ЗМІСТ

 

Вступ

І. Організаційно – керівна діяльність

     1.1. Структура науково-методичної роботи з педагогічними кадрами району(міста) на навчальний 2016 – 2017 навчальний рік

     1.2. Координаційна діяльність методичних кабінетів закладів освіти

     1.3. Підвищення кваліфікації працівників РМК ( ММК)

     1.4. Організація курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

     1.5. Засідання науково-методичної ради  РМК (ММК)

     1.6.  Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах області, України

 

ІІ. Розвиток професійної компетентності педагогічних та керівних кадрів у між курсовий період

2.1. Науково-методична тема, над якою працює РМК (ММК)

2.2. Проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, форумів, педагогічних читань

2.3. Форми організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками

2.4. Науково-методичне забезпечення роботи з керівними кадрами  та їх резервом

          2.5.  Науково-методичний супровід виховної роботи

          2.6.  Науково-методичний супровід позашкільної освіти

          2.7. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової           майстерності педагогічних працівників тощо

          2.8.  Науково-методичний супровід атестації педагогічних працівників

ІІІ. Вивчення, апробація та впровадження перспективного педагогічного досвіду

ІV. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність      

V. Експертна оцінка якості та результативності навчало –виховного процесу, моніторинг якості освіти в навчальних закладах

      1. Педагогічний аналіз та експертна оцінка якості загальної середньої

         освіти, рівня навчальних досягнень учнів тощо

 

     

      2. Науково – методичний супровід моніторингових досліджень

           а) міжнародних моніторингових досліджень;

           б) всеукраїнських моніторингових досліджень;

           в) моніторингових та соціальних досліджень в районі ( місті)

      3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання

VІ. Організація та проведення представницьких педагогічних та масових учнівських заходів. Організація роботи з обдарованими дітьми

VІІ. Інформаційно-методичне забезпечення. Освітнього процесу. Видавнича діяльність

     VІІІ.  Фінансово – господарська діяльність, зміцнення матеріально – технічної бази

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа - це постійний, самостійний рух вперед, ідея, що повинна неодмінно захопити одразу трьох: учителя, учня, батьків.

                                                                                              О. Захаренко

 

 

І.  В С Т У П

        

 

        

Освіта сьогодення має складну місію. І полягає вона в тому, що це основа успішного розвитку науки,економіки,культури держави. Реформи у системи освіти України спрямовані на підвищення  її  якості та конкурентоспроможності. Головною рисою сучасного світу є швидкі зміни і перетворення різних сфер діяльності людини. Районна методична служба - один із рівнів державної системи освіти, що поєднує діяльність педагога з державною системою освіти, психолого-педагогічної наукою.

Робота РМК упродовж 2016-2017 н.р. здійснювалася на основі річного, місячного планів роботи для забезпечення системного підходу до організації методичної роботи в районі і була спрямована на реалізацію проблемного питання «Модернізація системи науково-методичної роботи з метою формування професійної компетентності  педагога здатного реалізувати завдання оновленого змісту освіти»

Сприяння самореалізації і самовдосконаленню вчителя шляхом впровадження інновацій у системі особистісно орієнтованої освіти». Пріоритетні напрями роботи методичного кабінету з педагогічними працівниками і керівниками навчальних закладів були визначені та спрямовані на вирішення цієї методичної проблеми, яке реалізовувалося через:

- аналітико-прогностичну діяльність;

- впровадження освітніх інноваційних, інформаційних технологій;

- створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді;

- навчання резерву керівних кадрів;

- виявлення, вивчення і поширення перспективного педагогічного досвіду;

- психолого-педагогічне та науково-методичне консультування;

- роботу постійно діючих семінарів керівників ЗНЗ;

- залучення учителів до інноваційної, дослідно-експериментальної діяльності.

      Основними документами, які спрямовують спільну діяльність РМК та навчальних закладів району, є Закон  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Державний стандарт початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

        Структурна модель методичної роботи з педагогічними кадрами упродовж 2017-2018 н.р. реалізувалася через діяльність науково-методичної ради РМК, науково-методичну допомогу, спрямовану на дієву підтримку педагогічних кадрів у вирішенні актуальних завдань розвитку, удосконалення й підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки, на активізацію їхнього творчого потенціалу. 

 

 

 

 

 

   

 

 

Районним методичним кабінетом упродовж 2016-2017 н.р. було реалізовано комплекс заходів та здійснено пошук оптимальних форм щодо підвищення теоретичного та методичного рівнів педагогічних працівників. Методисти РМК відділу освіти впроваджували нові сучасні форми роботи, зосереджували увагу на якісному рівні проведенні заходів. Роботу з керівними та педагогічними кадрами максимально диференціювали, надавали їй актуальності та практичного спрямування (аналізувалися питання формування компетентностей школярів на уроках, здійснювався пошук використання ефективних форм і методів роботи з учнями). Методистами РМК було підготовлено і проведено ряд семінарів,  організовано роботу творчих груп, шкіл педагогічної майстерності, проведено заняття Школи молодого педагога з різних фахів, Школи молодого класного керівника. Організовано   творчі звіти учителів, круглі столи,  інструктивно-методичних нарад, проведено районні  майстер-класи та майстер-клас у рамках конкурсу «Учитель року – 2017». 

        Методична робота з керівниками шкіл (як цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів) характеризується актуальністю змісту організаційних форм та оптимальністю досягнення результатів у розвитку ініціативи і творчості керівників. Вона  проводиться лише в активних формах групової роботи. Так було  проведено ряд інструктивно-методичних нарад (з  вивчення  та  обговорення  нормативних документів, аналізу  стану різних  аспектів навчально-виховної діяльності, виконання закладами  освіти  району  нормативних  документів), науково-практичних семінарів директорів шкіл у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Штунь,с. Вишнів, районної гімназії,ЗОШ №3 м. Любомля,  науково-практичних семінарів заступників директорів з НВР у ЗОШ №3 І-ІІІ ст.  ЗОШ І-ІІ ст. с. Столинські - Смоляри, занять школи молодого керівника- ЗОШ №2, Згоранська ЗОШ І-ІІІст. Урізноманітнювалась методична робота  шляхом проведення тренінгів, майстер-класів, під час яких було опрацьовано питання використання інноваційних технологій у, особливості впровадження Державних стандартів, аналізу та самоаналізу уроку та ін. Для керівників ЗНЗ та методичних об`єднань проведено науково-практичну конференцію «Розвиток професійної майстерності вчителів у контексті реалізації Державного стандарту початкової, базової та середньої школи».

       Результатом такої співпраці з керівниками шкіл є  формування  їхнього інноваційного мислення, що спонукає до творчої роботи на науковому підґрунті, а отже, забезпечує  розвиток не тільки управлінських компетенцій, а й освіти в цілому. 

           Домінуючою формою методичної роботи з підвищення професійної майстерності вчителя, узагальнення і розповсюдження ефективного педагогічного досвіду залишаються районні методичні об'єднання, керівники яких з кожним  роком  удосконалюють  форми  проведення    засідань. Вже нормою стали презентації, проектні роботи, семінари-практикуми, теоретичні  семінари,  майстер-класи, тощо.

           Керівники районних методичних об’єднань організували належну роботу з педагогічними кадрами щодо опанування сучасних технологій, впровадження у навчально-виховний процес ІКТ, особливостей роботи з обдарованими дітьми, що сприяло підвищенню рівня професійної майстерності педагогів та стимулювало їх до безперервної самоосвіти та самовдосконалення. 

 

 

 

 

 

 

 

Створено цілісну систему роботи з молодими спеціалістами (діяла районна школа молодого педагога та школи молодого педагога з певного фаху).

     Крім колективних форм методичної роботи, важливу роль відігравали індивідуальні. Створювалися умови для підвищення кваліфікації вчителів та організації роботи із самовдосконалення. План курсової перепідготовки виконано на 100 відсотків. Методисти РМК, керівники ЗНЗ, ДНЗ, вчителі-предметники взяли участь у різноманітних методичних заходах, організованих ВІППО (конференції, круглі столи, педагогічні читання), презентували власний досвід на обласному рівні Машковська М.Л. – вчитель англійської мови, ЗОШ №2 І-ІІІст, Лопошук В.В. – вчитель ОХЄ Столинсько – Смолярської ЗОШ І-ІІст., вчитель біології Олеської ЗОШ І-ІІІст.

      Особливої методичної підготовки потребувала початкова школа, яка чотири роки працювала за новим Державним стандартом, що покликаний піднести початкову освіту на якісно новий рівень, та вчителі 5-7 класів. Свою діяльність учителі початкових класів освітніх закладів Любомльщини спрямовують на  модернізацію форм, методів і засобів навчання та виховання дітей, а головне - на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. Адже сьогодні основне завдання, що стоїть перед педагогами, які працюють за Державним стандартом, - не просто оволодіти методиками роботи за новими підручниками і виконати навчальні програми, а навчитися працювати по-новому, змінити своє ставлення до дитини, позицію щодо неї.

          У вересні 2016 районні педагоги мали можливість стати учасниками обласної Конференції в  педагогічних читаннях за творчою спадщиною В.Сухомлинського.

          Організовується систематична робота з питань наступності між дошкільною та початковою, початковою та старшою ланками. Участь учителів у методичних заходах сприяла ознайомленню із сучасними науковими здобутками, новими технологіями навчання, що допомагала їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і сформулювати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення.

З метою належного технічного забезпечення роботи вчителів усі загальноосвітні школи I–ІІІ, І–ІІ ст., НВК забезпечені навчально-комп’ютерними комплексами. ЗОШ I–ІІІ ст. с. Бірки, смт. Головне, районна гімназія, згоранська ЗОШ І-ІІІст. Усі загальноосвітні школи району підключені до мережі Інтернет.

Разом із можливістю вивчати роботу шкіл України з’явилась потреба представлення діяльності шкіл району у всесвітній мережі Інтернет. Тому проводиться робота щодо створення в загальноосвітніх навчальних закладах шкільних сайтів.

      Необхідно створити та забезпечити функціонування веб-сайтів в усіх загальноосвітніх навчальних закладах, що дасть можливість реалізації інших цікавих ідей комп’ютеризації навчально-виховного процесу, інформаційно-аналітичної діяльності закладів освіти.                                                                                             

      Потрібно також продовжити навчання вчителів за програмами  «Microsoft. «Партнерство в навчанні», «Інтел».  Ведеться робота  з педагогами району по залученню до програм : «Навчання для майбутнього», дистанційними курсами «Цифрові технології», «Вчителі в он-лайні», « Міксіке», « Інтелект України» та інші.  В усіх загальноосвітніх закладах району організована робота щодо здійснення самооцінювання закладом рівня комп’ютерної грамотності всіх педагогів.

 

 

 

 

       Невід`ємною складовою методичної роботи є інноваційна діяльність, яка включає дослідно-експериментальну та проектну діяльність. У грудні 2016 року було завершено дослідно-експериментальну роботу Любомльського НВК «ЗОШ І-ІІІсь – районна гімназія» імені наталії Ужвій -  регіонального рівня з теми «Створення сприятливих умов для формування лідерських компетентностей учнів». До проектної діяльності, зокрема до впровадження інвестиційних проектів, крім Любомльського НВК, на сьогодні долучилися ЗОШ №3 м. Любомлс, та Столинсько- Смолярська ЗОШ І-ІІст.,  це дозволяє вивести навчальні заклади на новий рівень розвитку освіти.

       У цілому створена в районі система методичної роботи позитивно по­значилася на професійному становленні і розвитку педагогічних кадрів ісприяла  професійно-фаховому становленню молодих учителів, підвищенню педагогічної майстерності вчителів у міжатестаційний період, створенню умов для творчого зростання досвідчених педагогів, зростанню професійної компетентності  і підвищення рівня педагогічної та управлінської культури керівників навчальних закладів, забезпеченню методичного супроводу допрофільної підготовки та профільного навчання, викладання навчальних предметів у відповідності до нових програм Державного стандарту.

          Методичні заходи, проведені в межах району, спрямовуються на вдосконалення системи роботи щодо пошуку і відбору обдарованих дітей, стимулювання даної категорії учнів і педагогічних працівників, які з ними працюють. Важливим показником роботи з обдарованими дітьми є результативність виступів учнів на обласних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН, турнірах.

У 2016-2017 н.р. школярі району вибороли 9 призових місць на обласних олімпіадах, у загальнокомандному рейтингу в області район зайняв 9 місце (у 2014-2015 н.р. 23 перемоги – 6 місце). Під час Фестивалю обдарованої учнівської молоді, проведеного у червні 2017р., було нагороджено 62 переможців олімпіад, конкурсів, змагань обласного та всеукраїнського рівнів та 4 дитячих колективи району.

         На належному рівні в районі проводиться науково-дослідницька робота. Підсумовуючи виступи школярів району на обласному етапі конкурсу-захисту при Волинській обласній Малій академії наук, варто відмітити, що у 2016 році одна учениця була удостоєна ІІ місці у Всеукраїнському етапі, троє  школярів посіли, ІІ та ІІІ місця в обласному етапі МАН.

Загалом у районі функціонує 8 секцій філії Волинської обласної Малої академії наук. Відділ освіти, районний методичний кабінет та навчальні заклади району і надалі працюватимуть над розширенням мережі секцій, що сприятиме збільшенню чисельності школярів, які охоплені позашкільною освітою.

 Вагомі напрацювання в роботі з обдарованими дітьми мають педагогічні колективи Любомльського НВК, ЗОШ І-ІІІст. №2, ЗОШ І-ІІІ №3, Головненська ЗОШ І-ІІІст.

 Результатом співпраці вчителів, учнів та їхніх батьків є участь випускників у ЗНО. У районі  ЗНО під час основної сесії  здавали 252 випускників. Усім випускникам результати ЗНО зараховані як результати ДПА за освітнім рівнем повної загальної середньої школи.

На достатньому та високому рівні (понад 160 балів) ДПА з української мови склали 32 % випускників, з історії України – 19,8 %, з математики – 15,5 % випускників.

 

 

 

 Найкращі результати  з української мови та літератури показали  Любомльський НВК, Вишнівський НВК, Головненська ЗОШ І-ІІІст. , Хворостівський НВК.

Не подолали поріг «склав/не склав» з української мови 8,4% - 2015, 8, 9 %- 2016 рік, випускників, з історії України – 13,1 % - 2016, 15, 5%- 2016, з математики – 9,6% - 2015 р. ,19,0% - 2016р.випускників. Найгірші результати ЗНО показали: Нудиженський НВК, Римачвський НВК, Гущанський НВК.

Тому питання надання методичної допомоги вчителям, які працюють з учнями 11 класу, має бути суттєвим.

 Особливої ваги сьогодні набуває питання національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. Упродовж минулого навчального року значно активізувалась волонтерська діяльність педагогічних та учнівських колективів, пошукова робота, участь дітей у різноманітних проектах, флешмобах, заходах з виховної роботи. Велику увагу було приділено дітям та сім’ям, які переїхали із території військових дій, дітям, чиї батьки є учасниками АТО.

       Особливої уваги сьогодні потребує і питання превентивного виховання. З метою профілактики негативних звичок, попередження насильства в учнівському середовищі в навчальних закладах району у минулому навчальному році проведено  місячник правовиховної роботи, тиждень превентивної роботи з протидії торгівлі людьми та експлуатації і жорстокого поводження з дітьми, Всеукраїнський тиждень права, акцію «16 днів проти насильства», в рамках яких – дискусії, години спілкування, години психолога, тематичні лінійки та бесіди, вікторини, конкурси малюнків, брейн-ринги, турніри, дні профілактики правопорушень тощо. Як наслідок такої роботи, за останні роки в районі зафіксовано зменшення кількості учнів, що знаходяться на обліку в КМСД та внутрішкільному обліку.

                Особливу роль у сучасному освітньому просторі відіграють позашкільні навчальні заклади, що створюють умови для реалізації дитиною власної освітньої траєкторії, сприяють індивідуальному розвитку особистості школяра, його талантів і нахилів.

         Вихованці будинку школяра працюють за різноманітними напрямками, а саме: художньо-естетичний, декоративно-прикладне та ужиткове мистецтво, науково-технічна творчість. У  закладі працює 8 груп, у яких навчається 125 дітей.  Щороку педагоги та вихованці БШ беруть участь у районних, обласних, всеукраїнських  змаганнях, конкурсах, виставках, у минулому навчальному році вибороли 22 перемоги обласного рівня та  всеукраїнського рівня.

         Уже 8 років у районі діють освітні округи. Процес модернізації сільської школи тривалий, тому з часом при вирішенні питань фінансування освітнього округу, достатньої кількості шкільних автобусів ми зможемо докорінно змінити життя освітнього простору району, ключовим питанням в цьому плані, звичайно є утворення опорних шкіл. Саме в цьому напрямку і потрібно зараз працювати.

А в основному, як показує досвід роботи , успішно працюють окружні методичні об’єднання, психологічна служба, організовуються спортивні змагання, виховні заходи, перерозподіл книжкового фонду, координується виховна робота, учнівське самоврядування,  функціонують факультативи в яких проводиться підсилення профілів, ведеться підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання і вступу в вузи.

 

 

 

 

Кожен ОО працює над ідеєю «знаходження свого обличчя», згуртовує колективи та досягає результатів в розвитку освітнього простору своєї території.

       Навчальні заклади району в 2016-2017 н.р. були повністю забезпечені педагогічними кадрами. Ведеться цілеспрямована робота із зменшення числа вчителів, які працюють не за фахом або  ж довантажені рядом дисциплін, які не прписані у дипломі.

       У 2016-2017 н. р. в районі була проведена велика робота із  впровадження науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників». На базі Любомльського НВК ЗОШ І-ІІІ ст.  був створений і постійно функціонував дистанційний консультативний пункт щодо роботи з електронною базою «Електронна атестація», постійно надавалась методична допомога вчителям, які атестувалися в 2016-2017 н. р. В електронній атестації взяв участь  педагог, з них  – атестувалися на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння (відповідність раніше присвоєного) педагогічного звання «учитель-методист», «старший вчитель». Педагоги сформували своє електронне портфоліо, отримали кваліметричні дослідження їх діяльності в міжатестаційний період, створили власні сайти або блоги, які наповнили надзвичайно цікавими методичними доробками, висвітлили результативність роботи, участь у конференціях, презентації, матеріали, надруковані у педагогічних виданнях. В цілому електронна атестація підтвердила для всіх педагогічних працівників їх відповідність кваліфікаційним категоріям та педагогічним званням.        

          Про творчий потенціал вчителів та впровадження сучасних освітніх технологій свідчать участь педагогів у конкурсі «Вчитель року» та матеріали, подані на щорічну району й обласну виставку педагогічних технологій «Творчі сходинки педагогів Волині».

       На обласному конкурсі «Вчитель року - 2017» район на високому представили вчитель музичного мистецтва Гущанського НВК, (друге місце), вчитель початкових класів Столинсько – Смолярської ЗОШ І-ІІст. - Грицюк С.С. у номінації «Початкова освіта» - лауреат конкурсу, вчитель інформатики ЗОШ №3м. Любомля Зламанюк Т.І. - лауреат конкурсу.

         На обласну виставку «Творчі сходинки педагогів Волині» у попередньому навчальному році було подано 26 робіт. 

       З метою стимулювання педагогів району восьмий  рік поспіль районна рада та районна державна адміністрація та відділ освіти присуджують премії педагогічним працівникам за заслуги в галузі освіти району.  В минулому році премія  вручена 53 педагогам та кращим працівникам освіти, приурочена до  «Дня працівника освіти».

Чільне місце в структурі методичної роботи посідає  науково-методична рада РМК, яка координує зусилля різних служб, творчих педагогів, діяльність якої спрямована на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу.  Упродовж 2016-2017 н.р. методична рада  здійснювала обговорення плану і підсумки роботи  РМК,   методичних угруповань; накреслювала заходи щодо вдосконалення науково-методичної роботи в районі;  проводила підсумки впровадження Державного стандарту початкової освіти в ЗНЗ, організації роботи з обдарованими дітьми, особливості курсової підготовки; розглядала і затверджувала матеріали до друку,  тощо. 

 

 

 

 

 

У 2017 році було створений новий сайт відділу освіти та  районного методичного кабінету, створено розділи, на яких висвітлюються інформаційні матеріали, нормативні документи, рекомендації  на допомогу адміністраціям шкіл, учителям-предметникам.

          Головним завданням районного методичного кабінету була і залишається організація науково-методичної та науково-дослідної педагогічної діяльності на шляху формування конкурентоспроможного фахівця в умовах оновленого формату методичної служби . Цього року в зв’язку із новим форматом роботи методичних кабінетів України, в процесі адміністративної реформи видозмінюється як  структура методичної служби,так і напрямки роботи, що і стало поштовхом до зміни методичного проблемного питанням «Модернізація системи науково-методичної роботи з метою формування професійної компетентності педагога здатного реалізувати завдання оновленого змісту освіти»

 Пріоритетні напрямки діяльності районного методичного кабінетузалишились незмінними:

 1. 1.     Забезпечення змісту освіти у відповідності до Державних стандартів загальної середньої освіти України, впровадження сучасних педагогічних технологій, підвищення якості знань учнів.
 2. 2.     Організація комп’ютеризації загальноосвітніх шкіл району ( особливо ЗОШ І ст. та ДНЗ) та забезпечення якісного інтернет-підключення.
 3. 3.     Формування і підтримка в педагогічних колективах здорового морально-психологічного мікроклімату.
 4. 4.     Забезпечення дошкільної та позашкільної освіти у відповідності до потреб дітей і батьків. Забезпечення умов для змістовного дозвілля та зайнятості молоді  в позаурочний  час, попередження і профілактика злочинності серед підлітків.
 5. 5.     Поліпшення становища дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування,  посилення уваги до дітей з багатодітних та функціонально неспроможних сімей.
 6. 6.     Удосконалення роботи секцій в рамках МАН та поглиблення зв’язку з  науково-методичними установами області.
 7. 7.     Розширення структури психологічної служби  в  районі.
 8. 8.     Продовження роботи щодо організації дитячих, підліткових, юнацьких об’єднань, організацій з формування національно-патріотичних почуттів, загальнолюдських цінностей.
 9. 9.     Організація  роботи з профорієнтації, працевлаштування та поінформованості учнів.
 10. 10.                       Забезпечення виконання рішень  сесій  обласної  та   районної  рад, розпоряджень обласної та районної адміністрацій; реформування діяльності освітніх закладів району згідно нових нормативних документів Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головні завдання методичної служби району на 2017-2018 н.р.:

-                 формування цілісної системи науково-методичної роботи на основі принципів наступності, діагностичного підходу, практичної та адресної спрямованості, самореалізації особистості й розвитку її творчого потенціалу;

-                 організація роботи над виконанням основних документів Міністерства освіти та науки України, забезпечення реалізації  освітніх програм, нового « Закону про освіту".

-                 науково-методичний супровід запровадження інновацій у навчальних закладах, сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів організації навчання та виховання;

-                 забезпечення стратегічного цільового планування методичної роботи;

-                 організація навчання вчителів щодо оволодіння новими педагогічними технологіями, в тому числі комп'ютерними, залучення до дослідно-експериментальної та проектної діяльності;

-                 створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

-                  моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, результативності їх участі у різноманітних конкурсах, олімпіадах, результативності методичної роботи з метою отримання об’єктивної інформації про розвиток освіти в районі;

-                 забезпечення методичного супроводу впровадження Базового компоненту дошкільної освіти;

-                 методичне забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

-                 удосконалення системи та підвищення результативності роботи з обдарованою молоддю;

-                 підвищення рівня управлінської компетентності керівних кадрів;

-                 психолого-соціальний супровід навчально-виховного процесу та методичної роботи в навчальних закладах, сприяння роз­витку психологічної системи освіти району; розвиток інклюзивної освіти;

-                 забезпечення методичного супроводу впрова­дження завдань особистісно орієнтованого ви­ховання в контексті програми «Основні орієнти­ри виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та Концепції національно-патріотичного виховання» й упровадження у виховний процес інноваційних технологій;

-                 покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази шкільних методичних кабінетів та районного методичного кабінету;

-                 здійснення науково-методичного супроводу з метою покращення якості навчально-виховного процесу, організації науково-методичної роботи, ефективності управлінської діяльності в навчальних закладах району та інших актуальних питань освітньої галузі.

Удосконалення системи управління освітою передбачає оптимізацію мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і економічних реалій та необхідності підвищення якості освіти.

 

 

 

 

 

Реалізовуючи завдання, окреслені в Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Концепцію розвитку освіти України на період 2015-2025 років», розпорядженнях голови обласної та районної  державних адміністрацій, інших нормативних документах педагогічні колективи навчальних закладів району досягли суттєвих результатів на шляху до підвищення якості освіти.

Концепція модернізації освіти передбачає одночасні системні зміни в усіх елементах освітньої діяльності, забезпечення принципу єдності та цілісності реформування. Зміни такого масштабу вимагають не лише організаційно-управлінських зусиль, а, насамперед, ініціативи та особистої відповідальності кожного працівника, а також створення матеріальних та мотиваційних основ творчої діяльності педагогів.

Оскільки система освіти запрограмована на фундаментальні зміни всіх компонентів, районний методичний кабінет визначив у концепції освітньої діяльності стратегію власної модернізації, спрямованої на розвиток творчого потенціалу вчителів.

Основні пріоритетні напрямки роботи районного методичного кабінету в 2017-2018 навчальному році:

-         реформуючі процеси в освіті;

-         формування нового освітнього середовища;

-         підтримка інноваційної діяльності;

-         науково-дослідна, експериментальна діяльність.

По-перше, методичний кабінет працює над створенням в районі своєрідного соціально-освітнього простору, у якому забезпечено можливість удосконалюватися кожному вчителю як професіоналу.

По-друге, забезпечується спрямованість організації та змісту навчально-виховного процесу відповідно до моделі інноваційного розвитку освіти в районі.

         По-третє, відпрацьовується і запроваджується модель безперервної освіти впродовж усього життя, спираючись, насамперед, на організацію самоосвіти педагогів.

Саме тому, процес навчання педагогічних працівників у системі

« методичний кабінет – заклад освіти – вчитель» - розглядається як професійне удосконалення на основі стимулювання розвитку творчого потенціалу, особистісного зростання, під час якого слід розв’язувати завдання, що стосуються особистості вчителя:

-         поєднання, взаємозв'язок і взаємодоповнення професійного та особистісного зростання, мотивацію безперервного саморозвитку;

-         формування сучасного стилю мислення (системність, гнучкість, динамізм, перспективність, історизм, об'єктивність, концептуальність, здобуття теоретичних знань та теоретизація життєвого досвіду);

 

 

 

 

-         зростання рівня толерантності, прагнення до конструктивізму, співробітництва;

-         засвоєння ефективних стратегій самореалізації, життєтворчості;

-         напрацювання прийомів компенсації складових діяльності, в яких існують прогалини;

-         створення власної системи діяльності;

-         розширення ступеня усвідомлення подій на всіх рівнях взаємодії вчителя зі світом (загальнолюдських, професійних, особистісних).

Реалізуючи модернізовані функції науково-методичної роботи (діагностичну, освітньо-організаційну, координуючу, креативно-моделюючу), діяльності методичного кабінету надається випереджувально-моделюючий характер. Насамперед, врахувавши весь комплекс змін в освіті: інтенсифікацію навчально-виховного процесу, новий зміст і форми його організації, соціокультурну і ціннісну переорієнтацію освітньої діяльності, нові стратегії в управлінні навчальними закладами, розв’язуються такі завдання:

-         забезпечити наступність у розвитку професіоналізму вчителя в системі методичної роботи;

-         взаємодіючи з методоб'єднаннями вчителів, створити передумови для більш повного задоволення практичних запитів педагогів, що сприяє індивідуалізації та диференціації післядипломної освіти педагогів;

-         поєднати науковий потенціал кафедр ВІППО з практичним досвідом методистів, що дає змогу інтегрувати науку і практику, орієнтувати у практичному напрямі регіональні наукові дослідження, здійснювати апробацію різноманітних нововведень, узагальнювати перспективний досвід, виробляти практичні рекомендації.

Одним з вагомих напрямів є організація розвитку творчого потенціалу кожного педагога на основі впровадження в навчальний процес рекомендацій науковців і досвіду педагогів-практиків.

Ця проблема є складовою загальнорайонної наукової теми «Творче спрямування діяльності педагогічних колективів району на успішну реалізацію завдань модернізації сучасної освітньої системи з метою рівного доступу до якісної освіти».

Працівники методичного кабінету розробляють науково-методичні теми, спектр яких охоплює широке коло сучасних підходів до розв'язання педагогічних, психологічних, дидактичних і виховних проблем. Прогнозування і планування діяльності методичного кабінету базується на визначенні рівнів педагогічної творчості: інформаційно-відтворювальний, адаптивно-прогностичний, раціоналізаторський, науково-дослідницький, креативно-прогностичний, що забезпечує диференціацію роботи з педагогами району.

 

 

- 6 -

 

 

 

Серед основних напрямів діяльності методичного кабінету щодо розвитку творчого потенціалу педагогів є:

-         організація гнучкої системи безперервної освіти педагогічних кадрів на основі андрагогічних принципів навчання;

-         забезпечення підвищення методологічного рівня освіченості педагогів;

-         постійне оновлення та поповнення знань з актуальних проблем фундаментальних наук, навчальних предметів шкільного курсу, психології та педагогіки;

-         формування нового змісту і використання активних та інтерактивних методів у навчальному процесі;

-         запровадження інформаційно-комп'ютерних технологій навчання;

-         наукове консультування та керівництво експериментально-дослідною роботою педагогів району;

-         підвищення комп'ютерної грамотності педагогів;

-         розвиток психологічної культури вчителя, готовності мобільно й адекватно реагувати на зміни освітньої ситуації, соціально-економічні і культуротворчі процеси у суспільстві;

-         підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми;

-         вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;

-         опанування науки управління якістю навчально-виховного процесу.

Дальшого поширення набувають активні та інтерактивні методи проведення занять, тренінги, імітаційні, рольові та ділові ігри.

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограма діяльності районного методичного кабінету

 

Зміст роботи

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІV тиждень

Понеділок

 Апаратна нарада відділу освіти. Планування роботи на тиждень.Оформлення аналітичних довідок, інформації.                                   

Вівторок

Методичні дні вчителів-предметників(іноземні мови, укр.

мови та літ, зарубіжної літ.)

Участь у роботі ОМО

Методичні дні у ЗОШ

Методичні дні вчителів-предметників

( історії, правознавства, худ.культури)

Методичні дні у ЗОШ

Середа

Методичні дні вчителів-предметників (музики,образотворчого мистецтва,ОХЕ)

Участь у роботі ОМО

Індивідуальні консультації для завідувачів ДНЗ, вихователів.

Семінари для керівників закладів

Наради керівників закладів

Четвер

Засідання творчих груп Методичні дні вчителів-предметників (фіз.виховання, ЗВ)

 Участь у роботі ОМК

 

Семінари для ЗНВР

Засідання методичної ради

Наради заступників керівників закладів

Пятниця

Методичні дні вчителів-предметників (географії, хімії, біології, економіки, фінансової грамотностіті)

Робота методистів з питань самоосвіти

Методичні дні вчителів-предметників

 ( математики, фізики, астрономії, інформатики)

Методичні дні вчителів-предметників

(трудового начання, індивідуального навчання)

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Організаційно – керівна діяльність

1.2. Координація діяльності методичних кабінетів закладів освіти

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

Примітка

1.

Постійно координувати роботу методичного кабінету з кафедрами ВІППО, методичними округами, шкільними методичними кабінетами, забезпечуючи виконання освітніх програм та Закону України «Про освіту».

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Завідувач методкабінетом,

методисти РМК

 

 

2.

Серпнева конференція працівників освіти, секційні засідання

26-29

серпня

Завідувач методкабінетом,

методисти РМК

 

3.

Консультативно-методична допомога з питань розроблення робочих навчальних планів, календарно-тематичного планування.

20-30 серпня

Зав.РМК.

 

4.

Підготувати проект наказу « Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2017-2018 н.р.

До 03.09.2016р

Методисти РМК

 

5.

Інструктивно-методичні наради керівників шкіл з питань початку навчального року. Опрацювання нормативних документів.

Вересень

Зав.РМК, методисти РМК

 

6.

Аналіз структури методичної роботи  методичних округів ( погодження планів роботи), шкільних методичних кабінетів та координація їх діяльності.

Вересень

Зав.РМК, методисти РМК

 

7.

Організація та забезпечення умов для проведення І та ІІ етапів предметних олімпіад, конкурсів- захисту МАН,мовних, природничих,мистецьких  конкурсів

Жовтень  листопад

 

Зав.РМК, методисти РМК

 

 

8.

Методичне консультування педагогів, учасників районного та обласного етапів конкурсу

 « Учитель року – 2018»

Листопад

Зав.РМК, методисти РМК

 

 

9.

Методичне консультування педагогів щодо підготовки науково-методичних видань для участі у виставці « Творчі сходинки педагогів Волині»

Упродовж року

Зав.РМК, методисти РМК

 

 

10.

Методичне консультування та погодження планів методистів з  проведення районних семінарів, педагогічних читань, засідань методичних об єднань

Упродовж року

Зав.РМК, методисти РМК

 

 

11.

Висвітлення досвіду роботи педагогів, учнівських колективів на шпальтах інформаційно-методичного вісника

« Педагогічний пошук» та систематизація поданих матеріалів

Упродовж року

Зав.РМК, методисти РМК

 

12.

Розміщення інструктивно-методичних,інформаційних матеріалів, матеріалів з досвіду роботи педагогічних колективів на сайті відділу освіти та методичного кабінету.

Упродовж року

методисти РМК,

секретар

 

13.

Організовувати роботу всіх методичних структур із педагогічними працівниками району.

Упродовж року

Зав.РМК, методисти РМК

 

14.

Забезпечити виконання листів, наказів, рекомендацій, які надходять із МОН України, ВІППО, управління освіти і науки

Упродовж року

Зав.РМК, методисти РМК

 

15.

Скласти планування роботи: РМК на 2017 – 2018 навчальний рік.

Вересень

Зав.РМК.

 

16.

Затвердити плани методистів за напрямками роботи на 2017 -2018 навчальний рік

Вересень

Методисти РМК, Зав.РМК.

 

17.

Спланувати та організувати роботу:

- районних методичних об’єднань (вчителів української мови та літератури, математики, російської мови та світової літератури, біології та хімії, історії, географії, іноземної мови, початкових класів, трудового навчання, шкільних бібліотекарів, фізики, інформатики, фізичного виховання, ЗВ, етики, основ здоров’я, вч. естетичного циклу, вихователів різновікових груп, практичних психологів, соціальних педагогів);

- районних постійно діючих семінарів (директорів освітніх закладів, заступників директорів шкіл із навчально-виховної роботи, педагогів-організаторів); 

- школи новопризначених керівників;

- школи резерву керівних кадрів

Вересень

Методисти РМК

 

14.

Скласти рознарядки на надходження підручників згідно плану ВІППО

Вересень

Кушнерук Н.Г.

 

15.

Встановити режим роботи РМК та інформаційно-методичні дні для керівників освіти:

ІV середа – керівники закладів освіти району;

ІІІ четвер – з/д із начально-виховної роботи.

Встановити дні індивідуальних і групових консультацій для педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів:

Понеділок – вчителі початкових класів, художньо-естетичного циклу, педагоги-організатори.

Вівторок – вчителі російської мови, світової літератури, української мови та літератури, хімії, біології, географії, економіки.

Середа – керівники закладів, вчителі математики, фізики, інформатики, завідуючі ДНЗ, вихователі ДНЗ.

Четвер – вчителі іноземної мови, бібліотекарі.

П’ятниця – заступники директорів із навально-виховної роботи, вчителі ЗВ, етики, фіз.виховання, історії, практичні психологи, соціальні педагоги

 

 

 

 

Протягом

року

 

 

 

 

 

 

Методисти РМК

 

 

 

 

 

 

 

16.

Консультативно-методична допомога пед..працівникам у роботі шкільних відділень філії МАН

Вересень- грудень

Зав.РМК, методисти РМК,Сухецький М.І.

 

17.

Консультативно-методична допомога керівникам шкіл з питань проведення педагогічних рад, атестації педагогічних працівників.

Упродовж року

Зав. РМК

 

18.

Консультативно-методична допомога ЗНВР та педагогів – організаторів, класних керівників з організації та планування виховної роботи та проведення масових методичних заходів;

Вересень

Зав. РМК

Суха Н.Ф.

 

19.

Консультативно-методична допомога методистам щодо планування роботи семінарів, засідань творчих груп, занять школи  педагогічного передового досвіду.

Вересень

Зав.РМК, методисти РМК

 

20.

Організація та забезпечення умов для проведення І та ІІ етапів  участі учнів у спортивних змаганнях.

Упродовж року

Терешкевич О.К.

 

21.

Проведення інтервізій з метою обміну досвідом та колективного вирішеня найскладніших ситуацій у роботі шкільного психолога.

щомісяця

Трач В.П.

 

 

22.

Консультування вчителів ЗНЗ з питань організації навчання дітей з обмеженим можливостями в умовах ЗНЗ

Упродовж року

Методисти РМК, Трач В.П.

 

23.

Передплата фахової преси для навчальних закладів.

Грудень  травень

Зав.РМК,

 

20.

Анкетування вчителів щодо визначення ефективності методичної роботи, визначення запитів, побажань

Травень

Вересень

Зав.РМК, методисти РМК

 

21.

Аналіз структури методичної роботи шкільних методичних кабінетів ( округів),  структури методичного кабінету району та перспективи їх функціонування на наступний навчальний рік.

травень

Зав.РМК,методисти РМК,голови методичних об’єднань округів,

 

           

 

 

 

1.3. Підвищення кваліфікації працівників РМК

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Забезпечити проходження курсової перепідготовки працівників методичного кабінету в Університеті менеджменту освіти АПН України:

-         Терешкевич О.К., методист з фізичної культури та ЗВ ( ІІ кваліфікаційна категорія, І сесія)

-         Зав.РМК, (новопризначені, ІІ сесія)

-         Суха Н.Ф., методист з виховної роботи та естетичного циклу(І  кваліфікаційна категорія, І сесія);

-         Оксентюк Н.М.(новопризначені, І сесія);

-         Савош А.І.(новопризначені, І сесія)

 

Зав. РМК

2.

Апаратне навчання з працівниками методичного кабінету з питань:

-         модернізація змісту та структури науково-методичної діяльності РМК;

-         мета та завдання діяльності РМК на новий навчальний рік;

-         сучасні технології у роботі з педагогічними кадрами;

-         методичне забезпечення організації роботи з обдарованими дітьми(організація міжшкільних, районних, предметних олімпіад, робота районної філії МАН.

-         Концепція національно-патріотичого виховання. Організація військово-патріотичного виховання в навчальних закладах району;

-         Ознайомлення та вивчення нормативних документів(методичні рекомендації викладання навчальних дисциплін, нові програми початкової школи та оновлені програми 5-9 их класів)

-         Нормативно-правові акти у сфері охорони праці.

Вересень,

грудень,

квіткнь

Зав. РМК,

 

3

Забезпечити розробку таких наукових тем:

-         Інноваційні технологіїв організації науково-методичної роботи з педагогами в міжкурсовий період;

-         Сучасні підходи до викладання уроків фізичної культури в умовах оновлення змісту освіти;

-         Модель виховного процесу у навчальному закладі;

-         Забезпечення реалізації принципу наступності в організації та змісті дошкільної та початкової освіти;

-         Використання активних форм і методів при викладанні суспільствознавчих предметів з метою розвитку в учнів історичного мислення;

-         Компетентнісний підхід до навчання молодших школярів як умова забезпечення якісної початкової освіти у нвому форматі початкової освіти

Упродовж року

 

Микитюк В.В.

 

Терешкевич О.К.

Суха Н.Ф.

Веремчук М.М.

 

Трач В.П.

 

 

Вознюк Л.І.

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Організація курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

  1

Вивчити потреби навчальних закладів у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників при ВІППО.

Вересень

Зав. РМК,

методисти

2

Підготувати замовлення на курси у ВІППО

 

Вересень

Зав. РМК

3

Підготувати документацію для проведення атестації працівників РМК Систематизувати списки вчителів, які атестуються

Жовтень

Квітень

Зав. РМК

4

Підготувати проект наказу « Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників при ВІППО у 2017-2018 н.р.» Довести графік до відома навчальних закладів.

Листопад

Зав. РМК

5

Забезпечити курсову перепідготовку за двома формами: стаціонарна, дистанційна.

(поширення дистанційної форми)

Упродовж року

Зав. РМК

6

Провести тренінги та практичні заняття з нових інформаційних технологій для методистів РМК.

Щоквартально

Зав. РМК

7

Поповнити наявні тематичні папки і списки рекомендованої літератури:

- обдарована дитина

- профільне навчання

- науково-дослідницька діяльність школярів

- психолого-педагогічна підтримка творчості учнів

- нормативно-правове забезпечення у навчально- виховному процесі

- впровадження ІКТ

-  опорні шкіли

 

Протягом року

Методисти, бібліотекар

Микитюк В.В.

Окскетюк Н.М.

Сухецький М.І.

Трач В.П.

Суха Н.Ф.

Пасаман С.В.

Микитюк В.В.

Оксентюк Н.М.

8

Поповнювати список педагогів, роботи яких були нагороджені на  конкурсі

« Творчиі сходинки педагогів Волині», роботи кращих доробок учителів на базі РМК

Протягом року

Методисти, бібліотекар

   9

Надати науково-методичну допомогу адміністрації та педагогічним працівникам з питань:

-  впровадження ІКТ

-  робота з обдарованими дітьми

-  моніторингу освітніх потреб у профільному навчанні

-  організація науково-дослідницької роботи

-  з  організації  дослідно-експериментальної роботи на базі експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів регіонального рівня ЗОШ №3, Столинсько-Смолярської ЗОШ І-ІІст.)

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Пасаман С.В.

Микитюк В.В.

Оксентю Н.М.

 

Сухецький М.І.

 

Зав. РМК

Микитюк В.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Засідання науково-методичної ради  РМК

Склад методичної ради районного методкабінету

 

Голова ради:

Микитюк В.В.

завідувач РМК

 

Секретар ради:

Романюк О.І.

заступник директора з НМР Любомльського НВК  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – районна гімназія»

 

Члени ради:

Трач В.П.

методист РМК

 

 

Оксентюк Н.М.

методист РМК

 

 

Вознюк Л.І.

методист РМК

 

 

Веремчук М.М.

методист РМК

 

 

Пасаман С.В.

методист РМК

 

 

Терешкевич О.К.

 

методист РМК

 

 

Купа К.В.

методист РМК

 

 

Суха Н.Ф.

методист БШ

 

Янчук Т.С.

                     

Директор ЗОШ № 3

 

 

 

     1.5. Засідання науково-методичної ради  РМК

 

І засідання         ( розширене)

 

                                      Вересень 2017р.

1. Вибір  і обговорення проблемної теми методичного кабінету, планування роботи.

Микитюк В.В., завідувач РМК

 

2. Обговорення та схвалення плану роботи районного методичного кабінету на 2017-2018 н. р.

Микитюк В.В., завідувач РМК

3. Обговорення та  затвердження плану роботи  методистів та складу НМР РМК  на 2017-2018 навчальний рік.

 

         Микитюк В.В., завідувач РМК

 

 

 

 

4.Організація методичної роботи з педагогічними кадрами району  для забезпечення якісної освіти школярів.

             Микитюк В.В., завідувач РМК

 

5.Затвердження структури методичної роботи району

          Микитюк В.В., завідувач РМК

 

5. Про структуру роботи з обдарованими дітьми на 2017-2018 навчальний рік (олімпіади, конкурси, МАН).

                                                                              МикитюкВ.В.,завідувач РМК

 

6. Про представлення методичної роботи на сайті РМК та  випуск районного науково-методичного видання «Педагогічний вісник»(електронне видання)

 

                                                                           МикитюкВ.В..,завідувач РМК

 

ІІ засідання

Листопад 2017 р.

1. Створення опорних шкіл, сучасні підходи до організації науково-методичної роботи в опорних та базових школах з основних напрямків діяльності, в умовах деценралізації

 

Микитюк В.В., завідувач РМК

 

2. Про Про реалізацію ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи у Любомльській ЗОШ І-ІІІ ст. №3. за темою: «Освітньо-інформаційне середовище навчального закладу як умова формування соціально активної особистості».

                                                                  Янчук Т.С., директор ЗОШ №3

3. Про стан вивчення  організації виховної роботи в Гущанському окрузі

                                                                        Суха Н.Ф.

 

3. Про реалізацію І етапу дослідно- експериментальної роботи у Столинсько-Смолярській ЗОШ І-ІІст. За темою: « Духовно-моральне виховання як фактор формування Життєвих компетентностей школярів»

Лопошук О.С., директор

 Столинсько-Смолярської ЗОШ І-ІІст.

                                                                 

4.  Науково-методичний супровід організації  та проведення районного етапу конкурсу  «Учитель року - 2018», « Класний керівник року- 2018».

Микитюк В.В., завідувач РМК.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ засідання

Лютий 2018 р.

1.Про стан внутрішкільної методичної роботи в закладах освіти, що підлягають атестації.

Микитюк В.В., завідувач РМК

Пасаман С.В.методист

 

2.Обговорення матеріалів  кращого передового досвіду вчителів, які претендують на  присвоєння вищої кваліфікаційної категорії,  педагогічного звання «старший вчитель», « вчитель-методист», « вихователь-методист»  чи підтвердження даного звання. Подання матеріалів на затвердження НМР ВІППО

                             Методисти РМК

3.  Стан функціонування шкіл передового педагогічного досвіду  з математичних та гуманітарних дисциплін. Розгляд та схвалення матеріалів на обласний тур виставки педагогічних знахідок.

 

                              Методисти РМК

 

ІV засідання ( розширене)

                                                        Квітень 2018 р.

 

1.Інноваційні методи та форми роботи керівників гуртків з обдарованими дітьми.

                                                                           Суха Н.Ф. методист

Микитюк В.В., завідувач РМК

 

2. Про якість освітніх послуг та рівень знань вихованців дошкільних навчальних закладів п’ятирічного віку.

                                                                            ВеремчукМ.М.,методист РМК

3. Про стан викладання та  якість підготовки випускників до ЗНО з української мови Нудиженського та Римачівського  НВК .

Микитюк В.В.

Трач В.П.

Комісія

 

3. Схвалення матеріалів  кращого передового досвіду вчителів, які претендують на  присвоєння вищої кваліфікаційної категорії,  педагогічного звання «старший вчитель», « вчитель-методист», « вихователь-методист»  чи підтвердження даного звання.

Методисти РМК

 

 

 

 

 

 

 

V засідання

                                                        Червень 2018 р.

1.  Про проведення свята вшанування обдарованих дітей «Фестиваль Сузіря талантів»

     Микитюк В.В., завідувач РМК  

 

 

 

2. Звіти-презентації заступників директорів округів  про підсумки методичної  роботи  в 2017-2018 навчальному році.

Микитюк В.В., завідувач РМК

3.Обговорення плану роботи РМК, структури та мережі науково-методичної роботи на 2018-2019 навчальний рік.

Микитюк В.В., завідувач РМК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах області, України

 

п/п

Назва установи

 

Зміст роботи

Термін

виконання

1

Волинський інститут післядипломної освіти

1.Курсова перепідготовка

2.Індивідуальні консультації

3.ХХІІІ Всеукраїнські педагогічні читання

 « Василь Сухомлинський у діалозі  із сучасністю: Щоб у серці жила Батьківщина»

4.Участь у семінарах, тренінгах

5.Школа методиста

 « Виставка дидактичних та методичних матеріалів:реалії та перспективи»

6.Вхідне тестування з курсу « Фінансова грамотність»

 

 

 

Вересень

Протягом року

2

 

Співробітництво у рамках програм "Рівний-рівному", "Діалог", « Інтел»

 

Протягом року

 

3

Школи Люблінського воєводства

( Польща)

Організація зустрічей ЗОШ І-ІІІ ст.. Рівне, Гуща, Забужжя, Куснище, та закладів освіти РП

 

Протягом року

 

4

Школи Люблінського воєводства

( Польща)

Обмін досвіду закладів освіти м.Любомля та шкіл Люблінського воєводства

 

Протягом року

 

5

Білорусь, с. Олтуш

Творчі зустрічі колективів Головненського зразкового колективу "Хуторянка" та колективів Білорусії

 

Протягом року

 

6

Польща

Організвція оздоровлення дітей навчальних закладів Любомльщини на базі шкіл РП та оздоровлення дітей РП на базі Згоранської ЗОШ І-ІІІ ст

 

7

 

 

Волинська обласна Мала академія наук

 Семінари для наукових

 

керівників,індивідуальні консультації, навчання учнів, конкурс-захист,участь у міжнародних тематичних конкурсах "Кенгуру", "Колосок", "Левеня", "Бобер",

 

9

ТО « Соняшник»

« Соняшник», « Sanflauer».

Листопад, березень

10.

Волинський еколого-натуралістичний центр

Екологічні конкурси

Упродовж року

11.

Центр туризму та екскурсій Волинської ОДА

Спортивні та туристичні змагання серед учнівської молоді та педагогічних працівників району і відділу освіти

Упродовж  року

 

 

Протягом року

12.

Корпус Миру

Волонтерська діяльність

Протягом року

 

13

Волинський інститут післядипломної освіти

Участь в обласних семінарах, круглих столах, школах фахової майстерності, молодого педагога

Згідно плану ВІППО

14

ЦІППО

Курсова перепідготовка керівних і педагогічних кадрів

Згідно плану

15

Видавництва

 « Основа»,

« Шкільний світ»,

 «  Дім книги», районна газета

« Наше життя»,

« Новий погляд» інтернет сайт,

« Кордон»

Висвітлення на сторінках газет, журналів, сайтів досвіду педагогічних працівників закладів району

Протягом року

16

ВОМАН, ЦТТУМ, ВОЕНЦ, ЦТСЕ

Співпраця з позашкільними освітніми установами області

Протягом року

17

Поліція, суд, прокуратура

Правова освіта учасників навчально-виховного процесу

Протягом року

18

Фонд Ігоря Палиці « Тільки разом»

Написання соціальних проектів, оздоровлення обдарованих дітей, дітей з обмеженими можливостями, дітей-сиріт

Протягом року

19

Районний музей

Збір  етнографічних та археологічних матеріалів, пропагування вивчення історії рідного краю і відомих людей Любомльщини, презентування літературних альманахів

Протягом року

20

Районна бібліотека

Участь у видавництві літературно- мистецького альманаху ( творчі поети і письменники Любомльщини), пропагування дитячої письменницької творчості, книги, розвиток читацьких інтересів

Протягом року

21

Районний центр зайнятості

Профорієнтаційна робота

«Ярмарка професій»

Січень-лютий

ЗОШ №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Розвиток професійної компетентності педагогічних та керівних кадрів у міжкурсовий період

   2.1.Наково-методична тема,над якою працює РМК

Районний методичний кабінет починає працювати над проблемою:

« Модернізація системи науково-методичної роботи з метою формування

професійної компетентності педагога здатного реалізувати завдання оновленого змісту освіти»

 

2.2. Проведення науково – практичних конференцій, круглих столів,форумів, педагогічних читань.

 

 

№п/п

Зміст роботи

Місце проведення

Відповідальний за підготовку та проведення

Термін проведення

1.

Мала науково-практична конференція для вчителів початкових класів»Розвиток професійної майстерності вчителя,при опрацюванні нових програм початкової освіти»

Районна гімназія

Вознюк Л.І.

Серпень

2.

Круглий стіл вчителів української мови і літератури «Особливості викладання української мови і літератури в умовах реалізації Державного стандарту базової загальної середньої  освіти»

 

Вишнівський НВК ЗОШІ-ІІІст.

 

Микитюк В.В.

 

Жовтень

3.

Районні педагогічні читання для вчителів початкових класів

«Творча реалізація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в умовах модернізації освіти»

Районна гімназія

Вознюк Л.І.

Жовтень

4.

Тренінг « Адаптація молодих педагогів до педагогічної професії»

Зал відділу освіти

Микитюк В.В.

Вересень

5.

Тренінг « Пізнай себе»

Зал відділу освіти

Трач В.П.

Вересень

6.

Тренінг «Впровадження в практику виховної роботи програм МОНУ «Рівний-рівному», «Діалог», «Культура життєвого самовизначення»

ЗОШ №3

м.Любомля

Микитюк В.В.

Суха Н.Ф.

Педагоги –організатори, класні керівники

Жовтень

7.

Педагогічні читання вчителів історії, присвячені від дня народження М.Грушевського

 

Згоранська ЗОШ І-ІІІст.

вересень

 

 

Трач В.П.

Вересень

 

8.

Інструктивно-методична нарада вчителів ОМО географії, біології, хімії «Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми на 2017-2018 н.р.»

Олеська ЗОШ І-ІІст.

Дзет Т.О.

Вересень

9.

Круглий стіл для вчителів іноземної млви

«Особливості календарного планування на 2017-2018 н.р.»

ЗОШ №2

Оксентюк Н.М.

Вересень

 

Круглий стіл вчителів української мови і літератури

 « Особливості викладання  даного предмету у 8-му класі в умовах реалізації Державного стандарту базової загальної середньої освіти»

Забузька ЗОШ І-ІІІст.

Микитюк В.В.

Листопад

10.

Районна конференція «Найкращий читач України»( презентація своїх бібліотек і планів роботи)

 

Кушнерук Н.Г.

Листопад

11.

Круглий стіл вчителів інформатики та інформаційних технологій  за методичною проблемою:

 « Використання інтерактивних технологій на уроках інформатики»

Районна гімназія

Пасаман С.В.

Котюк О.І.

 

Грудень

12.

Проблемний семінар по роботі методичного мосту «Наставник» вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ

ДНЗ №2

М. Любомля

Веремчук М.М.

Вознюк Л.І.

Грудень

13.

Практична конференція: «Вивчення зарубіжної літератури в рамках Всеукраїнського проекту «Філологічний олімп» з представниками ВІППО і кураторами проекту

ЗОШ №3

м.Любомля

Микитюк В.В.

Янчук Т.С.

Листопад

14.

Проблемний семінар з української  мови і літератури

« Особливості підготовки до ЗНО і ДПА »

Головненська ЗОШ І-ІІІст.

або районна гімназія

Микитюк В.В.

 

Грудень

15.

Круглий стіл з англійської мови

« Підвищення зацікавленості та мотивації на уроках іноземної мови»

Вишнівський НВК

Оксентюк Н.М.

Лютий

16.

Круглий стіл батьків, медиків вчителів інклюзивного та індивідуального навчання.

ЗОШ І-ІІІст.

м.Любомля

Трач В.П.

Квітень

17

 Районний зліт із змагань по спортивному орієнтуванні

Городненська ЗОШ І-ІІст.

Микитюк В.В.

Соломянюк Л.М.

Оліщук Ю.М.

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Форми організації науково – методичної роботи з педагогічними працівниками.

 

Вересень

з.п.

Зміст роботи

 

Місце проведення

Термін виконання

відповідальний

1

Індивідуальні консультації для вчителів

Зал відділу освіти

Вересень

Методисти

2

Настановчий семінар-практикум для керівників і ЗНВР: «Про стан навчально-методичного забезпечення організованого початку 2017-2018 н.р.»

ЗОШ №3

Вересень

Зав. РМК, методисти

3

Засідання творчої групи вчителів-предметників: «Про видання друкованої продукції районного методичного кабінету»

 

Зал відділу освіти

Вересень-травень

Зав. РМК, методисти

 

Засідання ЗНР, керівники методичних структур

 «Погодження проблемних тем округів і навчальних закладів,планування, форми і методи роботи»

Зал відділу освіти

Вересень

Микитюк В.В.

4

Інструктивно-методична нарада груп продовженого дня: «Планування роботи в групі продовженого дня», безпечний  підвіз дітей»

Зал відділу освіти

Вересень

   Пасаман С.В.

5

   Відкрите засідання робот творчої групи: «Реалізація гуманістичних ідей «В.Сухомлинського в сучасній початковій школі» ( підготовка до педагогічних читань)

ЗОШ №3

Жовтень

Вознюк Л.І..

 

 

 

 

 

6

Настановчий семінар вчителів іноземної мови, які викладають в початкових класах

ЗОШ №2

Вересень

Оксентюк Н.М.

 

Засідання творчої групи вчителів української мови та літератури «Планування роботи згідно стандартів Нової укр. освіти, аналіз роботи активу судейських комісій по перевірці конкурсних і олімпіадних завдань»

Районна гімназія

Вересень

Микитюк В.В.

Жовтень

7

Засідання голів ОМО. Погодження планів роботи на 2017  - 2018 н.р.

Відділ освіти

Жовтень

Микитюк В.В.

8

Засідання круглого столу вчителів- предметників(українська мова і література, початкові класи, географії, історії, біології, хімії, фізики, математики)  

Відділ освіти

 Вересень-жовтень

 (за місячним планом роботи)

   Методисти

 

Засідання фахових окружних методичних обєднань, відповідно до погоджених графіків

На базі шкіл, відповідно планів

Жовтень

    Методисти

9.

Засідання школи молодого педагога

«Професійне  становлення вчителя»  по предметно, відповідно до роботи ШМП методистів

Відділ освіти

Згідно плану

 Микитюк В.В.

10.

Консультпункти з питань організації навчально-виховного процесу в 1-4 класах

 На базі округів

Жовтень

Вознюк Л.І.

11.

Круглий стіл « Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури та позакласних заходах в ЗНЗ»

Відділ освіти

Жовтень

 Терешкевич О.К. 

12.

Семінар-практикум практичних психологів «Поведінкові порушення в учнів:психолого-педагогічні технології впливу»

Районна гімназія

Жовтень

 Трач В.П.     

13

Семінар практикум з фізики «

 

Жовтень

Кушнерук Н.Г.

Листопад

13.

Засідання школи резерву керівних кадрів ЗНЗ

Відділ освіти

Листопад

Суха Н.Ф.

14.

Інструктивно-методична нарада для керівників

« Інструкції з ведення ділової документації в ЗНЗ»

Відділ освіти

Листопад

 Демчук Н.І.

Зав.РМК,                  методисти,

Кибиш В.С.

15.

Семінар-практикум вихователів-методистів

 «Організація методичної роботи в ДНЗ»

ДНЗ №2 м. Любомля

Листопад

Веремчук М.М.

16.

Засідання фахових ОМО

На базі шкіл відповідно до плану

листопад

Методисти

17.

Інструктивно-методична нарада вихователів груп продовженого дня та супроводжуючих вихователів по підвозу дітей до шкіл

Відділ освіти

Листопад

Пасаман С.В.

18.

Семінар-практикум медичних сестер при ЗНЗ « Надання першої медичної допомоги дітям при транспортних перевезеннях»

Відділ освіти

Листопад

Терешкевич О.К.

19.

Засідання круглого столу класними керівниками «Ми обираємо здоровий спосіб життя»

ЗОШ №3м.Любомля

листопад

 

20

Семінар-практикум на тему « Урок казка»

Гущанський НВК

Листопад

Суха Н.Ф.

 21

Майстер-клас з образотворчого мистецтва

Любомльський НВК

Листопад

Суха Н.Ф.

22

Районний семінар – практикум вчителів української мови та л-ри « Впрвадження інноваційних технологійу процесі викладання укр.. мови та л-ри» з представниками ВІППО

Хворостівський округ (Почапівська ЗОШ І-ІІст., Хворостівська ЗОШ І-ІІІст,

Листопад

Микитюк В.В.

 

 

 

Грудень

1.

Індивідуальні консультації для вчителів

Відділ освіти

Грудень

Методисти

2.

Засідання фахових ОМО

На базі округів відповідно до плану

Грудень

Методисти

3.

Засідання творчої групи вчителів української мови і літератури

Районна гімназія

Грудень

Микитюк В.В.

4.

Семінар-практикум вчителів географії

«Підвищення якості освіти на уроках географії»

ЗОШ№2 М.Любомля

Грудень

Купа К.В.

5.

Районний семінар вчителів історії

 

Грудень

Трач В.П.

6

Районний семінар для вчителів музичного мистецтва

Гущанський НВК

Грудень

Суха Н.Ф.

7.

Майстер-клас з туризму «Особливості спортивного орієнтування»

Штунська ЗОШ І-ІІст

Грудень

Микитюк В.В.

Оліщук Ю.М.

8.

Круглий стіл бібліотекарів: «Краєзнавство як пріоритетний напрям діяльності шкільних бібліотек»

ЗОШ№3 м.Любомля

Грудень

Кушнерук Н.Г.

9.

Районний семінар вчителів зарубіжної літератури « Формування на уроках зар. л-ри світоглядних гуманістичних позицій учнів через осмислення ідейної та естетичної цінності художніх творів»

Куснищанської ЗОШ І-ІІІст.

Грудень

Микитюк В.В.

10.

Районний семінарвч. фіз.к-ри

 

 

 

Січень

1.

Засідання фахових ОМО

На базі округів відповідно до плану

грудень

Методисти

2.

Семінар-практикум логопедів «Сучасні підходи до мовленнєвого мовлення дошкільнят та молодших школярів»

Районна гімназія

грудень

Трач В.П.

Веремчук М.М.

Вознюк Л.І.

3.

Засідання школи молодого вчителя. Майстер – класи

« Новітні техології вивчення предметів у старшій  школі»

Відділ освіти

січень

Микитюк В.В.

4.

Індивідуальні консультації учасників обласного етапу «Вчитель року-2017»

Відділ освіти

січень

Микитюк В.В.

5.

Педагогічні діалоги з методичним активом по проблемі «Вивчення індивідуального досвіду вчителя»

     - Зінчук І.В.(вч. музичного мистецтва Гущанського НВК)

-         Богута О.М.(вч. обр.мист. районна гімназія

-         Кудин Л.М. (вч. початкових класів Олеської ЗОШ ІІІст.;

-         Маляс Н.О.(вч. історії, Полапівської ЗОШ І-ІІІст.)

-         Сулік В.О.(вч. фізики ЗНВР, Полапівська ЗОШ І-ІІІст)

-         Булавчук С.О.(вч. укр..мови і л-ри Штунської ЗОШ І-ІІІст., директор)

-         Даниш Н.П.(вч. математики та інформатики Забузька ЗОШ І-ІІІст.)

-         Рябчун Н.В.(вч. укр..мови та л-ри, Нудиженський НВК)

-         Пичоха В.І.(вч. математики, інформатики Нудиженський НВК)

-         Саць В.У.( вч. географії, природознавства нудиженський НВК)

-         Семенюк А.В.(вч. фіз..к-ри, Почапівської ЗОШ І-ІІст.

-         Зінчук Л.П.( вч. зар.л-ри Куснищанської ЗОШ І-ІІІст.

-         Кухарук С.В.( практичний психолог районна гімназія)

-         Загура Є.А (вч. анг. мови Запільської ЗОШ І –ІІст.)

-         Пікула Т.А. (вч. анг.мови Вишнівський НВК)

-         Янюк О.В., вч. укр..мови Хворостівського НВК, директор

-         Слєсар В.А.( вч. географії, економіки, екології, Хворостівський НВК

-         Котюк Т.І.( вч. анг. мови Машівського НВК)

-         Вігура Н.І.(вч. зар.л-ри Машівського НВК)

-         Дорошук В.П., вч. фіз.к-ри ЗОШ №2 І-ІІІст.)

Відділ освіти

січень

 

 

 

 

 

Суха Н.Ф.

 

 

 

Вознюк Л.І.

 

 

Трач В.П.

 

 

 

 

Кушнерук Н.Г.

 

 

 

Микитюк В.В.

 

 

Пасаман С.В.

 

 

 

 

Микитюк В.В.

 

 

 

 

Кушнерук Н.Г.

 

 

 

Купа К.В.

 

 

 

 

Терешкевич О.К.

 

 

 

Микитюк В.В.

 

 

Трач В.П.

 

 

 

 

 

 

Оксентюк Н.М.

 

 

 

 

Микитюк В.В.

 

 

Купа К.В.

 

 

Оксентюк Н.М.

 

 

Микитюк В.В.

 

 

Терешкевич О.К.

6.

Засідання активу вчителів фізичної культури « Організація проведення Спартакіади з фізичної культури сере д школярів у 2017 році»»

Запільська ЗОШ І-ІІст.

січень

Терешкович О.К.

7.

Семінар-практикум вчителів української мови «Реалізація компетентнісного та діяльнісного підходів до вивчення української мови»

Нудиженський НВК

січень

Микитюк В.В.

8.

Засідання творчої групи вчителів початкових класів «Професійне становлення вчителя початкових класів»

Відділ освіти

січень

Вознюк Л.І.

Лютий

1.

Засідання фахових ОМО

На базі округів відповідно до плану

Лютий

методисти

2.

Індивідуальні консультації для вчителів

Відділ освіти

Лютий

Методисти

3.

Майстер-клас вчителів трудового навчання «Виготовлення виробів з соломки»

Нудиженський НВК І-ІІст.

Лютий

Терешкевич О.К.

4.

Декада педагогічної творчості вчителів, які атестуються

На базі шкіл

Лютий

Методисти, керівники шкіл

5.

Семінар вчителів хімії «Розвязування задач підвищеної трудності»

ЗОШ №3м.Любомля

Лютий

Купа К.В.

6.

Семінар-практикум вчителів образотворчого мистецтва

 

ЗОШ №2

Лютий

Суха Н.Ф.

7.

Індивідуальні консультації вчителів –учасників «Учитель року – 2018»

Відділ освіти

Лютий

Микитюк В.В.

8.

Презентація творчого альманаху молодих письменників Любомльського району

Районна гімназія

Лютий

Микитюк В.В.

9.

«Літературна вітальня» Зустріч

з письменниками Волинської спілки письменників.

Районна гімназія

Лютий

Микитюк В.В.

10.

Круглий стіл психологів

 

Відділ освіти

Лютий

Трач В.П.

11.

Семінар-практикум вчителів укр.. мови та л-ри « Ообливостітестів ЗНО у 2018 році та матеріали для підготовки ЗНО»

Штунська ЗОШ І-ІІІст.

Лютий

Микитюк В.В.

Березень

1.

Семінар для  вчителів музичного мистецтва»Розвиток музичних здібностей шляхом впровадження інтерактивних методів навчання»

ЗОШ №3

Березень

Суха Н.Ф.

 

1.

Засідання фахових ОМО

На базі округів відповідно до плану

Березень

Методисти

2.

Індивідуальні консультації для вчителів

Відділ освіти відповідно до плану

Березень

методисти

3.

Засідання творчої групи вчителів початкової освіти«Спадщина В.О.Сухомлинського – педагогіка гуманізму»

Радехівська ЗОШ І-ІІст.

Березень

Вознюк Л.І.

4.

Інструктивно-методична нарада для вчителів початкових класів «Ознайомлення з документами МОН України про закінчення 2017-2018н.р. та проведення ДПА в початковій школі»

Відділ освіти

Березень

Вознюк Л.І.

Микитюк В.В.

5.

Засідання школи педагогічної майстерності вчителів, які мають звання  ( до подачі матеріалів на інформаційно-методичний збірник)

Відділ освіти

Березень

Микитюк В.В.

6.

Круглий стіл «Превентивне виховання в школі»

ЗОШ №3

м.Любомля

Березень

Трач В.П.

7.

Підготовка матеріалів до друку в методичному збірнику «Педагогічний пошук» (творча група вчителів суспільних дисциплін)

Відділ освіти

Березень

Трач В.П.

8

Підготовка матеріалів до друку в методичному збірнику «Педагогічний пошук» (творча група вчителів природничих дисциплін)

Відділ освіти

Березень

Купа К.В.

9.

Підготовка матеріалів до друку в методичному збірнику «Педагогічний пошук» (творча група вчителів математичних дисциплін)

Відділ освіти

Березень

Кушнерук Н.Г.

10.

Підготовка матеріалів до друку в методичному збірнику «Педагогічний пошук» (творча група вчителів мовників)

Районна гімназія

Березень

Микитюк В.В.

11.

Підготовка матеріалів до друку в методичному збірнику «Педагогічний пошук» (творча група вчителів художньо-естетичного циклу)

Відділ освіти

Березень

Суха Н.Ф.

12.

Підготовка матеріалів до друку в методичному збірнику «Педагогічний пошук» (творча група вчителів трудового навчання, ЗВ, фіз.культури)

Відділ освіти

Березень

Терешкевич О.К.

13.

Районний семінар вч. фіз.к-ри

Почапівська ЗОШ І-ІІст.

Березень

Терешкевич О.К.

14.

Семінар – практикум вчителів української мови

Хворостівський округ (Почапівська ЗОШ І-ІІст., Хворостівська ЗОШ І-ІІІст, )

Березень

Микитюк В.В.

Квітень

1.

Засідання фахових ОМО

На базі округів відповідно до плану

Квітень

Методисти

2.

Індивідуальні консультації для вчителів

Відділ освіти згідно графіку

Квітень

Методисти

3.

Семінар-практикум

 « Наступність у роботі дошкільної та початкової освіти» (методичний міст «Наставник»)

Рівненський НВК І-ІІст.

Квітень

Веремчук М.М.

Вознюк Л.І.

4.

Круглий стіл  написання проектів і участь у проектах(Всеукраїнського та регіонального рівнів)

Відділ освіти

Квітень

Микитюк В.В.

5.

Засідання оргкомітету з проведення районного етапу з  військово-патріотичної гри «Сокіл»(Джура)

Відділ освіти

Квітень

Терешкевич О.К.

6.

Практичний семінар вчителів фізики «Сучасні інноваційні технології як ефективні засоби формування життєвих компетентностей учнів на уроках фізики»

Районна гімназія

Квітень

Кушнерук Н.Г.

7.

Майстер-клас учасника районного туру « Вчитель року 2017» в номінації «Інформатика» в рамках вивчення ШППД

ЗОШ№3

м.Любомля

Квітень

Пасаман С.В.

Травень

1.

Звіти керівників ОМО

Відділ освіти

Травень

Микитюк В.В.

2.

Інструктивно-методична нарада ЗНВР та керівників ОМО для збору даних при анкетуванні методичного активу, виявлення інтересів, бажань на наступний рік.

Відділ освіти

Травень

Микитюк В.В.

3.

Звіт зав. РМК по проведеній методичній роботі району,збір примірних планів на наступний навчальний рік

Відділ освіти

Травень

Микитюк В.В.

методисти

4.

Організація та проведення  підсумкової наради за результатами аналітичних та статистичних звітів.

Відділ освіти

Травень

Микитюк В.В.

методисти

5.

Інструктивно-методична нарада з керівниками шкіл  щодо надання методичних рекомендацій щодо організації літнього дозвілля та оздоровлення учнів, планування виховної роботи

Відділ освіти

Травень

Микитюк В.В.

методисти

 

 

 

 

 

3. 4. Науково –методичне забезпечення роботи з керівними кадрами та їх резервом

 

 1. Семінари

1.1.         Організувати роботу семінарів

Керівників закладів з питань:

Оновлення інформаційного банку даних про керівників, ЗНР, ЗНВР

Вересень

Суха Н.Ф.

Забезпечення методичного супроводу діяльності керівників шкіл, ЗНР,ЗНВР, завідувачів ДНЗ

Упродовж року

Микитюк В.В.

методисти

Консультативно-методична допомога з питань розроблення робочих навчальних планів

Вересень

Оксентюк Н.М.

Інструктивно-методичні наради керівників шкіл з питань:

-         структури  навчального року;

-         проведення ДПА, ЗНО;

-         дотримання техніки безпеки;

-         організація роботи з обдарованими дітьми;

-         курсова перепідготовка;

-         атестація педагогічних працівників;

-         планування шкільної методичної роботи;

-         опрацювання нормативних документів

 

 

Оксентюк Н.М.

 

Терешкевич О.К.

Микитюк В.В.

Микитюк В.В.

Демчук Н.І.

Здійснення моніторингу стану навчально-виховної роботи закладу. Методичні рекомендації на наступний навчальний рік

Вересень

Микитюк В.В.

Методична робота освітніх округів ( виїзд в округ)

Згідно плану місячного

Микитюк В.В.

 Семінар ЗНВР «Роль заступника директора з НВР  у підвищенні рівня науково-методичної підготовки і фахової майстерності вчителів та якісного забезпечення навчально-виховного процесу»

Березень

Микитюк В.В.

Суха Н.Ф.

Семінар керівників шкіл «Проектування сучасного навчального закладу в умовах дослідно-експериментальної роботи»» за участю представників ВІППО

Березень

Микитюк В.В.

Янчук Т.С.

Робота школи новопризначених керівників:

Основні напрями роботи з педагогічними кадрами.

Трудове законодавство в освіті.

Трудові відносини: призначення, звільнення, трудовий договір, контракт.

Атестація педагогічних працівників.

Вересень-грудень

 

 

 

Жовтень

 

Суха Н.Ф.

 

Демчук Н.І.

Кибиш В.С.

 

Микитюк В.В.

Фінансово-господарська діяльність школи.

Штатний розпис.

Оплата праці педагогічних та інших працівників.

Охорона здоров’я, техніка безпеки в освітньому закладі

Грудень

 Демчук Н.І.

Кибиш В.С.

Дроздович І.М.

 

Терешкевич О.К.

Герман С.В.

Дні РМК в навчальних закладах району з питань:

Науково-методичний супровід викладання базових навчальних дисциплін та варіативної частини навчальних планів

Вересень-жовтень

Методисти РМК

Формування предметних компетентностей школярів в процесі вивчення навчальних предметів

Листопад-

грудень

Методисти РМК

Формування у школярів ціннісного ставлення до себе, людини, природи, сім 'ї, свого здоров’я, праці, культури і мистецтва, суспільства, держави через викладання навчальних предметів та організацію виховного процесу

Грудень-

січень

Методисти РМК

Нові підходи до організації навчально-виховного процесу, функціонування предметних кабінетів

Лютий

Методисти РМК

Науково-методичний підхід до організації роботи з обдарованими дітьми

Лютий-

березень

Методисти РМК

Ведення шкільної документації вчителями загальноосвітніх навчальних закладів і організація виховного процесу

Березень-

квітень

Методисти РМК

Консультації

Заступників директорів з НВР та вчителів-предметників з питань:

Функціонального підходу до організації науково-методичної роботи в ЗНЗ

Протягом року

Зав.РМК,

методисти РМК

Науково-методичний супровід викладання курсів інваріантної та варіативної складової начальних планів загальноосвітніх навчальних закладів

Протягом року

Зав.РМК,

методисти РМК

Критерії оцінювання навчальних досягнень школярів

Протягом року

Зав.РМК,

методисти РМК

Підготовка школярів до ЗНО: формати тестових завдань та їх технічні характеристики

Протягом року

Зав.РМК,

методисти РМК

Підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах

Протягом року

Зав.РМК,

методисти РМК

Позакласна та позашкільна робота з навчальних предметів

Протягом року

Зав.РМК,

методисти РМК

Ведення шкільної документації вчителями-предметниками

Протягом року

Зав.РМК,

методисти РМК

Упровадження інноваційних технологій навчання з базових дисциплін

Протягом року

Зав.РМК,

методисти РМК

Наповнення освітнім контентом шкільних сайтів

Протягом року

Зав.РМК,

методисти РМК

Соціальний захист педпрацівників

Протягом року

Кибиш В.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.  Науково – методичний супровід виховної роботи.

 

№п/п

Назва питання, яке вивчається

Місце

проведення

Термін виконання

Відповідальний

1.

Оновлення інформаційного банку даних про класних керівників,  В.В.ЗНВР,педагогів-організаторів в ЗНЗ району

 

Вересень

Суха Н.Ф.

2.

Організувати роботу семінарів. Забезпечення методичного супроводу діяльності:

─     заступників директорів з виховної роботи;

─     Клубу класних керівників ;

─     педагогів-організаторів;

─     вчителів естетичного циклу;

─     керівників гуртків різних  спрямувань;

─     районної ради батьківського активу.

 

 

 

 

Упродовж року

Суха Н.Ф..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суха Н.Ф.

 

 

 

 

 

3.

Національно-патріотичне виховання учнів- один із пріоритетних напрямків діяльності сучасної школи

 

Вересень

Микитюк В.В.

Суха Н.Ф.

Терешкевич О.К.

Трач В.П.

Пасаман С.В.

4.

Постійно впроваджувати систему заходів по:

─     профілактиці правопорушень та пропаганди здорового способу життя;

─     проведення змістовного дозвілля під час новорічних  канікул;

─     розвитку творчої обдарованості.

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трач В.П.

 

 

 

 

 

Суха Н.Ф..

 

 

 

 

Суха Н.Ф.

5.

Про організацію виховної роботиу 2017-2018 н.р.:стан,розвиток, перспективи,

Відділ освіти

Серпень

Довідка

Микитюк В.В.

6.

Організація роботи учнівського самоврядування – створення шкільної ради

 

Січень

Суха Н.Ф.

7.

 Посилення контролю за станом відвідування учнями занять у школах району.

Відділ освіти

Упродовж року

 

 

 

Керівники ЗНЗ

Суха Н.Ф..

8.

Організація та методичний супровід місячників з :

-         фізичної культури та спорту;

-         правових знань;

-         День писемності української мови;

-         Національно-патріотичного виховання;

-         День Соборності України;

-         Художньо-есетичного виховання;

-         Родинно- побутової культури;

-         Екологічного виховання;

-         Дня памяті та примирення;

-         Дня Європи;

 

 

 

Вересень

 

 

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

 

Лютий

 

Березень

 

Квітень

 

 

 

 

 

Квітень-

Травень

Травень

 

 

 

Терешкевич О.К.

 

Трач В.П.

Микитюк В.В.

 

Суха Н.Ф.

 

 

Трач В.П.

 

Суха Н.Ф.

 

 

Будинок школяра

Купа К.В.

 

Трач В.П.

9.

Психолого-педагогічний тренінг з класними керівниками «Класний керівник як координатор діяльності учасників навчально-виховного процесу»

ЗОШ №2м

Любомля

лютий

Суха Н.Ф.

Трач В.П.

10.

Психолого-педагогічний тренінг з класними керівниками « Профорієнтаційна робота з учнями у випускних класах»

ЗОШ №3 м.Любомля

жовтень

Суха Н.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.       Науково – методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності працівників тощо

№п/п

Зміст заходу

Місце проведення

Відповідальний за підготовку питання

Термін

виконання

1.

Створення умов для мотивації педагогів до участі в професійному конкурсі

 « Учитель року

 

Зав. РМК Микитюк В.В.

Методисти

Упродовж року

2.

Методичне консультування педагогів, учасників районного етапу « Учитель року» , «Класний керівник року»

Кабінет РМК

Зав. РМК Микитюк В.В.

Методисти

 Листопад

 

3.

Районний конкурс « Учитель року»

На базі шкіл відповідно до наказу

Зав. РМК Микитюк В.В.

 

Листопад

4.

« Свято вшанування учасників конкурсу

« Учитель року»

Відповідно наказу

Зав. РМК Микитюк В.В.

 

Грудень

5.

Консультативно-методична допомога учасникам обласного етапуконкурсу

Кабінет РМК

Зав. РМК Микитюк В.В.

Методисти

Грудень-січень

6.

Розміщення  матеріалів учасників , переможців районного етапу конкурсу на сайті та в інформаційно-методичному віснику

« Педагогічний вісник»

Сайт відділу освіти, розділ методична робота

Зав. РМК Микитюк В.В.

Методисти

Листопад- лютий

7.

Методичне консультування педагогів щодо підготовки науково-методичних видань

Кабінет РМК

Зав. РМК Микитюк В.В.

Методисти

Січень- березень

8.

Районний конкурс

 « Класний керівник року»

Відповідно наказу

Зав. РМК Микитюк В.В.

Суха Н.Ф.,Будинок школяра

Березень-квітень

9.

Районна виставка методичних і дидактичних досягнень « Творчі сходинки педагогів Волині»

Зал відділу освіти

Зав. РМК Микитюк В.В.

Методисти

березень

 

 

 

 

 

 

4.0.            Науково – методичний супровід позашкільної освіти

 

№п/п

Зміст заходу

Місце проведення

Відповідальний за підготовку питання

Термін

виконання

 

Організаційна робота :

 

Шваліковська С.В.

постійно

1.

Створення для розвитку особистості кожного учня.

 

 

 

1.1.

Семінари керівників гуртків спортивно-технічного профілю та вчителів трудового навчання

СЮТ

Сухецький М.І.

лютий-вересень

1.2.

Заняття Школи молодого керівника гуртка

Згідно плану

Сухецький М.І.

Шваліковська С.В.

Суха Н.Ф.

березень-жовтень

1.3.

Засідання методичної  ради.

згідно  графіка 2 р в семестр

Шваліковська С.В.

 

1.4.

Методичні дні: вівторок – Голядинець Л.А.

 п’ятниця – Свінцицька Г.Г.

вівторок,

п’ятниця

Шваліковська С.В.

 

1.5.

Педради

3 рази у рік

Шваліковська С.В.

 

1.6.

Методоб’єднання керівників художньо-естетичного напрямку

3 рази у рік

 

 

1.7.

Методоб’єднання керівників  декоративно-вжиткового напрямку

3 рази у рік

Свінцицька Г.Г.

 

1.9.

Методоб’єднання керівників духової музики

3 рази у рік

 

 

1.10.

Методоб’єднання керівників  еколого-натуралістичних гуртків

3 рази у рік

Голядинець Л.А.

 

1.11.

Методоб’єднання педагогів-організаторів.

2 рази у семестр

Свінцицька Г.Г.

 

1.12.

Засідання голів дитячих організацій

2 рази у семестр

Свінцицька Г.Г.

 

2

Інструктивно-методична робота:

 

 

 

2.1.

Організувати роботу гуртків при СЮТ :

─     технічного моделювання

─     авіамоделювання

─     судномоделювання

─     радіоконструювання

─     інформатики

─     стендового авіамоделізму

─     «повітряних зміїв»

─     декоративно-вжиткового мистецтва

─     фотолюбителів

─     радіолюбителів

─     шаховий клуб

─     образотворчого мистецтва

─     історико-технічного стендового моделювання

 

до 15.09.

 

Сухецький М.І.

 

2.2.

                при  БШ:

          вищий  рівень (ІІІ)

─     духової музики

─     зразкова студія «Етюд»

─     інкрустація  соломкою

─     театральної студії «Шанс»

           ІІ рівень

─     в’язання спицями

─     юні екологи  та краєзнавці

─     палітра фантазій

─      «Екологія»

─     макраме

─     крій та шиття

─     інкрустація  соломкою

─     ВІА

─     вокальний «Перлинка»

─     театральна  студія  «Шанс»

─     «Бісеринка»

─     «Вишиванка»

─     образотворче мистецтво

─     лозоплетіння

─     соломка

─      «Природа і фантазія»

─     зразкова обр. студія  «Етюд»

─     мала пластика

─     хор духової пісні

─     «Хуторянка»

─     екотеатр «Чайка»

─     сучасна і народна хореографія

─     юні  зоологи

─     шкільне  лісництво

─     котися  клубочку

─     юний  натураліст

─     вокального співу

  І рівень

─     танцювальний

─     природа і фантазія

─     вокального співу

─     інкрустація   соломкою

─     образотворче мистецтво

─     шкільне лісництво

─     умілі руки

─     знавці лікарських   рослин

─     котися   клубочку

─     фольклорний гурт «Перевесло»

─     «Хуторянка»

─     туристично-краєзнавчий

─     палітра фантазії

─     театральна студія «Шанс»

─     «Чарівні вузлики»

─     «Чарівна соломка»

 

Шваліковська С.В.

 

2.3.

Створити секції  МАН    

   при СЮТ :

─     археології

─     математики

─     хімії

─     історичного краєзнавства

─     етнології

─     фольклористики

─     мистецтвознавства

─     української мови

─     української літератури

─     літературної творчості

─     всесвітньої історії

─     історії України

─     екології

 

 

 

Сухецький М.І.

 

2.4.

 Провести  турніри :

─     юних математиків

─     юних хіміків

─     юних біологів

─     юних географів

─     юних економістів

─     юних фізиків

─     юних істориків

─     юних інформатиків

─     юних журналістів

 

жовтень

жовтень

вересень

вересень

вересень

жовтень

вересень

жовтень

листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.Науково – методичний супровід атестації педагогічних  працівників

 

№п/п

Зміст заходу

Місце проведення

Відповідальний за підготовку питання

Термін

виконання

1

Методичні рекомендації завідуючим ДНЗ,керівникам ЗНЗ щодо ефективності організації роботи атестації атестаційної комісії та педагогів, що атестуються

На сайті РМК

Микитюк В.В.

Жовтень

2.

Систематизувати інформацію та підготувати документи, які регламентують роботу атестаційної комісії ІІ рівня

Кабінет РМК

Микитюк В.В.

Жовтень

3.

Підготувати списки педагогічних працівників та керівників, які атестуються в 2017-2018 н.р.

Кабінет РМК

Микитюк В.В.

Вересень

4.

Аналіз проходження курсової перепідготовки

 

Микитюк В.В.

Вересень

5.

Створення умов і стимулювання цілеспрямованого і безперервного підвищення рівня професійної компетентності, росту професійної майстерності, розвиток творчості та ініціативи

 

Микитюк В.В.

Методисти

Упродовж року

6

Вивчення професійної діяльності педагогів, які атестуються через систему заходів, розроблених методичним кабвнетом

 

Микитюк В.В.

Методисти

Упродовж року

7.

Розгляд та схвалення досвіду роботи педагогів на засіданні НМР( огляд матеріалів до атестації)

Відділ освіти

Микитюк В.В.

Члени НМР та атестаційної комісії

Лютий

8.

Організувати присутність членів НМР на щорічному звіті керівників ЗНЗ та ДНЗ щодо вивчення ефективності управлінської діяльності керівників ЗНЗ та ДНЗ

На базі шкіл ТА ДНЗ

Микитюк В.В.

Члени НМР та атестаційної комісії

Березень

 

 

ІІ. Вивчення, апробація та впровадження перспективного педагогічного досвіду

№н/п

Зміст роботи

Відповідальний

1.

Забезпечити надходження в ЗНЗ району

    методичних листів, програм, та інших матеріа

лів

Микитюк В.В.

2.

Ск     Скласти план вивчення ППД

Методисти

3.

Зат    Затвердити план роботи творчих груп

по     по впровадженню ППД 

Методисти

4.

          Організувати поїздки для ознайомлення

        з досвідом роботи  вчителів і педагогічних

        колективів області і району            

Микитюк В.В.

5.

         Вивчити ,узагальнити і схвалити НМР

        досвід таких педагогічних працівників:

-         Дзей Т.О.- вчителя біології Олеської ЗОШ І-ІІІст;

-         Янчук Т.С.-вчителя початкових класів,

Керівника ЗОШ І-ІІІст №3, зар.л-ри;

-         Киричук В.В.,- вчителя укр.. мови і

л-ри Машівського НВК;

- Дець Н.С., - вчителя зар. л-ри Штунської ЗОШ І-ІІІст.

-  Бородчук С.Й.- вч. початкових класів Радехівської ЗОШ І-ІІст.

-         Костюк Г.В.- вч. укр..мови та л-ри Гупалівської ЗОШ І-ІІст.

-         Абрамчук Т.І.- вч. початкових класів Куснищанської ЗОШ І-ІІІст.

-         Загура Т.Я., вч. зар.л-ри Куснищанської ЗОШ І-ІІІст.

-         Кухарук С.В.- практичний психолог, районна гімназія

-         Волох В.М., вч. фіз..к-ри, районна гімназія

-         Луць Г.А., вч.географії Зачернецької ЗОШ І-ІІІст

Члени НМР

 

Купа К.В.

 

 

Микитюк В.В.

 

 

Микитюк В.В.

 

Вознюк Л.І.

 

Микитюк В.В.

 

Вознюк Л.І.

 

Микитюк В.В.

 

Трач В.П.

 

Терешкевич О.К.

 

Купа К.В.

 

6.

        Продовжити вивчення досвіду:

-         Тарасюти М.В.- вчителя початкових кла

сів ЗОШ І-ІІІст. №2;

-         Зінчук Н.Є.- вчителя початкових кла-

сів районної гімназії;

- Дзей Т.О.- вчителя біології Олеської ЗОШ І-ІІІст;

-         Янчук Т.С.-вчителя початкових класів,

Керівника ЗОШ І-ІІІст №3, зар.л-ри;

-         Киричук В.В.,- вчителя укр.. мови і

л-ри Машівського НВК;

 

Члени НМР

Методисти

8.

        Забезпечити поширення серед педагогів

рай    району вивченого ППд через сайт РМК,

про проведення майстер-класів, друкування в

інф   інформаійно-методичному віснику, район

        ній пресі.

Микитюк В.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 VІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність

 

 

№п/п

 

Зміст роботи

 

Місце проведення

 

Термін проведення

                                  Відповідальні

1.

Спрямовувати наукову, дослідну та експериментальну роботу районного методичного кабінету та навчальних закладів району до методичної проблеми

 

 

Упродовж року

 

      Методисти

2.

Теми методистів:

 

 

 

3.

Продовжити реалізацію районної програми « Вчитель»,

« Обдарованість»

 

 

Упродовж року

  

   Микитюк В.В.

4.

Аналітичне наповнення і системне оновлення сайту відділу освіти та методичного кабінету зокрема

 

 

 

 Упродовж року

  

 

    Методисти

     

5.

Участь у вебінарах, відеоконференціях, форумах

 

        

     Упродовж року

   

   Методисти

6.

Розробки і реалізації педагогічних та учнівських проектів

 

          

     Упродовж року

  

      Методисти

7.

Створення творчого порт фоліо вчителя

 

   Упродовж року

   Методисти

8.

Участь у проекті

 « Міксіке в Україні»

 

   Упродовж року

    Микитюк В.В.    

9.

Апробація підручників

 

   Упродовж року

  Методисти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Експертна оцінка якості та результативності навчально-виховного процесу, моніторинг якості освіти в навчальних закладах

 

  5.1. Педагогічний аналіз та експертна оцінка якості загальної середньої освіти рівня навчальних досягнень учнів, вивчення стану викладання предметів та методичної роботи в навчальних закладах.

 

 

 

Зміст роботи

 

Термін виконання

 

Форма узагальнення

                                  Відповідальні

1

Вивчити ефективність використання навчальних кабінетів в навчальних закладах району

Вересень

Аналітична довідка

Відповідна комісія

2

Вивчити роботу навчальних закладів щодо впровадження державних та обласних програм з національно- патріотичного виховання у діяльності закладів

Вересень

Аналітична довідка

Суха Н.Ф., Терешкевич О.К.,

 методисти

3

Вивчити стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів загальноосвітніх закладів із української мови та літератури в Любомльському окрузі

Січень-Березень 2018

 

Аналітична довідка

                          Микитюк В.В.

4

Вивчити стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів початкових класів (4 клас), підготовка до ДПА

Січень-Березень 2018

 

Аналітична довідка

                             Вознюк Л.І.

5

Вивчити стан впровадження Державних стандартів у 1-4 та 5-7 кл. з фізичної культури у закладах району.

Грудень 2018 року

Аналітична довідка

                      Терешкевич О.К.

6

Вивчити хід виконання заходів постанови КМ України «Про міри щодо удосконалення викладання «Захисту Вітчизни» у закладах району

Листопад 2017 року

Наказ

                      Терешкевич О.К.

7

Вивчити стан методичної роботи з проблеми «Вивчення і впровадження педагогічного досвіду» в Любомльському, Гущанському та Хворостівському округах

Травень 2017 року

Аналітична довідка

Відповідальні за округи:

Микитюк В.В., Пасаман С.В.,

 

8

Вивчити стан викладання іноземної мови в Головненському окрузі

Січень-Березень

 2018 року

Аналітична довідка

Оксентюк Н.М., Трач В.П.

9

Мовленнєвий розвиток дошкільнят в ДНЗ району

Лютий

Аналітична довідка

Веремчук М.М.

10

Вивчити стан викладання читання та формування читацьких умінь відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти в ЗОШ І ст..

Лютий

Наказ

Вознюк Л.І.

11

Організація ігрової діяльності в Любомльських ДНЗ

Березень

Аналітична довідка

Веремчук М.М.

12

Експертна оцінка організації психологічного супроводу навчально-виховного процесу в ЗОШ району

Березень

Наказ

Трач В.П.

  13

Вивчити стан організації роботи класних керівників та учнівського самоврядування

Березень

Аналітична довідка

Суха Н.Ф.

  14

Вивчити стан викладання математики у 5-му класі шкіл району

Квітень

Аналітична довідка

Кушнерук Н.Г.

  15

Вивчити стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з хімії, що навчаються за хіміко-біологічним профілем

Квітень (початок)

Аналітична довідка

Купа К.В.,

методисти

 16

Вивчити стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з вивчення суспільних дисциплін у Гущанському окрузі

Квітень

Аналітична довідка

Трач В.П., методисти

  17

Підготовка аналітичного звіту про діяльність психологічної служби системи освіти Любомльського району

Червень

Аналітичний звіт

Трач В.П.

  18

Моніторинг організації роботи з обдарованими дітьми

Червень

Аналітична довідка

Микитюк В.В.

  19

Аналіз стану забезпечення підручниками на наступний навчальний рік

Липень

Аналітичний звіт

Кушнерук Н.Г.

20

Вивчити стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з вивчення суспільних дисциплін у Головненському окрузі

Квітень

Аналітичний звіт

Трач В.П.

5.2. Організаційно-методичний супровід ЗНО

№п/н

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка

1.

Сприяти забезпеченню ЗНЗ матеріалами з питань організації та проведення ЗНО

Упродовж року

Оксентюк Н.М.

 

2.

Організувати роботу факультативів з підготовки до ЗНО

Вересень

Оксентюк Н.М.

 

3.

Інформаційна підтримка пробного тестування

Березень

Оксентюк Н.М.

 

4.

Провести навчально- методичні семінари для вчителів-предметників з питань підготовки до ЗНО

Жовтень- грудень

Методисти

 

5.

Організувати інформаційне забезпечення ЗНО чере районну газету « Наше життя»

Упродовж року

Оксентюк Н.М.

 

6.

Проаналізувати участь і результати здачі ЗНО -2018

Червень- серпень

Завідувач РМК

Микитюк В.В.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Організація та проведення представницьких педагогічних

 та масових учнівських заходів. Організація роботи

з обдарованими дітьми

 

з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відпові

дальні

1

Підготувати проект наказу про організацію роботи з обдарованими учнями.

Вересень

2017 року

Завідуюча РМК Микитюк В.В.

 

2

Поповнити каталог нормативно-правових та науково-методичних матеріалів із реалізації програми «Обдарована дитина».

Вересень

2017 року

Завідуюча РМК Микитюк В.В.

 

3

Здійснити організаційно-методичну роботу,  спрямовану на пошук обдарованих дітей, на  визначення інтелектуального  рівня розвитку різних вікових груп учнів. Зібрати первинну інформацію про дітей, які можуть бути рекомендовані для внесення до резерву районного банку обдарованих дітей.

Вересень

2017 року

Завідуюча РМК Микитюк В.В.

 

 

4

Провести цикл заходів (психологічну діа-гностику, анкетування, опитування, збір даних учнів з потенційно високими досягненнями) з метою поповнення банку даних обдарованих та здібних дітей «Творчий педагог – фундатор творчої особистості»».

Вересень

2017 року

Завідуюча РМК

Микитюк В.В.

5

Узагальнити пропозиції і підготувати наказ про проведення олімпіад з предметних дисциплін, конкурсів, інтелектуальних змагань, ігор тощо.

Вересень

2017 року

Завідуюча РМК Микитюк В.В.

 

6

Здійснити координацію роботи ЗНЗ щодо

проведення шкільних предметних олімпіад;

інтерактивних конкурсів «Колосок», «Левеня», «Кенгуру», «Лелека», «Соняшник», «Бобер», «Геліантус», «Патріот», мовно-літературного Міжнародного конкурсу імені  Т.Г.Шевченка, знавців української мови імені  Петра Яцика, конкурси екологічного та естетичного напрямку.

Протягом року

Завідуюча РМК Микитюк В.В.

Методисти РМК

7

Провести наради із керівниками НЗ, ОМО для ознайомлення:

з планом роботи з обдарованими дітьми;

базою даних обдарованих дітей;

порівняльною характеристикою відмінників та їх участі в олімпіадах, змаганнях, тощо.

Протягом року

Завідуюча РМК Микитюк В.В.

Методисти РМК

8

Оновити  дані про результативність діяльності обдарованих учнів.

Жовтень

2017 року

Методисти РМК.

.

9

Провести роз’яснювальну роботу з керівниками шкіл, класними керівниками по відбору здібних учнів у районной філії відділення  МАН.

До листопада 2017 року

Завідуюча РМК Микитюк В.В.

Методисти РМК

10

Поширити алгоритм підготовки науково-дослідних робіт

Протягом року

Методисти РМК

11

Здійснити ретельний аналіз учнівського континенту ЗНЗ району з метою виявлення потенційних учасників Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Вересень-жовтень

2017 року

Методисти РМК,

керівники ЗНЗ

12

Здійснити аналіз якості роботи факультативів, спецкурсів у навчальних закладах щодо підготовки до Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін.

Жовтень-листопад

2017 року

Завідуюча РМК Микитюк В.В.

Методисти РМК

13

Активізувати участь учнів у предметних олімпіадах, Всеукраїнських, Міжнародних Інтернет-олімпіадах.

Вересень-грудень

2017 року

Методисти РМК

14

Провести моніторинг навчальних предметів за результатами учнівських предметних олімпіад та конкурсів-захистів наукових робіт.

Червень

2018 року

Члени методичної ради РМК

15

Підготувати проекти наказів:

 • «Про проведення І (шкільного), ІІ (районного) та підготовку до ІІІ (обласного) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін протягом 2017/2018 навчального року в районі»;
 • «Про проведення І (районного етапу) конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-слухачів МАН»;
 • «Про участь у ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-слухачів МАН» 2017/2018 навчального року »
 • «Про участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін 2016/2017 навчального року»;
 • «Про підсумки ІІ, ІІІ етапів Всеу-країнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін 2017/2018 навчального року в районі»;

«Про підсумки І, ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-слухачів МАН».

Жовтень

2017 року

 

Листопад

2017 року

 

Грудень

2017 року

 

Березень

2017 року

Завідуюча РМК Микитюк В.В.

 

Сухецький М.І.

 

 

 

 

 

 

Завідуюча РМК Микитюк В.В.

 

 

 

 

 

Сухецький М.І.

 

16

Забезпечити індивідуальні тренінги учням переможцям ІІ (районного) етапу щодо підготовки до ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін.

Листопад-грудень

2017 року

Методисти РМК

17

Провести ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін.

Листопад-грудень

2017 року

Методисти РМК

18

Організувати участь учнів у Інтернет-олімпіадах.

Протягом року

Методисти РМК

19

Сприяти організації оздоровленню дітей-призерів Всеукраїнської олімпіади з предметних дисциплін.

Липень-серпень

2018 року

 

Микитюк В.В., Пасаман С.В.

20

Надавати методичну допомогу класним керівникам з метою охоплення всіх учнів суспільно-корисною роботою, заняттями в гуртках, клубах, секціях.

Вересень

2017 року

Методисти РМК,

Суха Н.Ф.

21

Спільно з практичними психологами надавати консультації для учнів «Пізнай себе».

Протягом року

Шкільні психологи

Трач В.П.

22

Забезпечити в 2017/2018 н.р. своєчасне розгортання в усіх школах району підготовку до проведення та участі в районних, обласних, Всеукраїнських  спортивних змаганнях, домогтися масового залучення дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом.

Протягом року

Терешкевич О.К.

Вознюк Л.І.

Суха Н.Ф.

23

Організувати участь обдарованих та здібних учнів у районних масових заходах, інтелектуальних іграх, турнірах, конкурсах, змаганнях тощо згідно графіку їх проведення.

Протягом року

 

Методисти РМК

24

Систематизувати роботу з педагогічними колективами щодо наступності та ефективності викладання базових дисциплін, виявлення та розвитку обдарованих дітей.

Протягом року

Методисти РМК

25

Надсилати учнівські творчі роботи до друку у педагогічній пресі, випуск літературно-мистецького альманаху

Протягом року

Методисти РМК

26

Організувати участь школярів району в дистанційних олімпіадах.

Протягом року

Методисти РМК

27

Розробити рекомендації для педагогів «Особливості роботи з обдарованими та здібними дітьми».

Протягом року

Методисти РМК

28

Удосконалити систему стимулювання успішного навчання учнів (нагородження, призначення стипендій).

Червень

2018 року

 

Завідуюча РМК Микитюк В.В.

 

29

Використовувати ПД в роботі з обдарованими учнями та пропагувати його у рамках районних методичних заходів.

Протягом року

Методисти РМК

30

Проводити методичні консультації «Шляхи індивідуалізації навчання відповідно до потреб обдарованих дітей».

Протягом року

Методисти РМК

31

Сприяти функціонуванню предметних факультативів, спецкурсів, збагаченню організаційних форм і методів гурткової роботи в позаурочний час.

Вересень-жовтень

2016 року

Методисти РМК

Суха Н.Ф.

32

Здійснювати методичний супровід роботи секцій учнівських наукових товариств в НЗ та сприяти організації учнівських наукових товариств у всіх загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів.

Протягом року

Методисти РМК

33

Розглядати на засіданнях методичної ради РМК (по мірі надходження) методичні посібники, авторські програми, проекти, з навчальних дисциплін.

Протягом року

Члени методичної ради РМК

 

34

Зібрати інформацію та оновити базу даних обдарованих дітей району в галузі спорту щодо рекомендації їх внесення до резерву районного банку обдарованих дітей.

Протягом року

Терешкевич О.К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. Інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу. Видавнича діяльність

№п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Започаткувати випуск інформаційного-методичного збірника « Педагогічний вісник»

Січень-серпень

Зав. РМК

Микитюк В.В.

2.

Методичні розробки діючих творчих груп

Упродовж року

Методисти

3.

 Ативізувати роботу по створенню власних сайтів, електронних сторінок, блогів вчителів-предметників для обміну ППД

Упродовж року

Зав. РМК

Микитюк В.В.

Методисти

4.

Створення презентацій власного досвіду,майстер-класів, портфоліо

Упродовж року

Методисти

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально- технічної бази

1. Провести інвентаризацію матеріальних цінностей.

2. Забезпечити раціональне використань бюджетних асигнувань відповідно кошторису

3. Придбати необхідні канцтовари для працівників методичного кабінету.

4. Здійснити передплату педагогічних видань.

5. Здійснювати ремонт комп’ютерної техніки

6. Придбати кольоровий принтер

 

© 2019 Відділ освіти Любомльської РДА