем, потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосередньо керівника навчального закладу, який зобов’язаний:

• терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності — його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

• до початку роботи комісії з розслідування нещасного випадку зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших людей, і не призведе до більш тяжких наслідків);

• негайно вжити заходів з усунення причин, що зумовили нещасний випадок;

• повідомити батькам (особам, які їх замінюють) потерпілого;

• призначити комісію з розслідування нещасного випадку;

• зробити запит висновку з лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого.

РОБОТА КОМІСІЇ З РОЗСЛІДУВАННЯ
НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

Комісія (не менше трьох осіб) з розслідування нещасного випадку призначається наказом директора у такому складі:

• голова комісії — заступник керівника навчального закладу;

• члени комісії:

а) представник служби охорони праці навчального закладу або особа, на яку наказом керівника покладено ці обов’язки;

б) педагогічний працівник, але не той працівник, який на момент нещасного випадку мав забезпечити проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинним законодавством та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, тобто не причетний до нещасного випадку.

Протягом трьох діб комісія з розслідування нещасного випадку зобов’язана провести розслідування нещасного випадку, а саме:

1) виявити та опитати свідків та осіб, які повинні були створити безпечні умови навчально-виховного процесу;

2) отримати пояснення у потерпілого;

3) з’ясувати обставини і причини нещасного випадку;

4) визначити осіб, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці;

5) оформити документи, що характеризують стан місця, де стався нещасний випадок, звернувши увагу на наявність шкідливих і небезпечних факторів;

6) перевірити періодичність проведення із потерпілим інструктажів і бесід з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

7) розробити заходи з усунення причин нещасного випадку, визначити відповідальних за це осіб, терміни проведення зазначених заходів;

8) скласти акт про нещасний випадок за формою Н-Н у чотирьох примірниках і направити на затвердження керівнику навчального закладу.

СКЛАДАННЯ АКТА ЗА ФОРМОЮ Н-Н

Розгляньмо вимоги до заповнення окремих пунктів акта за формою Н-Н.

Пункт 9. Дата проведення інструктажу, навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Під час заповнення цього пункту треба пам’ятати, що термін та порядок проведення вступного та первинного інструктажів, їх програми та реєстрація повинні відповідати вимогам підпунктів 4.6.4.2, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 р. № 563.

Під час заповнення пункту 11 (Обставини, за яких стався нещасний випадок) треба розписати, як розгорталися події, якомога детальніше.

Формулюючи пункти 12 і 13 (Подія, що призвела до нещасного випадку та Причини нещасного випадку), можна користуватися класифікатором Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112.

У пункті 17 (Особи, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці) посилання на пункти нормативного документа робляться тільки у тому разі, якщо педагогічні працівники закладу знають зміст згадуваного документа.

Табличка, наведена у пункті 19 (Висновки лікувально-профілактичного закладу), повністю буде заповнена у Повідомленні про наслідки нещасного випадку. Справа в тому, що акт за формою Н-Н складається і затверджується протягом 6 днів, і дитина за цей час може не одужати, тому не можемо вказати ту кількість навчальних днів, що вона пропустила. У пункті 19 ми вказуємо тільки дату, з якої дитина була звільнена від відвідування навчального закладу. Крім того, звертаємо увагу, що в першому стовпчику йдеться про діагноз, який було встановлено на момент приходу дитини у медичну установу, проте до закінчення лікування попередній діагноз може бути доповнено. Наприклад, дитина запхнула в ніс батарейку й потрапила до лікарні для її видалення. А лікуватися має вже з приводу хімічного опіку, який виявився наслідком травмування. Тому й необхідна ще одна довідка від лікаря на момент виписування дитини з лікарні, щоб можна було достовірно заповнити «Повідомлення про наслідки нещасного випадку».

Приклад заповнення акта за формою Н-Н див. у додатку 1.

Усі нещасні випадки, оформлені актами за формою Н-Н, реєструються органом управління освітою, навчальним закладом у журналах реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями. Приклад заповнення див. у додатку 2.

Нагадаємо, що не беруться на облік і за результатами розслідування не складаються акти за формою Н-Н про нещасні випадки, які сталися з вихованцями, учнями, у разі:

• уживання учнями алкоголю, наркотичних або інших психотропних речовин, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це не викликано застосуванням цих речовин у навчально-виховному процесі або порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, був відсторонений від роботи, навчання;

• скоєння учнями крадіжок або інших злочинів, якщо ці дії зафіксовані й на них є офіційний висновок суду або прокуратури;

• природної смерті або самогубства учня.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАСЛІДКИ
НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

Коли медична установа видасть потерпілому довідку про те, що лікування закінчено і дитина може відвідувати навчальний заклад, до всього пакета документів, які були складені під час розслідування, додається ця довідка і на підставі цієї довідки складене «Повідомлення про наслідки нещасного випадку». Повідомлення має такий вигляд.

Приклад

Відділ освіти Любомльської РДА

вул. Незалежності №33

Повідомлення
про наслідки нещасного випадку, що стався з потерпілим

Журавльовим Олександром Івановичем,_________

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

який(а) навчається, виховується у загальноосвітньому навчальному закладі № 3,_____

(назва навчального закладу)

 

у 6-А класі за актом форми Н-Н № 43 від 23.04.2010 р. _____

(клас, група)

 

Наслідки нещасного випадку (відповідно до п. 19 акта за формою Н-Н): потерпілий одужав,

установлена інвалідність I, II, III групи, помер (потрібне підкреслити).

Діагноз за довідкою лікувально-профілактичного закладу

Звільнений від навчання (відвідування) у навчальному закладі

Число днів невідвідування навчального закладу

Перелом стегнової кістки правої ноги

з 2204.17 р. до 22.05.17 р.

20

Директор ___________________

23 травня 2017 р.

ФОРМУВАННЯ ПАКЕТА ДОКУМЕНТІВ

ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК

Під час розслідування причин нещасного випадку, що стався з учнем, комісією збирається пакет документів, до якого входять:

• пояснення свідків;

• пояснення потерпілого;

• пояснення особи, яка допустила порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці;

• медична довідка про стан здоров’я на момент травмування;

• ескіз місця події;

• витяги з журналів реєстрації інструктажів;

• акт за формою Н-Н;

• медична довідка, яка засвідчує, що потерпілий одужав;

• повідомлення про наслідки нещасного випадку.

Цей пакет документів підлягає зберіганню в архіві органу управління освітою та навчальному закладі протягом 55 років. Інші примірники акта та його копії зберігаються до здійснення всіх запланованих у ньому заходів, але не менше п’яти років.

ЯКЩО ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК
ПОВІДОМЛЕНО НЕСВОЄЧАСНО


Погіршення стану здоров’я (втрату працездатності) внаслідок нещасного випадку встановлює та засвідчує лікувально-профілактичний заклад, а не педагогічний працівник, який не має відповідної кваліфікації


Нещасний випадок, про який потерпілий за відсутності свідків не повідомив керівника навчального закладу або наслідки від якого виявилися не одразу, розслідується протягом місяця з дня одержання письмової заяви потерпілого (його батьків або осіб, які їх замінюють). У цьому разі питання про складання/нескладання акта за формою Н-Н вирішує комісія з розслідування після всебічної перевірки заяви про нещасний випадок, що стався, з урахуванням усіх обставин, медичного висновку про характер травми, можливої причини її походження, свідчень учасників та інших доказів. Одержання медичного висновку покладається на керівника навчального закладу.

ЯКЩО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК СТАВСЯ
ПІД ЧАС ДАЛЕКОЇ ПОДОРОЖІ,
ЕКСКУРСІЇ ТОЩО

Нещасний випадок, який стався під час проведення далеких походів, екскурсій, експедицій, розслідується комісією, створеною органом управління освітою, на території якого стався нещасний випадок. У разі неможливості прибути на місце пригоди представника навчального закладу, з вихованцем/учнем якого стався нещасний випадок, до складу комісії включається представник однієї з установ, підвідомчих органу управління освітою, що проводить розслідування. Матеріали розслідування, зокрема акти за формою Н-Н, направляються до органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу або засновникові (власнику) навчального закладу, з учнем якого стався нещасний випадок.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 25 серпня 2004 р. № 1112.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» від 1 серпня 2001 р. № 563.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» від 31 серпня 2001 р. № 616.

ДОДАТОК 1

Приклад заповнення акта за формою Н-Н

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ЗНЗ №  --
___________________
24.11.2017 р.

АКТ № 43

про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу (складається у чотирьох примірниках)

1. Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого Журавльов Олександр Іванович

2. Стать: чоловіча, жіноча (потрібне підкреслити)

3. Рік народження: 1998 р.н.

4. Навчальний заклад, клас, група, де навчається, виховується потерпілий: загальноосвітній навчальний заклад № 3,  6А кл.

5. Підпорядкованість (належність) навчального закладу; Відділ освіти Любомльської РДА

(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, орган управління освітою, засновник/власник, якому підпорядкований навчальний заклад)

6. Поштовий індекс та адреса навчального закладу: __________________

7. Місце, де стався нещасний випадок: спортивний зал загальноосвітнього навчального закладу №  

8. Прізвище, ім’я та по батькові вихователя, вчителя, викладача, керівника навчального закладу, у класі (групі) якого стався нещасний випадок Катеренчук Іван Миколайович

9. Дата проведення інструктажу, навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

інструктаж вступний: 01.09.17 р. інструктаж первинний: 03.09.17 р.

10. Дата і час нещасного випадку: 10.15; 21.04.17.

(година, число, місяць, рік)

11. Обставини, за яких стався нещасний випадок: на початку уроку фізичної культури вчитель провів підготовчу частину, яка передбачає проведення інструктажу, організацію учнів, осмислення ними тих завдань, які необхідно буде виконувати на уроці, підготовку організму до основної навчальної діяльності. Виконуючи під час розминки вправу «Вітрила», потерпілий зачепив рукою однокласника Останця М.В., той у відповідь вдарив потерпілого ногою по нозі. Подія розгорталася дуже швидко і зупинити її вчитель не міг, але він міг запобігти цій ситуації. Учитель знав, що діти не ладять між собою, і якби під час уроку діти не знаходилися поруч, нещасного випадку можна було уникнути.

12. Подія, що призвела до нещасного випадку: травма, заподіяна іншою особою

13. Причини нещасного випадку: організаційні: 1) неякісно проведений інструктаж учителем, 2) невиконання посадових обов’язків учителем;

психофізичні: травмування внаслідок протиправних дій учня Останця М.В.

14. Наслідки нещасного випадку: несмертельний (смертельний чи несмертельний)

15. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння: не перебував

16. Заходи щодо усунення наслідків нещасного випадку:

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець (посада, прізвище, ініціали)

Відмітка про виконання

1.

Провести позаплановий інструктаж з учителями фізичного виховання

22.04.17 р.

заступник директора з НВР _________

виконано

2.

Провести позаплановий інструктаж з класними керівниками

23.04.17 р.

заступник директора з ВР _________

виконано

3.

Провести позаплановий інструктаж з учнями 1-11-х класів

згідно з розкладом уроків

учителі фізичного виховання

 

4.

Обговорити на педагогічній раді питання профілактики дитячого травматизму

травень 2017 року

директор ___________

 

17. Особи, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці

__________________________________,, вчитель фізичної культури ЗНЗ №    ,

(прізвище, ім’я, по батькові, професія, посада, навчальний заклад; статті, параграфи, пункти порушених ними законодавчих та інших нормативних актів)

порушив п.п. 4.6.1,4.6.2,4.6.3,4.6.4,4.6.6 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 року № 563 .

18. Свідки нещасного випадку учні 6-А кл.

(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження)

19. Висновки лікувально-профілактичного закладу

Діагноз за довідкою лікувально-профілактичного закладу

Звільнений від навчання (відвідування) у навчальному закладі

Число днів невідвідування навчального закладу

Перелом стегнової кістки правої ноги

з 22.04.17 р.

Акт складено 23.04.17

(число, місяць, рік)

Голова комісії, заступник директора з НВР ______________

Члени комісії:

Громадський інспектор з ОП, БЖ ___________________________

Вчитель _________________ голова метод. об’єднання ____________________________

Документи школи

Відповідальним за своєчасне розслідування й облік нещасних випадків, що сталися з учнями/вихованцями, розроблення і виконання заходів з усунення причин нещасних випадків є керівник навчального закладу. Що саме має входити до пакета документів про нещасний випадок, який стався з учнем, і як скласти акт Н-Н, розповідає фахівець

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ
НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ З УЧНЕМ

Порядок організації роботи щодо розслідування нещасних випадків, які сталися з вихованцями і учнями навчальних закладів, визначає Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2001 р. № 616. Розслідуванню підлягають нещасні випадки, які трапилися з вихованцями і учнями під час навчально-виховного процесу і призвели до погіршення стану здоров’я (втрати працездатності) не менш як на один день згідно з медичним висновком.

ДІЇ ДИРЕКТОРА ПІД ЧАС
НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

Про кожний нещасний випадок, який стався з вихованцем, учнем, потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосередньо керівника навчального закладу, який зобов’язаний:

• терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності — його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

• до початку роботи комісії з розслідування нещасного випадку зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших людей, і не призведе до більш тяжких наслідків);

• негайно вжити заходів з усунення причин, що зумовили нещасний випадок;

• повідомити батькам (особам, які їх замінюють) потерпілого;

• призначити комісію з розслідування нещасного випадку;

• зробити запит висновку з лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого.

РОБОТА КОМІСІЇ З РОЗСЛІДУВАННЯ
НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

Комісія (не менше трьох осіб) з розслідування нещасного випадку призначається наказом директора у такому складі:

• голова комісії — заступник керівника навчального закладу;

• члени комісії:

а) представник служби охорони праці навчального закладу або особа, на яку наказом керівника покладено ці обов’язки;

б) педагогічний працівник, але не той працівник, який на момент нещасного випадку мав забезпечити проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинним законодавством та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, тобто не причетний до нещасного випадку.

Протягом трьох діб комісія з розслідування нещасного випадку зобов’язана провести розслідування нещасного випадку, а саме:

1) виявити та опитати свідків та осіб, які повинні були створити безпечні умови навчально-виховного процесу;

2) отримати пояснення у потерпілого;

3) з’ясувати обставини і причини нещасного випадку;

4) визначити осіб, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці;

5) оформити документи, що характеризують стан місця, де стався нещасний випадок, звернувши увагу на наявність шкідливих і небезпечних факторів;

6) перевірити періодичність проведення із потерпілим інструктажів і бесід з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

7) розробити заходи з усунення причин нещасного випадку, визначити відповідальних за це осіб, терміни проведення зазначених заходів;

8) скласти акт про нещасний випадок за формою Н-Н у чотирьох примірниках і направити на затвердження керівнику навчального закладу.

СКЛАДАННЯ АКТА ЗА ФОРМОЮ Н-Н

Розгляньмо вимоги до заповнення окремих пунктів акта за формою Н-Н.

Пункт 9. Дата проведення інструктажу, навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Під час заповнення цього пункту треба пам’ятати, що термін та порядок проведення вступного та первинного інструктажів, їх програми та реєстрація повинні відповідати вимогам підпунктів 4.6.4.2, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 р. № 563.

Під час заповнення пункту 11 (Обставини, за яких стався нещасний випадок) треба розписати, як розгорталися події, якомога детальніше.

Формулюючи пункти 12 і 13 (Подія, що призвела до нещасного випадку та Причини нещасного випадку), можна користуватися класифікатором Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112.

У пункті 17 (Особи, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці) посилання на пункти нормативного документа робляться тільки у тому разі, якщо педагогічні працівники закладу знають зміст згадуваного документа.

Табличка, наведена у пункті 19 (Висновки лікувально-профілактичного закладу), повністю буде заповнена у Повідомленні про наслідки нещасного випадку. Справа в тому, що акт за формою Н-Н складається і затверджується протягом 6 днів, і дитина за цей час може не одужати, тому не можемо вказати ту кількість навчальних днів, що вона пропустила. У пункті 19 ми вказуємо тільки дату, з якої дитина була звільнена від відвідування навчального закладу. Крім того, звертаємо увагу, що в першому стовпчику йдеться про діагноз, який було встановлено на момент приходу дитини у медичну установу, проте до закінчення лікування попередній діагноз може бути доповнено. Наприклад, дитина запхнула в ніс батарейку й потрапила до лікарні для її видалення. А лікуватися має вже з приводу хімічного опіку, який виявився наслідком травмування. Тому й необхідна ще одна довідка від лікаря на момент виписування дитини з лікарні, щоб можна було достовірно заповнити «Повідомлення про наслідки нещасного випадку».

Приклад заповнення акта за формою Н-Н див. у додатку 1.

Усі нещасні випадки, оформлені актами за формою Н-Н, реєструються органом управління освітою, навчальним закладом у журналах реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями. Приклад заповнення див. у додатку 2.

Нагадаємо, що не беруться на облік і за результатами розслідування не складаються акти за формою Н-Н про нещасні випадки, які сталися з вихованцями, учнями, у разі:

• уживання учнями алкоголю, наркотичних або інших психотропних речовин, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це не викликано застосуванням цих речовин у навчально-виховному процесі або порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, був відсторонений від роботи, навчання;

• скоєння учнями крадіжок або інших злочинів, якщо ці дії зафіксовані й на них є офіційний висновок суду або прокуратури;

• природної смерті або самогубства учня.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАСЛІДКИ
НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

Коли медична установа видасть потерпілому довідку про те, що лікування закінчено і дитина може відвідувати навчальний заклад, до всього пакета документів, які були складені під час розслідування, додається ця довідка і на підставі цієї довідки складене «Повідомлення про наслідки нещасного випадку». Повідомлення має такий вигляд.

Приклад

Відділ освіти Любомльської РДА

вул. Незалежності №33

Повідомлення
про наслідки нещасного випадку, що стався з потерпілим

Журавльовим Олександром Івановичем,_________

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

який(а) навчається, виховується у загальноосвітньому навчальному закладі № 3,_____

(назва навчального закладу)

 

у 6-А класі за актом форми Н-Н № 43 від 23.04.2010 р. _____

(клас, група)

 

Наслідки нещасного випадку (відповідно до п. 19 акта за формою Н-Н): потерпілий одужав,

установлена інвалідність I, II, III групи, помер (потрібне підкреслити).

Діагноз за довідкою лікувально-профілактичного закладу

Звільнений від навчання (відвідування) у навчальному закладі

Число днів невідвідування навчального закладу

Перелом стегнової кістки правої ноги

з 2204.17 р. до 22.05.17 р.

20

Директор ___________________

23 травня 2017 р.

ФОРМУВАННЯ ПАКЕТА ДОКУМЕНТІВ
ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК

Під час розслідування причин нещасного випадку, що стався з учнем, комісією збирається пакет документів, до якого входять:

• пояснення свідків;

• пояснення потерпілого;

• пояснення особи, яка допустила порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці;

• медична довідка про стан здоров’я на момент травмування;

• ескіз місця події;

• витяги з журналів реєстрації інструктажів;

• акт за формою Н-Н;

• медична довідка, яка засвідчує, що потерпілий одужав;

• повідомлення про наслідки нещасного випадку.

Цей пакет документів підлягає зберіганню в архіві органу управління освітою та навчальному закладі протягом 55 років. Інші примірники акта та його копії зберігаються до здійснення всіх запланованих у ньому заходів, але не менше п’яти років.

ЯКЩО ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК
ПОВІДОМЛЕНО НЕСВОЄЧАСНО


Погіршення стану здоров’я (втрату працездатності) внаслідок нещасного випадку встановлює та засвідчує лікувально-профілактичний заклад, а не педагогічний працівник, який не має відповідної кваліфікації


Нещасний випадок, про який потерпілий за відсутності свідків не повідомив керівника навчального закладу або наслідки від якого виявилися не одразу, розслідується протягом місяця з дня одержання письмової заяви потерпілого (його батьків або осіб, які їх замінюють). У цьому разі питання про складання/нескладання акта за формою Н-Н вирішує комісія з розслідування після всебічної перевірки заяви про нещасний випадок, що стався, з урахуванням усіх обставин, медичного висновку про характер травми, можливої причини її походження, свідчень учасників та інших доказів. Одержання медичного висновку покладається на керівника навчального закладу.

ЯКЩО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК СТАВСЯ
ПІД ЧАС ДАЛЕКОЇ ПОДОРОЖІ,
ЕКСКУРСІЇ ТОЩО

Нещасний випадок, який стався під час проведення далеких походів, екскурсій, експедицій, розслідується комісією, створеною органом управління освітою, на території якого стався нещасний випадок. У разі неможливості прибути на місце пригоди представника навчального закладу, з вихованцем/учнем якого стався нещасний випадок, до складу комісії включається представник однієї з установ, підвідомчих органу управління освітою, що проводить розслідування. Матеріали розслідування, зокрема акти за формою Н-Н, направляються до органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу або засновникові (власнику) навчального закладу, з учнем якого стався нещасний випадок.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 25 серпня 2004 р. № 1112.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» від 1 серпня 2001 р. № 563.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» від 31 серпня 2001 р. № 616.

ДОДАТОК 1

Приклад заповнення акта за формою Н-Н

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ЗНЗ №  --
___________________
24.11.2017 р.

АКТ № 43

про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу (складається у чотирьох примірниках)

1. Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого Журавльов Олександр Іванович

2. Стать: чоловіча, жіноча (потрібне підкреслити)

3. Рік народження: 1998 р.н.

4. Навчальний заклад, клас, група, де навчається, виховується потерпілий: загальноосвітній навчальний заклад № 3,  6А кл.

5. Підпорядкованість (належність) навчального закладу; Відділ освіти Любомльської РДА

(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, орган управління освітою, засновник/власник, якому підпорядкований навчальний заклад)

6. Поштовий індекс та адреса навчального закладу: __________________

7. Місце, де стався нещасний випадок: спортивний зал загальноосвітнього навчального закладу №  

8. Прізвище, ім’я та по батькові вихователя, вчителя, викладача, керівника навчального закладу, у класі (групі) якого стався нещасний випадок Катеренчук Іван Миколайович

9. Дата проведення інструктажу, навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

інструктаж вступний: 01.09.17 р. інструктаж первинний: 03.09.17 р.

10. Дата і час нещасного випадку: 10.15; 21.04.17.

(година, число, місяць, рік)

11. Обставини, за яких стався нещасний випадок: на початку уроку фізичної культури вчитель провів підготовчу частину, яка передбачає проведення інструктажу, організацію учнів, осмислення ними тих завдань, які необхідно буде виконувати на уроці, підготовку організму до основної навчальної діяльності. Виконуючи під час розминки вправу «Вітрила», потерпілий зачепив рукою однокласника Останця М.В., той у відповідь вдарив потерпілого ногою по нозі. Подія розгорталася дуже швидко і зупинити її вчитель не міг, але він міг запобігти цій ситуації. Учитель знав, що діти не ладять між собою, і якби під час уроку діти не знаходилися поруч, нещасного випадку можна було уникнути.

12. Подія, що призвела до нещасного випадку: травма, заподіяна іншою особою

13. Причини нещасного випадку: організаційні: 1) неякісно проведений інструктаж учителем, 2) невиконання посадових обов’язків учителем;

психофізичні: травмування внаслідок протиправних дій учня Останця М.В.

14. Наслідки нещасного випадку: несмертельний (смертельний чи несмертельний)

15. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння: не перебував

16. Заходи щодо усунення наслідків нещасного випадку:

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець (посада, прізвище, ініціали)

Відмітка про виконання

1.

Провести позаплановий інструктаж з учителями фізичного виховання

22.04.17 р.

заступник директора з НВР _________

виконано

2.

Провести позаплановий інструктаж з класними керівниками

23.04.17 р.

заступник директора з ВР _________

виконано

3.

Провести позаплановий інструктаж з учнями 1-11-х класів

згідно з розкладом уроків

учителі фізичного виховання

 

4.

Обговорити на педагогічній раді питання профілактики дитячого травматизму

травень 2017 року

директор ___________

 

17. Особи, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці

__________________________________,, вчитель фізичної культури ЗНЗ №    ,

(прізвище, ім’я, по батькові, професія, посада, навчальний заклад; статті, параграфи, пункти порушених ними законодавчих та інших нормативних актів)

порушив п.п. 4.6.1,4.6.2,4.6.3,4.6.4,4.6.6 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 року № 563 .

18. Свідки нещасного випадку учні 6-А кл.

(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження)

19. Висновки лікувально-профілактичного закладу

Діагноз за довідкою лікувально-профілактичного закладу

Звільнений від навчання (відвідування) у навчальному закладі

Число днів невідвідування навчального закладу

Перелом стегнової кістки правої ноги

з 22.04.17 р.

Акт складено 23.04.17

(число, місяць, рік)

Голова комісії, заступник директора з НВР ______________

Члени комісії:

Громадський інспектор з ОП, БЖ ___________________________

Вчитель _________________ голова метод. об’єднання ____________________________

ДОДАТОК 2

Журнал
реєстрації нещасних випадків з учнями та вихованцями загальноосвітнього навчального закладу №    ______
(Витяг)

№ п/п

Дата події

ПІБ
потерпілого,
рік народження

Клас, група

Місце події

Коротко про обставини та причини нещасного випадку

Діагноз та наслідки нещасного випадку

Примітка

1

18.01.10 р.

Бондаренко
Євген Петрович 1995 р.н.

9-В кл. ЗНЗ № 2

перерва

Потерпілий сидів на лаві, однокласник схопив його за ноги і скинув на підлогу, потерпілий впав і отримав травну голови

Забій голови

Акт отримав 18.01.16 р.
Із змістом акта згоден. Підпис батьків

43

21.04.11 р.

Журавльов Олександр Іванович 1998 р.н.

6-А кл. ЗНЗ № 3

Урок фізкультури

Виконуючи під час розминки вправу «Вітрила», потерпілий зачепив рукою однокласника Останця М.В., той у відповідь вдарив потерпілого ногою по нозі

Перелом стегнової кістки правої ноги

Акт отримав 24.04.17 р.
Із змістом акта згоден. Підпис батьків

 

 

Форма Н-Н

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Керівник ЗНЗ

                                                                                    _________________

                                                                                                                        (підпис)

 

                                                                    “___” ______________ 20__ р.

 

 

АКТ №_________

про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу (складається у п’яти примірниках)

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого____________________________

__________________________________________________________________

 

2. Стать: чоловіча, жіноча (потрібне підкреслити)

 

3. Рік народження __________________________________________________

 

4. Навчальний заклад, клас, група, де навчається, виховується потерпілий

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Підпорядкованість (належність) навчального закладу __________________

 

__________________________________________________________________

                                       (міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, орган управління освітою,

__________________________________________________________________

                                                         засновник /власник/, якому підпорядкований навчальний заклад)

6. Поштовий індекс та адреса навчального закладу _______________________

 

__________________________________________________________________

 

7. Місце, де стався нещасний випадок _________________________________

 

8. Прізвище, ім’я та по батькові вихователя, вчителя, викладача, керівника навчального закладу, у класі (групі) якого стався нещасний випадок___________________________________________________________

 

9. Дата проведення інструктажу, навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

    інструктаж вступний______________________________________________

    інструктаж первинний_____________________________________________

10. Дата і час нещасного випадку______________________________________

                                                                                                                                              (година, число, місяць, рік)

 

 

 

 11. Обставини, за яких стався нещасний випадок________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

12. Подія, що призвела до нещасного випадку___________________________

__________________________________________________________________

 

13. Причини нещасного випадку______________________________________

__________________________________________________________________

 

14. Наслідки нещасного випадку______________________________________

                                                                                                                                     (смертельний чи не смертельний)

15. Перебування потерпілого в стані алкогольного

 чи наркотичного сп’яніння __________________________________________

16. Заходи щодо усунення наслідків нещасного випадку:

 

з/п

 

 

Зміст заходу

 

 

 

Термін

виконання

 

Виконавець

(посада, прізвище, ініціали)

 

Відмітка

про

виконання

 

 

 

 

 

 

17. Особи, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці________________________________________________

                                                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові, професія,  __________________________________________________________________

         посада, навчальний заклад; параграфи, пункти порушених ними законодавчих та інших нормативних актів)                   

__________________________________________________________________

18. Свідки нещасного випадку:________________________________________

                                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження)

__________________________________________________________________

19. Висновки лікувально-профілактичного закладу

Діагноз за довідкою лікувально-профілактичного закладу

Звільнений від навчання (відвідування) у навчальному закладі

Числот днів невідвідування навчального закладу

 

 

 

 

Акт складено_______________________________________________________

                                                                                                                   (число, місяць, рік)

Голова комісії______________________________________________________

                                                                 (посада)                                                             (підпис, ініціали, прізвище)

Члени комісії______________________________________________________

                                                                 (посада)                                                             (підпис, ініціали, прізвище)

_________________________________________________________________

                                                                 (посада)                                                             (підпис, ініціали, прізвище)

Форма Н-Н Акт про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу

[

28.06.2010, 20:45

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
___________________________________
(посада, ініціали, прізвище керівника
навчального закладу освіти)
___________________________________
(підпис)
"_________" _______________ 200____ р.

Форма Н-Н

АКТ № ______
про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу (складається у п'яти примірниках)

1. Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого _____________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Стать: чоловіча, жіноча (потрібне підкреслити)

3. Рік народження ____________________________________________________________________

4. Навчальний заклад, клас, група, де навчається, виховується потерпілий ____________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Підпорядкованість (належність) навчального закладу____________________________________

____________________________________________________________________________________
(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, орган управління освітою, засновник /власник/, якому підпорядкований навчальний заклад)

6. Поштовий індекс та адреса навчального закладу ________________________________________
____________________________________________________________________________________

7. Місце, де стався нещасний випадок ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8. Прізвище, ім'я та по батькові вихователя, вчителя, викладача, керівника навчального закладу, у класі (групі) якого стався нещасний випадок _____________________________________________
____________________________________________________________________________________

9. Дата проведення інструктажу, навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

інструктаж вступний _________________________________________________________________

інструктаж первинний ________________________________________________________________

10. Дата і час нещасного випадку _______________________________________________________
(година, число, місяць, рік)
11. Обставини, за яких стався нещасний випадок _________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

12. Подія, що призвела до нещасного випадку ____________________________________________
____________________________________________________________________________________

13. Причини нещасного випадку _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________

14. Наслідки нещасного випадку _______________________________________________________
(смертельний чи не смертельний)
15. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння
___________________________________________________________________________________

16. Заходи щодо усунення наслідків нещасного випадку:

N з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець (посада, прізвище, ініціали)

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Особи, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці
____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, професія,
____________________________________________________________________________________
посада, навчальний заклад; статті, параграфи, пункти порушених ними
____________________________________________________________________________________
законодавчих та інших нормативних актів)

18. Свідки нещасного випадку _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
____________________________________________________________________________________
19. Висновки лікувально-профілактичного закладу

Діагноз за довідкою лікувально-профілактичного закладу

Звільнений від навчання (відвідування) у навчальному закладі

Число днів невідвідування навчального закладу

 

 

 

Акт складено_______________________________________________________________________
(число, місяць, рік)

Голова комісії

_____________
(посада)

______________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Члени комісії

_____________
(посада)

______________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

_____________
(посада)

______________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

_____________
(посада)

______________________
(підпис, ініціали, прізвище)

* Акт форми Н-Н підлягає зберіганню в архіві органу управління освітою, навчального закладу протягом 55 років. Інші примірники акта та його копії зберігаються до здійснення всіх запланованих у ньому заходів, але не менше ніж п'ять років.

 

___________________________________
___________________________________
(посада, ініціали, прізвище керівника
навчального закладу освіти)
___________________________________
(підпис)
"_________" _______________ 200____ р.

Форма Н-Н

АКТ № ______
про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу (складається у п'яти примірниках)

1. Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого _____________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Стать: чоловіча, жіноча (потрібне підкреслити)

3. Рік народження ____________________________________________________________________

4. Навчальний заклад, клас, група, де навчається, виховується потерпілий ____________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Підпорядкованість (належність) навчального закладу____________________________________

____________________________________________________________________________________
(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, орган управління освітою, засновник /власник/, якому підпорядкований навчальний заклад)

6. Поштовий індекс та адреса навчального закладу ________________________________________
____________________________________________________________________________________

7. Місце, де стався нещасний випадок ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8. Прізвище, ім'я та по батькові вихователя, вчителя, викладача, керівника навчального закладу, у класі (групі) якого стався нещасний випадок _____________________________________________
____________________________________________________________________________________

9. Дата проведення інструктажу, навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

інструктаж вступний _________________________________________________________________

інструктаж первинний ________________________________________________________________

10. Дата і час нещасного випадку _______________________________________________________
(година, число, місяць, рік)
11. Обставини, за яких стався нещасний випадок _________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

12. Подія, що призвела до нещасного випадку ____________________________________________
____________________________________________________________________________________

13. Причини нещасного випадку _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________

14. Наслідки нещасного випадку _______________________________________________________
(смертельний чи не смертельний)
15. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння
___________________________________________________________________________________

16. Заходи щодо усунення наслідків нещасного випадку:

N з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець (посада, прізвище, ініціали)

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Особи, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці
____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, професія,
____________________________________________________________________________________
посада, навчальний заклад; статті, параграфи, пункти порушених ними
____________________________________________________________________________________
законодавчих та інших нормативних актів)

18. Свідки нещасного випадку _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
____________________________________________________________________________________
19. Висновки лікувально-профілактичного закладу

Діагноз за довідкою лікувально-профілактичного закладу

Звільнений від навчання (відвідування) у навчальному закладі

Число днів невідвідування навчального закладу

 

 

 

Акт складено_______________________________________________________________________
(число, місяць, рік)

Голова комісії

_____________
(посада)

______________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Члени комісії

_____________
(посада)

______________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

_____________
(посада)

______________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

_____________
(посада)

______________________
(підпис, ініціали, прізвище)

* Акт форми Н-Н підлягає зберіганню в архіві органу управління освітою, навчального закладу протягом 55 років. Інші примірники акта та його копії зберігаються до здійснення всіх запланованих у ньому заходів, але не менше ніж п'ять років.

 Порядок розслідування нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами під час навчально-виховного процесу

 

 

Розслідуванню підлягають нещасні випадки, які трапилися з вихованцями, учнями, студентами під час навчальних занять, спортивних змагань, позакласних заходів, перед початком і після закінчення занять, на перервах, тощо і призвели до погіршення стану здоров’я (втрати працездатності) не менше ніж на один день згідно з медичним висновком.

 

 Керівник навчального закладу, одержавши повідомлення про нещасний випадок:

 

 

робить запит висновку з лікувально-профілактичного закладу;

 

 

повідомляє орган управління освітою за підпорядкованістю (додаток 7) ;

 

 

призначає наказом комісією з розслідування у такому складі:

 

 голова – заступник керівника навчального закладу;

 

 члени комісії – представник служби охорони праці навчального закладу або особа, на яку наказом керівника покладено ці обов’язки;

 

 - представник профспілкового комітету.

 

Термін розслідування та складання акта за формою Н-Н – 3 доби.

 

 Керівник навчального закладу протягом 3-х діб після закінчення розслідування затверджує акти форми Н-Н (додаток8).

 

 Примірник акта Н-Н разом з примірником матеріалів розслідування (пояснення потерпілого і свідків, медичний висновок про стан здоров’я потерпілого та інші документи) направляються особі, на яку покладено обов’язки служби охорони праці навчального закладу.

 

 Інші примірники акта Н-Н надсилаються:

 

 

 потерпілому;

 

 

 до архіву навчального закладу;

 

 

 до органу управління освітою, до сфери управління якого належить навчальний заклад.

 

 Після закінчення строку лікування потерпілого керівник навчального закладу направляє до органу управління освітою повідомлення про наслідки нещасного випадку.

 

Відділ освіти райдержадміністрації (управління освіти міськради) після отримання повідомлення про наслідки нещасного випадку (якщо стан здоров’я потерпілого вимагав серйозного лікування) надсилає копію акта Н-Н разом з копією повідомлення управлінню освіти і науки облдержадміністрації.

 

 За результатами розслідування не складаються акти Н-Н і не беруться на облік нещасні випадки, що сталися з вихованцями, учнями, студентами:

 

 

 унаслідок вживання алкоголю, наркотичних або інших психотропних речовин за наявності медичного висновку;

 

 

 якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, був відсторонений від роботи, навчання;

 

 

 під час скоєння крадіжок або інших злочинів, якщо є офіційний висновок суду або прокуратури;

 

 

 у разі природної смерті або самогубства.

 

 Нещасний випадок, що стався на підприємстві з учнями, студентами під час проходження ними виробничої практики під керівництвом посадових осіб підприємства, розслідується комісією підприємства спільно з представником навчального закладу

 

 Нещасний випадок, що стався на підприємстві з учнями, студентами під час проходження виробничої практики під керівництвом вчителя, викладача, майстра в/н на виділеній підприємством дільниці, розслідується органом управління освітою, якому підпорядкований цей навчальний заклад, спільно з представником підприємства. Один примірник акта за формою Н-Н направляється до навчального закладу, другий за підпорядкованістю до органу управління освітою.

 

 

© 2019 Відділ освіти Любомльської РДА