Постановою Кабінету Міністрів України № 442 від 01.08.1992 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» передбачено, що атестація  робочих  місць  за  умовами  праці  (надалі  - атестація) проводиться на підприємствах і  організаціях  незалежно від форм власності  й  господарювання,  де  технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали  є  потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,  що  можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем  і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні  умови  праці,  пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах. Атестація проводиться згідно з Порядком та методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за  умовами  праці, що затверджуються Мінсоцполітики і МОЗ. Атестація  проводиться  атестаційною  комісією,  склад  і повноваження    якої визначаються   наказом   по   підприємству, організації,  в  строки, передбачені колективним договором, але не рідше  ніж  один раз на п’ять років. До складу комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації,  а  в  разі  відсутності  профспілкової організації - уповноважена найманими працівниками особа. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення  атестації покладається на керівника підприємства, організації. Позачергово  атестація  проводиться  у  разі докорінної зміни умов  і  характеру  праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету,  трудового  колективу або його виборного органу, органів Держпраці.  До проведення  атестації  можуть  залучатися  проектні  та науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок, територіальні органи Держпраці. Атестація робочих місць передбачає:

 • установлення факторів і причин виникнення несприятливих  умов
  праці;
 • санітарно-гігієнічне   дослідження    факторів    виробничого
  середовища, важкості й напруженості трудового процесу на  робочому
  місці;
 • комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру
  праці на відповідальність їхніх характеристик  стандартам  безпеки
  праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;
 • установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та  її
  характеру за гігієнічною класифікацією;
 • обгрунтування  віднесення  робочого  місця  до  категорії  із
  шкідливими  (особливо  шкідливими),  важкими  (особливо   важкими)
  умовами праці;
 • визначення  (підтвердження)  права  працівників  на  пільгове
  пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;
 • складання переліку робочих  місць,  виробництв,  професій  та
  посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;
 • аналіз  реалізації  технічних  і   організаційних    заходів,
  спрямованих на оптимізацію  рівня  гігієни,  характеру  і  безпеки
  праці.

Гігієнічні  дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу   проводяться   лабораторіями,   атестованими  Держпраці і МОЗ в порядку, визначеному Мінсоцполітики разом з МОЗ. Оцінка умов праці під час атестації робочих місць проводиться з  метою  встановлення  класів  (ступенів)  шкідливих  умов  праці відповідно  до  Державних  санітарних  норм  та правил "Гігієнічна класифікація  праці  за  показниками  шкідливості та небезпечності факторів   виробничого   середовища,   важкості   та  напруженості трудового процесу" затверджених МОЗ. Відомості  про  результати  атестації    робочих    місць заносяться   до   карти  умов  праці,  форма  якої  затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ.Перелік робочих місць,  виробництв,  професій  і  посад  з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після  погодження  з профспілковим комітетом затверджується  наказом  по  підприємству, організації і зберігається протягом 50 років. Витяги з наказу додаються  до  трудової  книжки  працівників, професії та посади яких внесено до переліку.  Результати  атестації  використовуються  для розроблення заходів  щодо  покращення умов праці і оздоровлення працівників та під  час  визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг   і   компенсацій   за   рахунок   підприємств,  установ  та
організацій, обґрунтування пропозицій про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Пропозиції  щодо  внесення змін до списків виробництв, робіт, професій,  посад  і  показників,  зайнятість  в  яких дає право на пенсію  за  віком  на  пільгових  умовах,  готуються  Держпраці на підставі    обґрунтованих   та   погоджених   із   МОЗ   клопотань заінтересованих   міністерств   та   інших   центральних   органів виконавчої   влади,   узгоджених   із  всеукраїнськими  галузевими профспілками    та    об’єднаннями   роботодавців,   і   подаються
Мінсоцполітики до Кабінету Міністрів України.  Контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами   праці,  правильністю  застосування  списків  виробництв, робіт,  професій,  посад і показників, зайнятість в яких дає право на  пенсію  за  віком  на пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в  яких  дає  право  на  щорічні  додаткові відпустки за роботу із шкідливими  і важкими умовами праці та за особливий характер праці,  Переліку  виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими  умовами  праці,  робота  в яких дає право на скорочену тривалість  робочого  тижня,  Переліків робіт із особливо  шкідливими  і  особливо  важкими та шкідливими і важкими умовами  праці,  на яких встановлюється підвищена оплата праці, таінших  нормативно-правових  актів,  відповідно  до  яких надаються пільги  та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці, покладається на Держпраці (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/442-92-п). 

© 2020 Відділ освіти Любомльської РДА